จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 785 ท่าน
จำนวนอาจารย์ ปริญษาเอกทั้งหมด 650 ท่าน
จำนวนอาจารย์ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 628 ท่าน
ผมรวมน้ำหนักผลงานทั้งวิชาการทั้งหมด 1715.709997072816
จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงทั้งหมด 1146.13 ครั้ง/ผลงาน