รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน (ประเมินตนเอง)

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ยน ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.973.643.814.004.004.004.004.004.265.002.785.000.004.004.093.003.003.005.003.504.003.84ดี
2 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.263.623.944.004.003.003.674.003.895.001.675.000.004.003.964.003.003.005.003.754.003.83ดี
3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.352.323.344.003.003.003.333.001.675.000.000.000.003.002.563.003.003.005.003.504.003.26ดี
4 ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.433.814.123.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.27ดี
5 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน3.953.733.843.004.003.003.334.004.445.003.335.000.003.003.813.003.003.005.003.504.003.62ดี
6 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.262.893.583.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.18ดี
7 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.401.182.793.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.25ดี
8 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.312.383.354.004.003.003.674.003.895.001.675.000.004.003.964.004.004.005.004.254.003.89ดี
9 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.353.133.744.004.004.004.004.004.115.003.334.000.004.004.044.004.004.005.004.254.004.05ดีมาก
10 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.393.393.893.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.36ดี
11 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.482.503.493.004.003.003.334.003.805.001.395.000.004.003.933.003.003.005.003.504.003.60ดี
12 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.334.044.193.003.003.003.004.004.445.003.335.000.003.003.813.003.003.005.003.503.003.52ดี
13 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.474.064.273.003.003.003.003.004.265.002.785.000.004.003.753.003.003.005.003.503.003.52ดี
14 ศศ.ม. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.641.593.123.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.48ดี
15 กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.8354.923.004.004.003.674.004.725.004.175.000.004.004.243.004.004.005.004.004.004.12ดีมาก
16 ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
17 กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.002.002.002.332.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.753.002.70ปานกลาง
18 ปร.ด. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.6154.813.003.003.003.004.005.005.005.005.005.003.004.003.003.003.005.003.503.003.66ดี
19 ปร.ด.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.002.002.005.003.002.003.09ดี
คณะพยาบาลศาสตร์
1 พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.215.004.614.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.253.004.17ดีมาก
2 พย.ม.การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN4.002.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.332.002.003.005.003.004.003.18ดี
คณะศึกษาศาสตร์
1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.382.973.683.003.004.003.333.004.445.003.335.000.003.003.483.003.002.005.003.254.003.45ดี
2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.662.683.674.004.004.004.003.003.895.001.675.000.004.003.633.003.004.005.003.754.003.79ดี
3 กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.442.393.423.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.45ดี
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.435.004.723.004.003.003.333.003.565.001.674.000.003.003.193.003.003.005.003.503.003.54ดี
5 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.6554.834.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.28ดีมาก
6 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.3954.703.003.003.003.003.002.780.003.335.000.003.002.933.003.003.005.003.503.003.40ดี
7 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.424.434.433.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.83ดี
8 วท.บ. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.302.923.613.003.003.003.003.003.805.001.395.000.004.003.603.003.003.005.003.503.003.39ดี
9 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน3.003.853.433.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.16ดี
10 กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.7054.854.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.504.004.05ดีมาก
11 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.5554.783.004.004.003.674.005.005.005.005.000.005.004.673.004.003.005.003.753.004.04ดีมาก
12 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.6354.823.003.002.002.673.004.725.004.175.000.004.003.912.003.003.005.003.253.003.49ดี
13 กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.894.174.533.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.54ดี
14 วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านN5.005.003.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.33ดี
15 กศ.ม. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.565.004.783.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.502.003.48ดี
16 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.6654.833.004.004.003.674.004.725.004.175.000.004.004.243.003.003.005.003.503.003.88ดี
17 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.675.004.843.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.504.003.82ดี
18 ปร.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.7454.873.003.002.002.673.005.005.005.005.005.004.004.002.003.003.005.003.253.003.52ดี
19 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.3054.653.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.56ดี
20 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน454.503.004.004.003.674.005.005.005.005.005.005.004.673.003.003.005.003.504.004.00ดี
21 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.405.004.703.003.003.003.003.004.725.005.003.895.003.003.572.002.002.005.002.753.003.32ดี
22 ปร.ด. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.695.004.853.003.003.003.003.004.315.003.333.895.003.003.443.003.003.005.003.502.003.46ดี
23 กศ.ด. การนิเทศการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ผ่าน4.3754.693.003.003.003.004.005.005.005.005.005.003.004.003.004.004.005.004.003.003.80ดี
คณะเภสัชศาสตร์
1 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.405.004.704.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.253.004.11ดีมาก
2 วท.ม. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.705.004.853.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.82ดี
3 ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.375.004.694.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.26ดีมาก
4 ภ.ม. เภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ผ่าน4.675.004.843.004.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.504.003.82ดี
5 ปร.ด. เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ผ่านNNN3.003.002.002.674.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.45ดี
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.083.803.943.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.45ดี
2 บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.292.853.573.003.003.003.004.004.445.003.335.000.004.004.153.003.003.005.003.503.003.51ดี
3 บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.273.143.713.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี
4 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.383.423.903.004.003.003.333.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.39ดี
5 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.172.223.203.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.004.503.383.003.21ดี
6 บธ.บ. การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.193.163.683.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.41ดี
7 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.223.753.993.003.003.003.003.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.33ดี
8 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.352.893.623.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.004.503.383.003.32ดี
9 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.312.713.513.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.46ดี
10 บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.1754.593.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.63ดี
11 กจ.ม. การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.81N4.813.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.46ดี
12 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์และการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.2654.633.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.56ดี
13 บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.8854.943.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.503.003.66ดี
14 บธ.ม. การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.132.503.323.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.28ดี
15 บธ.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.20N4.203.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.41ดี
16 ปร.ด. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.8754.943.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.57ดี
17 ปร.ด. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.6254.813.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.66ดี
18 ปร.ด. การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน3.6054.303.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.44ดี
19 ปร.ด. บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.33ดี
20 บธ.ม.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.34ดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.964.524.243.003.003.003.003.003.705.001.115.000.003.003.233.003.003.005.003.503.003.40ดี
2 วท.บ. โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.004.484.243.004.003.003.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.49ดี
3 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.914.924.423.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.004.003.005.003.753.003.52ดี
4 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.002.004.445.003.335.000.002.002.813.003.003.005.003.504.003.22ดี
5 ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.343.443.892.003.002.002.333.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.21ดี
6 ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.932.683.812.003.003.002.673.004.865.005.005.004.443.003.623.003.003.005.003.502.003.27ดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.393.163.783.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.58ดี
2 ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.273.774.023.004.003.003.334.003.115.003.331.000.003.003.374.003.003.005.003.754.003.63ดี
3 ศป.บ.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 ศป.ม. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.585.004.793.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.004.004.005.004.003.003.74ดี
5 ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
6 ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
7 ศศ.ม.ศิลปะการแสดง(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.003.003.002.005.005.005.005.000.002.003.003.002.002.005.003.002.002.91ปานกลาง
คณะแพทยศาสตร์
1 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน3.904.694.304.004.004.004.004.005.005.005.005.000.005.004.675.004.004.005.004.504.004.35ดีมาก
2 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.133.173.654.004.003.003.674.005.005.005.005.000.003.004.004.004.005.005.004.504.004.02ดีมาก
3 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน3.9754.494.004.003.003.674.003.895.001.675.000.004.003.964.004.005.005.004.504.004.14ดีมาก
4 วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN55.003.004.003.003.334.004.725.004.175.000.004.004.244.004.004.005.004.254.004.06ดีมาก
5 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.8654.934.004.003.003.674.005.005.005.005.005.003.004.004.004.004.005.004.254.004.14ดีมาก
6 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.003.003.002.674.005.005.005.005.005.003.004.003.003.003.005.003.503.003.36ดี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.173.813.993.003.003.003.003.002.785.003.330.000.003.002.933.003.003.005.003.503.003.29ดี
2 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.273.764.023.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.38ดี
3 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.025.004.513.003.003.003.004.003.335.000.005.000.003.003.443.003.003.005.003.503.003.49ดี
4 ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.8902.453.003.004.003.334.003.195.004.190.380.004.003.733.003.003.005.003.503.003.31ดี
5 ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.33ดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.564.624.594.004.004.004.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.86ดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.162.413.294.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.003.97ดี
2 ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.394.754.574.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.333.004.003.005.003.754.004.01ดีมาก
3 ปร.ด. รัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ผ่านNNNN3.002.003.004.005.005.005.005.005.002.003.673.003.003.005.003.504.003.40ดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 คศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.634.254.444.004.003.003.673.004.675.005.004.000.004.003.893.003.003.005.003.503.003.73ดี
2 คศ.ม. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.465.004.733.003.003.003.003.003.065.004.170.000.003.003.024.004.003.005.004.003.003.58ดี
3 ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.135.004.573.003.004.003.333.002.085.003.330.000.003.002.694.004.003.005.004.003.003.55ดี
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
1 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.033.563.803.003.003.003.003.004.445.003.335.000.004.003.813.003.003.005.003.504.003.54ดี
2 ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.631.503.073.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.504.003.47ดี
3 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.5154.763.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.504.003.73ดี
คณะนิติศาสตร์
1 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.513.373.943.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.253.003.99ดี
คณะวิทยาศาสตร์
1 วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.204.564.383.002.002.002.333.005.005.005.005.000.004.004.003.002.002.005.003.003.003.29ดี
2 วท.บ. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.484.404.444.003.004.003.673.005.005.005.005.000.004.004.004.004.003.005.004.004.003.99ดี
3 วท.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.194.614.404.003.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.68ดี
4 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.144.084.113.003.003.003.004.004.725.004.175.000.003.003.913.003.003.005.003.503.003.53ดี
5 วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.374.574.473.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.53ดี
6 วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.264.574.423.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.76ดี
7 วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.165.004.583.003.003.003.004.004.445.003.335.000.004.004.153.004.003.005.003.753.003.74ดี
8 วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.585.004.793.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.002.005.003.253.003.58ดี
9 วท.ม. ชีววิทยาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.955.004.983.003.004.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.004.003.005.003.753.003.77ดี
10 วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.675.004.843.003.003.003.003.004.385.005.003.130.003.003.463.003.003.005.003.503.003.54ดี
11 วท.ม. เคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.58ดี
12 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.405.004.703.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.49ดี
13 วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.615.004.813.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.504.003.82ดี
14 วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.385.004.693.003.002.002.673.004.835.005.004.500.003.003.613.003.003.005.003.503.003.48ดี
15 วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.125.004.563.003.004.003.333.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.70ดี
16 วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.18ดี
17 วท.ม.พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
18 ปร.ด. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.834.694.764.004.003.003.674.005.005.005.005.005.004.004.334.004.003.005.004.004.004.12ดีมาก
19 ปร.ด. บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.47N4.473.003.003.003.003.004.505.003.005.005.003.003.503.003.003.005.003.503.003.41ดี
20 ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ผ่านN5.005.004.004.004.004.004.005.005.005.005.005.004.004.334.004.004.005.004.254.004.25ดีมาก
21 ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.585.005.005.003.333.003.532.002.003.005.003.003.002.96ปานกลาง
22 ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.835.004.921.003.003.002.333.004.275.005.002.085.003.003.423.003.002.005.003.253.003.32ดี
คณะเทคโนโลยี
1 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.004.924.463.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.005.003.253.003.38ดี
2 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.145.004.572.003.003.002.672.005.005.005.005.000.004.003.673.003.002.005.003.253.003.40ดี
3 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.944.834.393.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.60ดี
4 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.845.004.423.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.68ดี
5 วท.บ. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.234.294.263.003.003.003.005.005.005.005.005.000.005.005.002.003.002.005.003.003.003.66ดี
6 วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.9354.473.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.002.003.005.003.253.003.53ดี
7 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.205.004.603.003.003.003.003.004.725.005.004.170.004.003.914.003.003.005.003.753.003.69ดี
8 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.58ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.845.004.922.003.003.002.672.005.005.005.005.000.003.003.332.002.002.005.002.753.003.22ดี
10 วท.ม. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.005.004.502.003.003.002.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.62ดี
11 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
12 ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.4602.234.004.003.003.673.004.035.005.001.115.004.003.683.004.003.005.003.754.003.50ดี
13 ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.5854.293.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.58ดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.425.004.713.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.42ดี
2 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.535.004.773.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.003.003.43ดี
3 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.535.004.773.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
4 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.515.004.763.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
5 วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.625.004.813.004.003.003.333.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.504.003.70ดี
6 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.555.004.783.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.54ดี
7 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.565.004.783.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
8 วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.18ดี
9 วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.002.99ปานกลาง
10 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.514.004.263.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.42ดี
11 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.485.004.743.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
12 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.4954.753.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
13 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.515.004.763.003.003.003.003.005.005.005.005.005.002.003.333.003.003.005.003.503.003.50ดี
14 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
15 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.585.004.793.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.085.004.544.003.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.004.003.003.005.003.754.003.85ดี
2 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.3454.674.004.003.003.673.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.68ดี
3 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.415.004.714.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.26ดีมาก
4 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.5354.774.003.003.003.333.004.445.003.335.000.004.003.813.004.004.005.004.004.003.92ดี
5 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.5254.764.004.004.004.004.004.445.003.335.000.004.004.154.004.004.005.004.254.004.23ดีมาก
6 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.004.003.003.333.004.445.003.335.000.004.003.813.003.003.005.003.504.003.59ดี
7 สถ.ม. การวางผังชุมชนเมืองและ สภาพแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.004.003.334.005.005.005.005.000.003.004.004.004.003.005.004.004.003.82ดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.185.004.592.002.003.002.335.004.445.003.335.000.003.004.153.002.002.005.003.003.003.36ดี
2 วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.555.004.783.003.003.003.004.003.895.001.675.000.003.003.633.004.003.005.003.753.003.65ดี
3 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน5.004.814.915.005.005.005.004.005.005.005.005.000.005.004.675.005.005.005.005.005.004.91ดีมาก
4 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.835.004.923.004.003.003.335.005.005.005.005.000.005.005.005.005.005.005.005.005.004.60ดีมาก
5 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.155.004.584.004.003.003.674.004.455.004.174.170.004.004.153.003.003.005.003.504.003.89ดี
6 วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.450.002.233.004.003.003.334.003.615.004.171.670.003.003.543.004.003.005.003.754.003.39ดี
7 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน5.005.005.003.004.003.003.335.004.425.005.005.002.675.004.815.005.005.005.005.005.004.57ดีมาก
8 ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.003.955.003.332.784.672.002.982.002.002.005.002.753.002.63ปานกลาง
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.725.004.863.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.67ดี
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน444.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.54ดี
3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.204.234.223.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.49ดี
4 วท.บ. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.243.333.793.004.003.003.334.005.005.005.005.000.005.004.673.003.003.005.003.503.003.74ดี
5 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.045.004.524.003.003.003.334.003.895.001.675.000.004.003.963.003.003.005.003.503.003.69ดี
6 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.103.283.693.003.003.003.003.003.785.003.333.000.003.003.264.003.003.005.003.754.003.47ดี
7 วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.9254.963.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.61ดี
8 สท.ม. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.904.384.642.003.002.002.333.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.48ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.2954.653.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.56ดี
10 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.6054.802.003.003.002.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.502.003.58ดี
11 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน555.003.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.77ดี
12 ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.002.002.002.333.005.005.005.005.005.002.003.332.002.002.005.002.753.002.82ปานกลาง
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.67N4.673.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.56ดี
2 ปร.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.92N3.923.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.49ดี