รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินตนเอง
    ปีการศึกษา : คณะ :

  ปีการศึกษา : 2563
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ยน ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 วท.บ. ภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 ศศ.ม. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
15 ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
16 กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
17 ปร.ด. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
18 ปร.ด.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
19 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
20 ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะพยาบาลศาสตร์
1 พย.ม. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN4.002.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.002.003.005.003.254.003.36ดี
2 พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.175.005.002.500.002.003.063.003.003.005.003.502.003.02ดี
3 พย.ม. การผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน3.695.004.354.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.255.004.28ดีมาก
คณะศึกษาศาสตร์
1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.442.423.433.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.37ดี
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.5354.774.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.333.004.003.005.003.754.004.12ดีมาก
6 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.292.593.443.003.003.003.004.000.000.000.000.000.004.002.673.003.003.005.003.503.003.14ดี
7 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 วท.บ. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.223.073.653.003.003.003.003.003.805.001.395.000.003.003.273.003.003.005.003.503.003.31ดี
9 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
15 กศ.ม. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.79N4.793.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.40ดี
16 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.7954.903.003.003.003.004.004.725.004.175.000.004.004.243.003.003.005.003.503.003.73ดี
17 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
18 ปร.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.003.002.002.002.333.005.005.005.005.005.004.004.002.003.003.005.003.253.003.46ดี
19 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
20 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
21 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
22 ปร.ด. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน5.005.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
23 กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะเภสัชศาสตร์
1 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.125.004.564.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.335.004.004.005.004.504.004.24ดีมาก
2 วท.ม. สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.005.004.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.674.003.004.005.004.004.003.77ดี
3 ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.505.004.754.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.003.005.004.004.004.12ดีมาก
4 ภ.ม. เภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ผ่าน3.935.004.473.003.004.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.003.004.005.004.004.003.99ดี
5 ปร.ด. เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านN5.005.003.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.67ดี
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 บธ.บ. การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 กจ.ม. การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 บธ.ม. การจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
15 บธ.ม. ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
16 ปร.ด. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
17 ปร.ด. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
18 ปร.ด. การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
19 บธ.ม.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
20 ปร.ด.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
21 ปร.ด.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
22 วท.ม.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 วท.บ. โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.054.184.124.004.003.003.674.003.895.001.675.000.003.003.634.004.004.005.004.253.003.86ดี
3 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.065.004.533.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.46ดี
4 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน555.003.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.59ดี
6 ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.932.783.863.003.003.003.003.004.865.005.005.004.443.003.623.003.003.005.003.503.003.43ดี
7 วท.ม. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 ปร.ด. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
1 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ผ่าน4.065.004.534.004.003.003.674.005.005.005.005.000.005.004.674.004.004.005.004.254.004.24ดีมาก
2 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.174.674.424.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.14ดีมาก
3 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.025.004.514.004.003.003.674.003.895.001.675.000.004.003.964.004.004.005.004.254.004.07ดีมาก
4 วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.2402.123.004.003.003.334.004.725.004.175.000.004.004.244.004.004.005.004.254.003.69ดี
5 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.855.004.933.004.003.003.334.005.005.005.005.005.003.004.004.004.004.005.004.254.004.07ดีมาก
6 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.004.005.005.005.005.005.003.004.003.003.003.005.003.503.003.45ดี
7 วท.ม. นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม่ 2563) ผ่านNNN2.001.001.001.332.004.035.002.085.000.002.002.682.002.001.005.002.503.002.28ปานกลาง
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.162.483.323.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.27ดี
2 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.262.683.473.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.29ดี
3 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.404.124.263.003.003.003.004.003.335.000.005.000.005.004.113.003.003.005.003.504.003.68ดี
4 ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.895.004.953.003.003.003.003.005.005.005.005.000.005.004.333.003.003.005.003.503.003.76ดี
5 ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.004.004.585.003.335.005.004.004.193.003.003.005.003.503.003.51ดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.955.004.484.004.004.004.003.003.895.001.675.000.004.003.633.003.003.005.003.503.003.76ดี
2 ปร.ด.วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.065.004.533.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.85ดี
3 ปร.ด. รัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 คศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 คศ.ม. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
1 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะวิทยาศาสตร์
1 วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 วท.บ. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 วท.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
15 วท.ม.พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
16 ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
17 ปร.ด. บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
18 ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
19 ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
20 กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะเทคโนโลยี
1 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.223.774.003.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.674.002.002.005.003.253.003.31ดี
2 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.294.814.552.003.004.003.002.005.005.005.005.000.004.003.673.003.002.005.003.253.003.47ดี
3 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.104.844.473.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.53ดี
4 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.2854.643.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.504.003.71ดี
5 วท.บ. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.974.054.014.003.003.003.333.005.005.005.005.000.005.004.333.003.003.005.003.503.003.69ดี
6 วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.814.624.223.003.004.003.333.005.005.005.005.000.004.004.003.002.003.005.003.254.003.65ดี
7 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.1654.583.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.63ดี
8 วท.ม. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่าน4.0754.543.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.54ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.845.004.922.003.002.002.333.004.725.004.175.000.002.003.242.002.002.004.502.633.003.08ดี
10 วท.ม. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.8254.412.003.002.002.334.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.52ดี
11 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.725.004.862.003.002.002.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.44ดี
12 ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.835.004.924.004.003.003.674.005.005.005.005.005.004.004.333.004.003.005.003.754.004.06ดีมาก
13 ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.935.004.973.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.502.003.69ดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.045.004.523.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
2 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.995.004.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.003.003.38ดี
3 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.905.004.453.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.53ดี
5 วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.055.004.533.004.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.70ดี
6 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
15 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.265.004.634.004.003.003.674.005.005.005.005.000.003.004.005.003.003.005.004.003.003.94ดี
2 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.3954.703.003.004.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.004.003.005.003.753.003.72ดี
3 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.255.004.634.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.17ดีมาก
4 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.005.004.504.004.003.003.673.004.445.003.335.000.003.003.483.004.003.005.003.754.003.80ดี
5 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.2954.654.004.004.004.004.003.895.001.675.000.003.003.634.004.004.005.004.254.004.09ดีมาก
6 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.004.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.004.004.003.005.004.003.003.73ดี
7 สถ.ม. การวางผังชุมชนเมืองและ สภาพแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.003.91ดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.054.804.432.003.003.002.675.004.445.003.335.000.004.004.483.003.002.005.003.253.003.56ดี
2 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.055.004.533.003.003.003.003.003.895.001.675.000.004.003.633.004.003.005.003.753.003.61ดี
3 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.124.824.475.004.004.004.334.005.005.005.005.000.005.004.675.005.005.005.005.005.004.69ดีมาก
4 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.805.004.403.004.003.003.334.005.005.005.005.000.005.004.675.005.005.005.005.005.004.45ดีมาก
5 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.150.002.083.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.003.70ดี
6 วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.9554.983.004.004.003.674.004.725.004.175.000.004.004.243.004.004.005.004.004.004.13ดีมาก
7 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน5.005.005.003.004.003.003.335.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.004.62ดีมาก
8 ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.315.005.003.893.333.003.443.003.003.005.003.503.003.30ดี
9 ปร.ด. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.894.684.293.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.004.005.004.003.003.81ดี
4 วท.บ. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 สท.ม. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 ปร.ด.สื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.58ดี
2 ปร.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.342.543.443.003.003.003.004.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.45ดี
2 ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.112.963.043.003.003.003.004.003.115.003.331.000.003.003.373.003.003.005.003.504.003.32ดี
3 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.433.113.773.003.003.003.003.003.895.001.675.000.004.003.633.003.003.005.003.504.003.49ดี
5 ศป.ม. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.5454.273.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
6 ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.623.754.193.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.49ดี
7 ศป.ม. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.002.002.005.003.003.003.18ดี
8 ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.7754.893.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.504.003.75ดี
9 ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
10 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.6454.823.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.504.003.74ดี