รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน (ประเมินตนเอง)
    ปีการศึกษา : คณะ :

  ปีการศึกษา : 2563
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ยน ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.004.172.500.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
2 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.225.001.673.000.003.003.073.003.003.005.003.503.003.20ดี
3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.005.000.004.000.003.003.003.003.003.005.003.503.003.18ดี
4 ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.225.001.673.000.003.003.073.003.003.005.003.503.003.20ดี
5 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.594.172.780.830.003.002.863.003.003.005.003.503.003.14ดี
6 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.21ดี
7 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.744.003.002.005.003.503.003.11ดี
8 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.002.002.672.002.785.003.330.000.002.002.263.003.002.005.003.253.002.80ปานกลาง
9 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.11ดี
10 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
11 วท.บ. ภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
12 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.905.003.700.000.003.002.973.003.003.005.003.503.003.17ดี
13 ศศ.ม. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
14 กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.455.004.174.170.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
15 ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.39ปานกลาง
16 กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.895.004.172.500.002.002.632.002.002.005.002.752.002.44ปานกลาง
17 ปร.ด. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.755.005.005.000.003.003.253.003.003.005.003.503.003.25ดี
18 ปร.ด.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.755.005.000.005.002.002.582.002.002.005.002.752.002.43ปานกลาง
19 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.455.004.174.170.002.002.822.002.002.005.002.752.002.50ปานกลาง
20 ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.002.785.003.332.780.002.002.262.002.002.005.002.752.002.34ปานกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
1 พย.ม. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.502.003.18ดี
2 พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.001.002.672.001.001.005.002.252.002.27ปานกลาง
3 พย.ม. การผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.001.002.671.001.000.005.001.751.002.00น้อย
4 พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน3.695.004.353.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.51ดี
คณะศึกษาศาสตร์
1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.002.002.002.332.005.005.005.005.000.002.003.003.003.002.005.003.252.002.82ปานกลาง
3 กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.442.423.433.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.37ดี
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.225.001.673.000.003.003.073.003.003.005.003.503.003.20ดี
5 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
6 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.42.593.503.005.003.003.673.002.780.003.335.000.003.002.935.004.003.005.004.253.003.60ดี
7 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.402.163.283.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.35ดี
8 วท.บ. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.805.001.395.000.002.002.602.002.002.005.002.752.002.44ปานกลาง
9 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.002.785.003.330.000.003.002.933.003.003.005.003.503.003.14ดี
10 กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
11 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน333.003.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.46ดี
12 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน454.503.003.003.003.002.005.005.005.005.000.003.003.333.003.002.005.003.253.003.38ดี
13 กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านN33.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.58ปานกลาง
14 วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านN55.003.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี
15 กศ.ม. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.755.002.084.170.003.003.253.003.003.005.003.503.003.25ดี
16 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านN55.003.004.004.003.674.004.725.004.175.000.003.003.913.003.003.005.003.503.003.73ดี
17 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
18 ปร.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN3.913.912.002.002.002.002.005.005.005.005.005.003.003.332.002.002.005.002.755.002.99ปานกลาง
19 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านN0.80.802.002.002.002.002.003.755.005.005.000.002.002.582.002.002.005.002.752.002.30ปานกลาง
20 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.38ดี
21 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน3.52N3.523.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.38ดี
22 ปร.ด. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.365.001.672.780.003.002.793.003.003.005.003.503.003.12ดี
23 กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.504.003.37ดี
คณะเภสัชศาสตร์
1 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน3.630.001.824.003.003.003.334.005.005.005.005.000.001.003.334.004.003.005.004.003.003.28ดี
2 วท.ม. สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน0.005.002.503.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.004.504.134.003.65ดี
3 ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.515.004.763.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.65ดี
4 ภ.ม. เภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ผ่าน3.505.004.253.003.003.003.002.004.005.005.002.000.002.002.673.003.003.004.503.382.003.15ดี
5 ปร.ด. เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.502.003.27ดี
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.673.002.785.003.330.000.003.002.933.003.002.005.003.253.002.98ปานกลาง
2 บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.003.002.002.333.003.895.001.675.000.002.002.963.003.002.005.003.253.002.90ปานกลาง
3 บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.003.003.09ดี
4 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.004.003.003.333.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.30ดี
5 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.335.000.005.000.002.002.783.003.003.005.003.503.003.03ดี
6 บธ.บ. การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.445.003.335.000.003.003.483.003.002.005.003.253.003.13ดี
7 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.895.001.675.000.002.002.963.003.002.005.003.253.002.99ปานกลาง
8 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.445.003.335.000.002.003.153.003.002.005.003.253.003.04ดี
9 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.002.002.002.333.003.895.001.675.000.002.002.963.003.002.005.003.253.002.90ปานกลาง
10 บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.753.002.64ปานกลาง
11 กจ.ม. การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.003.003.242.002.002.005.002.753.002.70ปานกลาง
12 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.002.003.333.003.002.005.003.253.003.09ดี
13 บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.004.173.330.004.003.723.003.003.005.003.503.003.38ดี
14 บธ.ม. การจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.035.002.085.000.002.002.683.003.003.005.003.503.002.82ปานกลาง
15 บธ.ม. ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.725.004.175.000.002.003.242.003.003.005.003.253.002.97ปานกลาง
16 ปร.ด. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.585.003.335.005.002.002.862.002.002.005.002.753.002.60ปานกลาง
17 ปร.ด. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.003.002.002.005.003.003.002.73ปานกลาง
18 ปร.ด. การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
19 บธ.ม.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.065.004.170.000.002.002.693.003.002.005.003.253.002.91ปานกลาง
20 ปร.ด.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.335.003.330.005.002.002.783.003.002.005.003.253.002.94ปานกลาง
21 ปร.ด.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.175.003.333.335.002.003.063.003.002.005.003.253.003.02ดี
22 วท.ม.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.725.004.175.000.002.003.243.003.002.005.003.253.003.07ดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
2 วท.บ. โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.05N4.053.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.33ดี
3 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.7454.373.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.43ดี
4 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.562.002.002.005.002.752.002.97ปานกลาง
5 ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.725.004.175.000.002.003.243.003.002.005.003.252.002.97ปานกลาง
6 ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.455.005.005.002.782.003.152.003.002.005.003.002.002.86ปานกลาง
7 วท.ม. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.725.004.175.000.003.003.573.003.002.005.003.252.002.97ปานกลาง
8 ปร.ด. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.315.003.335.003.893.003.443.003.002.005.003.252.002.94ปานกลาง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
1 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ผ่าน4.095.004.554.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.24ดีมาก
2 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.1654.583.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.004.005.003.753.003.63ดี
3 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน3.983.243.613.003.002.002.673.003.895.001.675.000.004.003.633.004.004.005.004.004.003.55ดี
4 วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.0002.003.003.003.003.004.004.725.004.175.000.004.004.243.003.003.005.003.503.003.29ดี
5 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.8502.434.003.003.003.334.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.45ดี
6 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.005.003.003.333.004.175.005.005.001.673.003.394.003.003.005.003.753.003.47ดี
7 วท.ม. นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม่ 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.002.003.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.16ดี
2 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.602.603.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.423.003.003.005.003.503.003.24ดี
3 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านN2.652.653.003.003.003.003.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.504.003.25ดี
4 ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN0.000.003.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.06ดี
5 ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.885.003.332.784.403.003.293.003.003.005.003.502.003.17ดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน5.003.944.473.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.002.005.003.253.003.37ดี
2 ปร.ด.วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN1.001.001.001.001.003.335.003.005.000.331.001.781.001.001.000.000.751.001.12น้อย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.222.033.132.002.003.002.332.004.265.002.785.000.002.002.753.003.003.004.003.253.002.89ปานกลาง
2 ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.065.004.533.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.003.16ดี
3 ปร.ด. รัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.255.005.003.000.003.003.083.003.003.003.503.133.002.98ปานกลาง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 คศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.464.864.663.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.56ดี
2 คศ.ม. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.572.503.543.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.37ดี
3 ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.973.134.053.003.003.003.003.003.065.003.333.890.003.003.023.003.003.005.003.503.003.32ดี
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
1 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN1.601.603.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.004.503.133.003.09ดี
คณะวิทยาศาสตร์
1 วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.943.093.523.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.002.002.005.003.003.003.08ดี
2 วท.บ. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.022.483.253.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.35ดี
3 วท.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.222.423.323.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.184.024.103.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.572.002.002.005.002.752.003.15ดี
5 วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.143.593.873.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.252.003.29ดี
6 วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.983.053.523.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.31ดี
7 วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.174.174.173.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.44ดี
8 วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.185.004.593.003.003.003.003.003.335.005.000.000.002.002.783.003.002.005.003.253.003.27ดี
9 วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.003.333.673.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.003.18ดี
10 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.775.004.893.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.44ดี
11 วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.33N4.333.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.36ดี
12 วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.90N4.903.003.002.002.673.003.335.005.000.000.002.002.783.003.003.005.003.503.003.19ดี
13 วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.95N4.953.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
14 วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.725.005.004.170.003.003.573.003.002.005.003.252.002.97ปานกลาง
15 วท.ม.พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่าน4.00N4.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.002.002.005.003.002.003.17ดี
16 ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.58N4.581.003.003.002.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.002.005.003.253.003.22ดี
17 ปร.ด. บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.505.003.005.005.003.003.502.002.002.005.002.753.002.86ปานกลาง
18 ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่าน3.925.004.463.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.53ดี
19 ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.585.005.005.003.333.003.532.002.002.005.002.753.002.87ปานกลาง
20 กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.755.002.084.170.002.002.582.002.002.005.002.752.002.43ปานกลาง
คณะเทคโนโลยี
1 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.335.005.003.000.003.003.442.002.002.004.002.503.002.76ปานกลาง
2 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน45.004.502.003.003.002.672.005.005.005.005.000.005.004.003.003.003.005.003.503.003.54ดี
3 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.004.004.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
4 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.1254.563.003.003.003.003.003.675.005.001.000.003.003.223.003.003.005.003.503.003.45ดี
5 วท.บ. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.234.294.263.003.003.003.005.005.005.005.005.000.004.004.672.003.002.005.003.003.003.58ดี
6 วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.8243.913.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.45ดี
7 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.254.603.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.63ดี
8 วท.ม. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่าน5N5.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.572.002.002.005.002.753.003.06ดี
10 วท.ม. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
11 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.035.005.002.783.332.003.012.002.002.005.002.753.002.64ปานกลาง
12 ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN4.004.003.003.673.002.705.005.000.470.324.003.233.003.003.005.003.503.003.43ดี
13 ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.603.033.323.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.20ดี
2 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.952.993.473.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.003.003.23ดี
3 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.413.183.303.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.35ดี
4 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.803.573.693.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.41ดี
5 วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.993.673.833.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.39ดี
6 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.943.403.673.003.003.003.002.005.005.005.005.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.33ดี
7 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.002.983.493.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.25ดี
8 วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน0.000.000.004.003.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.00ปานกลาง
9 วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน0.000.000.000.000.000.000.000.004.445.003.335.000.000.001.480.000.000.005.001.250.000.73น้อย
10 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.743.003.873.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.36ดี
11 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน3.953.003.483.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.38ดี
12 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.005.004.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.54ดี
13 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.631.563.103.003.003.003.003.005.005.005.005.005.002.003.333.003.003.005.003.503.003.25ดี
14 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.005.002.503.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.23ดี
15 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.273.133.703.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.263.523.894.003.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.60ดี
2 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
3 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.253.824.044.003.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.54ดี
4 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.535.004.773.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.54ดี
5 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.292.943.623.003.003.003.003.003.895.001.675.000.004.003.634.004.003.005.004.004.003.62ดี
6 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
7 สถ.ม. การวางผังชุมชนเมืองและ สภาพแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.005.004.003.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.482.003.002.005.003.003.003.26ดี
2 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.005.004.003.003.002.002.673.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.30ดี
3 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.003.003.503.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.333.004.004.005.004.004.003.92ดี
4 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.000.001.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.004.005.003.754.003.31ดี
5 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.005.004.002.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.003.00ปานกลาง
6 วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.005.004.003.003.003.003.002.004.035.002.085.000.003.003.013.003.003.005.003.503.003.31ดี
7 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.003.333.673.004.004.003.674.003.755.005.005.000.004.003.923.003.003.005.003.504.003.70ดี
8 ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.035.005.002.783.332.003.012.002.002.005.002.753.002.64ปานกลาง
9 ปร.ด. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.001.001.001.333.004.585.003.335.005.002.003.192.002.001.005.002.503.002.42ปานกลาง
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.7254.863.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.55ดี
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.004.004.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.23.43.303.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.35ดี
4 วท.บ. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.513.003.263.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.42ดี
5 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านN33.003.003.003.003.005.003.895.001.675.000.005.004.635.004.004.005.004.503.003.91ดี
6 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน3.513.513.513.003.003.003.003.003.785.003.333.000.003.003.263.003.003.005.003.503.003.29ดี
7 วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.21ดี
8 สท.ม. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.904.384.643.003.003.003.003.004.455.004.174.170.003.003.483.003.003.005.003.503.003.52ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน555.002.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.004.003.002.003.31ดี
10 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน555.002.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.46ดี
11 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน555.003.003.003.003.003.004.255.005.005.002.003.003.423.003.003.005.003.502.003.48ดี
12 ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.255.005.005.002.003.003.423.003.003.005.003.503.003.30ดี
13 วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.003.003.002.673.004.445.003.335.000.003.003.483.002.003.005.003.252.003.04ดี
14 ปร.ด.สื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.255.005.005.002.002.003.082.002.002.005.002.753.002.66ปานกลาง
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านN55.003.003.002.002.673.005.005.005.005.000.002.003.332.002.002.004.002.502.002.92ปานกลาง
2 ปร.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN55.003.003.002.002.673.005.005.005.005.005.002.003.332.002.002.004.002.502.002.92ปานกลาง
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
2 ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.002.002.674.003.115.003.331.000.003.003.372.002.002.005.002.753.002.92ปานกลาง
3 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.002.003.002.673.005.005.005.005.000.002.003.333.003.002.005.003.253.003.09ดี
4 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
5 ศป.ม. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN0.600.603.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.13ดี
6 ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
7 ศป.ม. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.005.004.170.003.003.573.002.002.005.003.003.003.16ดี
8 ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN33.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.33ดี
9 ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านN4.604.603.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.47ดี
10 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN4.04.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี