รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน (ประเมินตนเอง)
ปีการศึกษา : Export to excel อยู่ระหว่างปรับปรุง
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ยน ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.004.172.500.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
2 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.225.001.673.000.003.003.073.003.003.005.003.503.003.20ดี
3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.005.000.004.000.003.003.003.003.003.005.003.503.003.18ดี
4 ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.225.001.673.000.003.003.073.003.003.005.003.503.003.20ดี
5 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.594.172.780.830.003.002.863.003.003.005.003.503.003.14ดี
6 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.21ดี
7 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.744.003.002.005.003.503.003.11ดี
8 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.002.002.672.002.785.003.330.000.002.002.263.003.002.005.003.253.002.80ปานกลาง
9 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.11ดี
10 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
11 วท.บ. ภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
12 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.905.003.700.000.003.002.973.003.003.005.003.503.003.17ดี
13 ศศ.ม. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
14 กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.455.004.174.170.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
15 ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.39ปานกลาง
16 กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.895.004.172.500.002.002.632.002.002.005.002.752.002.44ปานกลาง
17 ปร.ด. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.755.005.005.000.003.003.253.003.003.005.003.503.003.25ดี
18 ปร.ด.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.755.005.000.005.002.002.582.002.002.005.002.752.002.43ปานกลาง
19 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.455.004.174.170.002.002.822.002.002.005.002.752.002.50ปานกลาง
20 ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.002.785.003.332.780.002.002.262.002.002.005.002.752.002.34ปานกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
1 พย.ม. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.502.003.18ดี
2 พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.001.002.672.001.001.005.002.252.002.27ปานกลาง
3 พย.ม. การผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.001.002.671.001.000.005.001.751.002.00น้อย
4 พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน3.695.004.353.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.51ดี
คณะศึกษาศาสตร์
1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.002.002.002.332.005.005.005.005.000.002.003.003.003.002.005.003.252.002.82ปานกลาง
3 กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.442.423.433.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.37ดี
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.225.001.673.000.003.003.073.003.003.005.003.503.003.20ดี
5 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
6 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.42.593.503.005.003.003.673.002.780.003.335.000.003.002.935.004.003.005.004.253.003.60ดี
7 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.402.163.283.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.35ดี
8 วท.บ. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.805.001.395.000.002.002.602.002.002.005.002.752.002.44ปานกลาง
9 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.002.785.003.330.000.003.002.933.003.003.005.003.503.003.14ดี
10 กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
11 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน333.003.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.46ดี
12 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน454.503.003.003.003.002.005.005.005.005.000.003.003.333.003.002.005.003.253.003.38ดี
13 กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านN33.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.58ปานกลาง
14 วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านN55.003.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี
15 กศ.ม. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.755.002.084.170.003.003.253.003.003.005.003.503.003.25ดี
16 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านN55.003.004.004.003.674.004.725.004.175.000.003.003.913.003.003.005.003.503.003.73ดี
17 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
18 ปร.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN3.913.912.002.002.002.002.005.005.005.005.005.003.003.332.002.002.005.002.755.002.99ปานกลาง
19 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านN0.80.802.002.002.002.002.003.755.005.005.000.002.002.582.002.002.005.002.752.002.30ปานกลาง
20 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.38ดี
21 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน3.52N3.523.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.38ดี
22 ปร.ด. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.365.001.672.780.003.002.793.003.003.005.003.503.003.12ดี
23 กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.504.003.37ดี
คณะเภสัชศาสตร์
1 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน3.630.001.824.003.003.003.334.005.005.005.005.000.001.003.334.004.003.005.004.003.003.28ดี
2 วท.ม. สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน0.005.002.503.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.004.504.134.003.65ดี
3 ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.515.004.763.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.65ดี
4 ภ.ม. เภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ผ่าน3.505.004.253.003.003.003.002.004.005.005.002.000.002.002.673.003.003.004.503.382.003.15ดี
5 ปร.ด. เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.502.003.27ดี
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.673.002.785.003.330.000.003.002.933.003.002.005.003.253.002.98ปานกลาง
2 บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.003.002.002.333.003.895.001.675.000.002.002.963.003.002.005.003.253.002.90ปานกลาง
3 บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.003.003.09ดี
4 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.004.003.003.333.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.30ดี
5 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.335.000.005.000.002.002.783.003.003.005.003.503.003.03ดี
6 บธ.บ. การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.445.003.335.000.003.003.483.003.002.005.003.253.003.13ดี
7 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.895.001.675.000.002.002.963.003.002.005.003.253.002.99ปานกลาง
8 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.445.003.335.000.002.003.153.003.002.005.003.253.003.04ดี
9 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.002.002.002.333.003.895.001.675.000.002.002.963.003.002.005.003.253.002.90ปานกลาง
10 บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.753.002.64ปานกลาง
11 กจ.ม. การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.003.003.242.002.002.005.002.753.002.70ปานกลาง
12 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.002.003.333.003.002.005.003.253.003.09ดี
13 บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.004.173.330.004.003.723.003.003.005.003.503.003.38ดี
14 บธ.ม. การจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.035.002.085.000.002.002.683.003.003.005.003.503.002.82ปานกลาง
15 บธ.ม. ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.725.004.175.000.002.003.242.003.003.005.003.253.002.97ปานกลาง
16 ปร.ด. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.585.003.335.005.002.002.862.002.002.005.002.753.002.60ปานกลาง
17 ปร.ด. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.003.002.002.005.003.003.002.73ปานกลาง
18 ปร.ด. การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
19 บธ.ม.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.065.004.170.000.002.002.693.003.002.005.003.253.002.91ปานกลาง
20 ปร.ด.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.335.003.330.005.002.002.783.003.002.005.003.253.002.94ปานกลาง
21 ปร.ด.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.175.003.333.335.002.003.063.003.002.005.003.253.003.02ดี
22 วท.ม.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.725.004.175.000.002.003.243.003.002.005.003.253.003.07ดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
2 วท.บ. โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.05N4.053.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.33ดี
3 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.7454.373.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.43ดี
4 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.562.002.002.005.002.752.002.97ปานกลาง
5 ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.725.004.175.000.002.003.243.003.002.005.003.252.002.97ปานกลาง
6 ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.455.005.005.002.782.003.152.003.002.005.003.002.002.86ปานกลาง
7 วท.ม. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.725.004.175.000.003.003.573.003.002.005.003.252.002.97ปานกลาง
8 ปร.ด. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.315.003.335.003.893.003.443.003.002.005.003.252.002.94ปานกลาง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
1 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ผ่าน4.095.004.554.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.24ดีมาก
2 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.1654.583.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.004.005.003.753.003.63ดี
3 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน3.983.243.613.003.002.002.673.003.895.001.675.000.004.003.633.004.004.005.004.004.003.55ดี
4 วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.0002.003.003.003.003.004.004.725.004.175.000.004.004.243.003.003.005.003.503.003.29ดี
5 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.8502.434.003.003.003.334.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.45ดี
6 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.005.003.003.333.004.175.005.005.001.673.003.394.003.003.005.003.753.003.47ดี
7 วท.ม. นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม่ 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.002.003.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.16ดี
2 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.602.603.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.423.003.003.005.003.503.003.24ดี
3 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านN2.652.653.003.003.003.003.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.504.003.25ดี
4 ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN0.000.003.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.06ดี
5 ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.885.003.332.784.403.003.293.003.003.005.003.502.003.17ดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน5.003.944.473.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.002.005.003.253.003.37ดี
2 ปร.ด.วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN1.001.001.001.001.003.335.003.005.000.331.001.781.001.001.000.000.751.001.12น้อย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.222.033.132.002.003.002.332.004.265.002.785.000.002.002.753.003.003.004.003.253.002.89ปานกลาง
2 ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.065.004.533.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.003.16ดี
3 ปร.ด. รัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.255.005.003.000.003.003.083.003.003.003.503.133.002.98ปานกลาง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 คศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.464.864.663.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.56ดี
2 คศ.ม. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.572.503.543.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.37ดี
3 ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.973.134.053.003.003.003.003.003.065.003.333.890.003.003.023.003.003.005.003.503.003.32ดี
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
1 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไม่ผ่านN1.601.603.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.004.503.133.003.09ดี
คณะวิทยาศาสตร์
1 วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.943.093.523.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.002.002.005.003.003.003.08ดี
2 วท.บ. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.022.483.253.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.35ดี
3 วท.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.222.423.323.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.184.024.103.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.572.002.002.005.002.752.003.15ดี
5 วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.143.593.873.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.252.003.29ดี
6 วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.983.053.523.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.31ดี
7 วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.174.174.173.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.44ดี
8 วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.185.004.593.003.003.003.003.003.335.005.000.000.002.002.783.003.002.005.003.253.003.27ดี
9 วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.003.333.673.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.003.18ดี
10 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.775.004.893.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.44ดี
11 วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.33N4.333.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.36ดี
12 วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.90N4.903.003.002.002.673.003.335.005.000.000.002.002.783.003.003.005.003.503.003.19ดี
13 วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.95N4.953.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
14 วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.725.005.004.170.003.003.573.003.002.005.003.252.002.97ปานกลาง
15 วท.ม.พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่าน4.00N4.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.002.002.005.003.002.003.17ดี
16 ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.58N4.581.003.003.002.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.002.005.003.253.003.22ดี
17 ปร.ด. บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.505.003.005.005.003.003.502.002.002.005.002.753.002.86ปานกลาง
18 ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่าน3.925.004.463.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.53ดี
19 ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.585.005.005.003.333.003.532.002.002.005.002.753.002.87ปานกลาง
20 กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.755.002.084.170.002.002.582.002.002.005.002.752.002.43ปานกลาง
คณะเทคโนโลยี
1 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.335.005.003.000.003.003.442.002.002.004.002.503.002.76ปานกลาง
2 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน45.004.502.003.003.002.672.005.005.005.005.000.005.004.003.003.003.005.003.503.003.54ดี
3 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.004.004.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
4 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.1254.563.003.003.003.003.003.675.005.001.000.003.003.223.003.003.005.003.503.003.45ดี
5 วท.บ. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.234.294.263.003.003.003.005.005.005.005.005.000.004.004.672.003.002.005.003.003.003.58ดี
6 วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.8243.913.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.45ดี
7 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.254.603.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.63ดี
8 วท.ม. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่าน5N5.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.572.002.002.005.002.753.003.06ดี
10 วท.ม. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
11 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.035.005.002.783.332.003.012.002.002.005.002.753.002.64ปานกลาง
12 ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN4.004.003.003.673.002.705.005.000.470.324.003.233.003.003.005.003.503.003.43ดี
13 ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.603.033.323.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.20ดี
2 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.952.993.473.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.003.003.23ดี
3 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.413.183.303.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.35ดี
4 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.803.573.693.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.41ดี
5 วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.993.673.833.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.39ดี
6 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.943.403.673.003.003.003.002.005.005.005.005.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.33ดี
7 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.002.983.493.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.25ดี
8 วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน0.000.000.004.003.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.00ปานกลาง
9 วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน0.000.000.000.000.000.000.000.004.445.003.335.000.000.001.480.000.000.005.001.250.000.73น้อย
10 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.743.003.873.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.36ดี
11 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน3.953.003.483.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.38ดี
12 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.005.004.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.54ดี
13 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.631.563.103.003.003.003.003.005.005.005.005.005.002.003.333.003.003.005.003.503.003.25ดี
14 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.005.002.503.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.23ดี
15 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.273.133.703.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.263.523.894.003.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.60ดี
2 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
3 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.253.824.044.003.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.54ดี
4 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ไม่ผ่าน4.535.004.773.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.54ดี
5 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.292.943.623.003.003.003.003.003.895.001.675.000.004.003.634.004.003.005.004.004.003.62ดี
6 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
7 สถ.ม. การวางผังชุมชนเมืองและ สภาพแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.005.004.003.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.482.003.002.005.003.003.003.26ดี
2 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.005.004.003.003.002.002.673.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.30ดี
3 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.003.003.503.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.333.004.004.005.004.004.003.92ดี
4 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.000.001.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.004.005.003.754.003.31ดี
5 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ไม่ผ่าน3.005.004.002.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.003.00ปานกลาง
6 วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.005.004.003.003.003.003.002.004.035.002.085.000.003.003.013.003.003.005.003.503.003.31ดี
7 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.003.333.673.004.004.003.674.003.755.005.005.000.004.003.923.003.003.005.003.504.003.70ดี
8 ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ไม่ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.035.005.002.783.332.003.012.002.002.005.002.753.002.64ปานกลาง
9 ปร.ด. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.001.001.001.333.004.585.003.335.005.002.003.192.002.001.005.002.503.002.42ปานกลาง
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.7254.863.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.55ดี
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.004.004.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.23.43.303.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.35ดี
4 วท.บ. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.513.003.263.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.42ดี
5 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านN33.003.003.003.003.005.003.895.001.675.000.005.004.635.004.004.005.004.503.003.91ดี
6 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน3.513.513.513.003.003.003.003.003.785.003.333.000.003.003.263.003.003.005.003.503.003.29ดี
7 วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.21ดี
8 สท.ม. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.904.384.643.003.003.003.003.004.455.004.174.170.003.003.483.003.003.005.003.503.003.52ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน555.002.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.004.003.002.003.31ดี
10 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน555.002.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.46ดี
11 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน555.003.003.003.003.003.004.255.005.005.002.003.003.423.003.003.005.003.502.003.48ดี
12 ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.255.005.005.002.003.003.423.003.003.005.003.503.003.30ดี
13 วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.003.003.002.673.004.445.003.335.000.003.003.483.002.003.005.003.252.003.04ดี
14 ปร.ด.สื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.255.005.005.002.002.003.082.002.002.005.002.753.002.66ปานกลาง
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านN55.003.003.002.002.673.005.005.005.005.000.002.003.332.002.002.004.002.502.002.92ปานกลาง
2 ปร.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN55.003.003.002.002.673.005.005.005.005.005.002.003.332.002.002.004.002.502.002.92ปานกลาง
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
2 ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.002.002.674.003.115.003.331.000.003.003.372.002.002.005.002.753.002.92ปานกลาง
3 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.002.003.002.673.005.005.005.005.000.002.003.333.003.002.005.003.253.003.09ดี
4 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
5 ศป.ม. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN0.600.603.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.13ดี
6 ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
7 ศป.ม. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.005.004.170.003.003.573.002.002.005.003.003.003.16ดี
8 ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN33.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.33ดี
9 ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านN4.604.603.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.47ดี
10 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN4.04.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี