ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กรรมการประเมิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีการศึกษา :

N = ตัดตัวบ่งชี้ดังกล่าว/ไม่รับประเมิน
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ยน ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.973.643.814.004.004.004.004.004.265.002.785.000.004.004.093.003.003.005.003.504.003.84ดี
2 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.263.623.944.004.003.003.674.003.895.001.675.000.004.003.964.003.003.005.003.754.003.83ดี
3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.352.323.344.003.003.003.333.001.675.000.000.000.003.002.563.003.003.005.003.504.003.26ดี
4 ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.433.814.123.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.27ดี
5 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน3.953.733.843.004.003.003.334.004.445.003.335.000.003.003.813.003.003.005.003.504.003.62ดี
6 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.262.893.583.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.18ดี
7 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.401.182.793.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.25ดี
8 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.312.383.354.004.003.003.674.003.895.001.675.000.004.003.964.004.004.005.004.254.003.89ดี
9 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.353.133.744.004.004.004.004.004.115.003.334.000.004.004.044.004.004.005.004.254.004.05ดีมาก
10 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.393.393.893.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.36ดี
11 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.482.503.493.004.003.003.334.003.805.001.395.000.004.003.933.003.003.005.003.504.003.60ดี
12 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.334.044.193.003.003.003.004.004.445.003.335.000.003.003.813.003.003.005.003.503.003.52ดี
13 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.474.064.273.003.003.003.003.004.265.002.785.000.004.003.753.003.003.005.003.503.003.52ดี
14 ศศ.ม. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.641.593.123.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.48ดี
15 กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.8354.923.004.004.003.674.004.725.004.175.000.004.004.243.004.004.005.004.004.004.12ดีมาก
16 ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
17 กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.002.002.002.332.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.753.002.70ปานกลาง
18 ปร.ด. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.6154.813.003.003.003.004.005.005.005.005.005.003.004.003.003.003.005.003.503.003.66ดี
19 ปร.ด.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.002.002.005.003.002.003.09ดี
คณะพยาบาลศาสตร์
1 พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.215.004.614.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.253.004.17ดีมาก
2 พย.ม.การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN4.002.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.332.002.003.005.003.004.003.18ดี
คณะศึกษาศาสตร์
1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.382.973.683.003.004.003.333.004.445.003.335.000.003.003.483.003.002.005.003.254.003.45ดี
2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.662.683.674.004.004.004.003.003.895.001.675.000.004.003.633.003.004.005.003.754.003.79ดี
3 กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.442.393.423.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.45ดี
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.435.004.723.004.003.003.333.003.565.001.674.000.003.003.193.003.003.005.003.503.003.54ดี
5 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.655.004.834.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.28ดีมาก
6 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.3954.703.003.003.003.003.002.780.003.335.000.003.002.933.003.003.005.003.503.003.40ดี
7 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.424.434.433.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.83ดี
8 วท.บ. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.302.923.613.003.003.003.003.003.805.001.395.000.004.003.603.003.003.005.003.503.003.39ดี
9 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน3.003.853.433.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.16ดี
10 กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.7054.854.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.504.004.05ดีมาก
11 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.5554.783.004.004.003.674.005.005.005.005.000.005.004.673.004.003.005.003.753.004.04ดีมาก
12 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.6354.823.003.002.002.673.004.725.004.175.000.004.003.912.003.003.005.003.253.003.49ดี
13 กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.894.174.533.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.54ดี
14 วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านN5.005.003.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.33ดี
15 กศ.ม. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.565.004.783.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.502.003.48ดี
16 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.6654.833.004.004.003.674.004.725.004.175.000.004.004.243.003.003.005.003.503.003.88ดี
17 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.675.004.843.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.504.003.82ดี
18 ปร.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.7454.873.003.002.002.673.005.005.005.005.005.004.004.002.003.003.005.003.253.003.52ดี
19 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.3054.653.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.56ดี
20 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน454.503.004.004.003.674.005.005.005.005.005.005.004.673.003.003.005.003.504.004.00ดี
21 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.405.004.703.003.003.003.003.004.725.005.003.895.003.003.572.002.002.005.002.753.003.32ดี
22 ปร.ด. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.695.004.853.003.003.003.003.004.315.003.333.895.003.003.443.003.003.005.003.502.003.46ดี
23 กศ.ด. การนิเทศการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ผ่าน4.3754.693.003.003.003.004.005.005.005.005.005.003.004.003.004.004.005.004.003.003.80ดี
คณะเภสัชศาสตร์
1 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.405.004.704.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.253.004.11ดีมาก
2 วท.ม. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.705.004.853.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.82ดี
3 ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.375.004.694.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.26ดีมาก
4 ภ.ม. เภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ผ่าน4.6754.843.004.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.504.003.82ดี
5 ปร.ด. เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ผ่านNNN3.003.002.002.674.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.45ดี
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.083.803.943.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.45ดี
2 บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.292.853.573.003.003.003.004.004.445.003.335.000.004.004.153.003.003.005.003.503.003.51ดี
3 บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.273.143.713.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี
4 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.383.423.903.004.003.003.333.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.39ดี
5 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.172.223.203.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.004.503.383.003.21ดี
6 บธ.บ. การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.193.163.683.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.41ดี
7 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.223.753.993.003.003.003.003.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.33ดี
8 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.352.893.623.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.004.503.383.003.32ดี
9 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.312.713.513.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.46ดี
10 บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.1754.593.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.63ดี
11 กจ.ม. การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.81N4.813.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.46ดี
12 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์และการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.2654.633.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.56ดี
13 บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.8854.943.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.503.003.66ดี
14 บธ.ม. การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.132.503.323.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.28ดี
15 บธ.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.20N4.203.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.41ดี
16 ปร.ด. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.8754.943.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.57ดี
17 ปร.ด. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.6254.813.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.66ดี
18 ปร.ด. การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน3.6054.303.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.44ดี
19 ปร.ด. บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.33ดี
20 บธ.ม.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.34ดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.964.524.243.003.003.003.003.003.705.001.115.000.003.003.233.003.003.005.003.503.003.40ดี
2 วท.บ. โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.004.484.243.004.003.003.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.49ดี
3 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.914.924.423.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.004.003.005.003.753.003.52ดี
4 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.002.004.445.003.335.000.002.002.813.003.003.005.003.504.003.22ดี
5 ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.343.443.892.003.002.002.333.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.21ดี
6 ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.932.683.812.003.003.002.673.004.865.005.005.004.443.003.623.003.003.005.003.502.003.27ดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.393.163.783.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.58ดี
2 ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.273.774.023.004.003.003.334.003.115.003.331.000.003.003.374.003.003.005.003.754.003.63ดี
3 ศป.บ.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 ศป.ม. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.585.004.793.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.004.004.005.004.003.003.74ดี
5 ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
6 ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
7 ศศ.ม.ศิลปะการแสดง(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.003.003.002.005.005.005.005.000.002.003.003.002.002.005.003.002.002.91ปานกลาง
คณะแพทยศาสตร์
1 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน3.904.694.304.004.004.004.004.005.005.005.005.000.005.004.675.004.004.005.004.504.004.35ดีมาก
2 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.133.173.654.004.003.003.674.005.005.005.005.000.003.004.004.004.005.005.004.504.004.02ดีมาก
3 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน3.9754.494.004.003.003.674.003.895.001.675.000.004.003.964.004.005.005.004.504.004.14ดีมาก
4 วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN55.003.004.003.003.334.004.725.004.175.000.004.004.244.004.004.005.004.254.004.06ดีมาก
5 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.8654.934.004.003.003.674.005.005.005.005.005.003.004.004.004.004.005.004.254.004.14ดีมาก
6 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.003.003.002.674.005.005.005.005.005.003.004.003.003.003.005.003.503.003.36ดี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.173.813.993.003.003.003.003.002.785.003.330.000.003.002.933.003.003.005.003.503.003.29ดี
2 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.273.764.023.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.38ดี
3 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.025.004.513.003.003.003.004.003.335.000.005.000.003.003.443.003.003.005.003.503.003.49ดี
4 ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.895.004.953.003.003.003.004.003.715.001.145.000.004.003.903.003.003.005.003.503.003.66ดี
5 ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.33ดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.564.624.594.004.004.004.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.86ดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.162.413.294.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.003.97ดี
2 ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.394.754.574.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.333.004.003.005.003.754.004.01ดีมาก
3 ปร.ด. รัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ผ่านNNNN3.002.003.004.005.005.005.005.005.002.003.673.003.003.005.003.504.003.40ดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 คศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.634.254.444.004.003.003.673.004.675.005.004.000.004.003.893.003.003.005.003.503.003.73ดี
2 คศ.ม. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.465.04.733.003.003.003.003.003.065.004.170.000.003.003.024.004.003.005.004.003.003.58ดี
3 ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.135.04.573.003.004.003.333.002.085.003.330.000.003.002.694.004.003.005.004.003.003.55ดี
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
1 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.033.563.803.003.003.003.003.004.445.003.335.000.004.003.813.003.003.005.003.504.003.54ดี
2 ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.631.503.073.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.504.003.47ดี
3 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.515.004.763.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.504.003.73ดี
คณะนิติศาสตร์
1 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.513.373.943.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.253.003.99ดี
คณะวิทยาศาสตร์
1 วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.204.564.383.002.002.002.333.005.005.005.005.000.004.004.003.002.002.005.003.003.003.29ดี
2 วท.บ. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.484.404.444.003.004.003.673.005.005.005.005.000.004.004.004.004.003.005.004.004.003.99ดี
3 วท.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.194.614.404.003.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.68ดี
4 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.144.084.113.003.003.003.004.004.725.004.175.000.003.003.913.003.003.005.003.503.003.53ดี
5 วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.374.574.473.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.53ดี
6 วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.264.574.423.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.76ดี
7 วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.165.004.583.003.003.003.004.004.445.003.335.000.004.004.153.004.003.005.003.753.003.74ดี
8 วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.585.004.793.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.002.005.003.253.003.58ดี
9 วท.ม. ชีววิทยาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.955.004.983.003.004.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.004.003.005.003.753.003.77ดี
10 วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.675.004.843.003.003.003.003.004.385.005.003.130.003.003.463.003.003.005.003.503.003.54ดี
11 วท.ม. เคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.58ดี
12 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.405.004.703.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.49ดี
13 วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.615.004.813.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.504.003.82ดี
14 วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.385.004.693.003.002.002.673.004.835.005.004.500.003.003.613.003.003.005.003.503.003.48ดี
15 วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.125.004.563.003.004.003.333.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.70ดี
16 วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.18ดี
17 วท.ม.พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
18 ปร.ด. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.834.694.764.004.003.003.674.005.005.005.005.005.004.004.334.004.003.005.004.004.004.12ดีมาก
19 ปร.ด. บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.47N4.473.003.003.003.003.004.505.003.005.005.003.003.503.003.003.005.003.503.003.41ดี
20 ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ผ่านN5.005.004.004.004.004.004.005.005.005.005.005.004.004.334.004.004.005.004.254.004.25ดีมาก
21 ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.585.005.005.003.333.003.532.002.003.005.003.003.002.96ปานกลาง
22 ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.835.004.921.003.003.002.333.004.275.005.002.085.003.003.423.003.002.005.003.253.003.32ดี
คณะเทคโนโลยี
1 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.004.924.463.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.005.003.253.003.38ดี
2 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.145.004.572.003.003.002.672.005.005.005.005.000.004.003.673.003.002.005.003.253.003.40ดี
3 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.944.834.393.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.60ดี
4 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.845.004.423.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.68ดี
5 วท.บ. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.234.294.263.003.003.003.005.005.005.005.005.000.005.005.002.003.002.005.003.003.003.66ดี
6 วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.9354.473.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.002.003.005.003.253.003.53ดี
7 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.205.004.603.003.003.003.003.004.725.005.004.170.004.003.914.003.003.005.003.753.003.69ดี
8 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.58ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.8454.922.003.003.002.672.005.005.005.005.000.003.003.332.002.002.005.002.753.003.22ดี
10 วท.ม. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน454.502.003.003.002.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.62ดี
11 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
12 ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.4602.234.004.003.003.673.004.035.005.001.115.004.003.683.004.003.005.003.754.003.50ดี
13 ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.5854.293.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.58ดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.425.004.713.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.42ดี
2 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.5354.773.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.003.003.43ดี
3 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.535.004.773.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
4 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.5154.763.003.003.003.002.005.005.005.005.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.50ดี
5 วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.625.004.813.004.003.003.333.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.504.003.70ดี
6 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.555.004.783.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.54ดี
7 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.565.004.783.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
8 วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.18ดี
9 วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.002.99ปานกลาง
10 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.514.004.263.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.42ดี
11 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.485.004.743.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
12 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.495.004.753.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
13 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.505.004.753.003.003.003.003.005.005.005.005.005.002.003.333.003.003.005.003.503.003.50ดี
14 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
15 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.585.004.793.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.0854.544.003.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.004.003.003.005.003.754.003.85ดี
2 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.3454.674.004.003.003.673.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.68ดี
3 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.415.004.714.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.26ดีมาก
4 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.5354.774.003.003.003.333.004.445.003.335.000.004.003.813.004.004.005.004.004.003.92ดี
5 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.5254.764.004.004.004.004.004.445.003.335.000.004.004.154.004.004.005.004.254.004.23ดีมาก
6 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.004.003.003.333.004.445.003.335.000.004.003.813.003.003.005.003.504.003.59ดี
7 สถ.ม. การวางผังชุมชนเมืองและ สภาพแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.004.003.334.005.005.005.005.000.003.004.004.004.003.005.004.004.003.82ดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.185.004.592.002.003.002.335.004.445.003.335.000.003.004.153.002.002.005.003.003.003.36ดี
2 วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.555.004.783.003.003.003.004.003.895.001.675.000.003.003.633.004.003.005.003.753.003.65ดี
3 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน54.814.915.005.005.005.004.005.005.005.005.000.005.004.675.005.005.005.005.005.004.91ดีมาก
4 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.835.004.923.004.003.003.335.005.005.005.005.000.005.005.005.005.005.005.005.005.004.60ดีมาก
5 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.155.004.584.004.003.003.674.004.455.004.174.170.004.004.153.003.003.005.003.504.003.89ดี
6 วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.450.002.233.004.003.003.334.003.615.004.171.670.003.003.543.004.003.005.003.754.003.39ดี
7 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน55.005.003.004.003.003.335.004.425.005.005.002.675.004.815.005.005.005.005.005.004.57ดีมาก
8 ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.003.955.003.332.784.672.002.982.002.002.005.002.753.002.63ปานกลาง
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.725.004.863.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.67ดี
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.004.004.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.54ดี
3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.204.234.223.003.003.003.004.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.57ดี
4 วท.บ. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.243.333.793.004.003.003.334.005.005.005.005.000.005.004.673.003.003.005.003.503.003.74ดี
5 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.3154.664.003.003.003.334.003.895.001.675.000.003.003.633.003.003.005.003.503.003.63ดี
6 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.103.283.693.003.003.003.003.003.785.003.333.000.003.003.264.003.003.005.003.754.003.47ดี
7 วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.9254.963.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.61ดี
8 สท.ม. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.904.384.642.003.002.002.333.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.48ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.2954.653.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.56ดี
10 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.6054.802.003.003.002.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.502.003.58ดี
11 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน555.003.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.77ดี
12 ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.585.005.003.335.002.003.192.003.002.005.003.003.002.87ปานกลาง
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.67N4.673.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.56ดี
2 ปร.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.92N3.923.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.49ดี