รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินของคณะกรรมการ
    ปีการศึกษา : คณะ :

  ปีการศึกษา : 2564
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ยน ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์