ผลการรายงานหลักสูตรโดยรวมใน ระดับคณะ ....ปีการศึกษา : 2562 จำนวน : 183 หลักสูตร

รายชื่อคณะ จำนวนหลักสูตร 6 เดือน
ดำเนินการแล้ว
9 เดือน
ดำเนินการแล้ว
12 เดือน
ดำเนินการแล้ว
กรรมการ
ดำเนินการแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะศึกษาศาสตร์ 23 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะเภสัชศาสตร์ 5 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะการบัญชีและการจัดการ 20 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะแพทยศาสตร์ 6 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 3 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะนิติศาสตร์ 1 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิทยาศาสตร์ 22 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะเทคโนโลยี 13 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ 7 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 8 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิทยาการสารสนเทศ 12 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %

จำนวนหลักสูตรที่อยู่ในระบบ

ข้อมูลหลักสูตรแต่ละระดับ

ปริญญาตรี
60% Complete
88
ปริญญาโท
60% Complete
57
ปริญญาเอก
60% Complete
38