รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน (ประเมินตนเอง)
ปีการศึกษา :
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ยน ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.065.004.170.000.003.003.023.003.003.005.003.503.003.19ดี
2 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.225.001.673.000.003.003.073.003.003.005.003.503.003.20ดี
3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.005.000.004.000.003.003.003.003.003.005.003.503.003.18ดี
4 ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.11ดี
5 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.594.172.780.830.003.002.863.003.003.005.003.503.003.14ดี
6 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.21ดี
7 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.744.003.002.005.003.503.003.11ดี
8 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.003.002.002.332.002.785.003.330.000.002.002.263.003.002.005.003.252.002.62ปานกลาง
9 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.11ดี
10 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
11 วท.บ. ภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
12 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.905.003.700.000.003.002.973.003.003.005.003.503.003.17ดี
13 ศศ.ม. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
14 กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.455.004.174.170.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
15 ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.39ปานกลาง
16 กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.065.004.170.000.002.002.352.002.002.005.002.752.002.37ปานกลาง
17 ปร.ด. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.755.005.005.000.003.003.253.003.003.005.003.503.003.25ดี
18 ปร.ด.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.755.005.000.005.002.002.582.002.002.005.002.752.002.43ปานกลาง
19 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.455.004.174.170.002.002.822.002.002.005.002.752.002.50ปานกลาง
20 ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.002.785.003.332.780.002.002.262.002.002.005.002.752.002.34ปานกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
1 พย.ม. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.002.001.002.002.005.005.005.005.000.002.003.003.002.003.005.003.252.002.73ปานกลาง
2 พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.001.001.001.331.005.005.005.005.000.001.002.331.001.001.005.002.002.001.91น้อย
3 พย.ม. การผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.001.001.001.331.005.005.005.005.000.001.002.331.001.001.005.002.002.001.91น้อย
4 พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านN55.003.002.002.002.333.005.005.005.005.000.002.003.333.003.002.005.003.253.003.17ดี
คณะศึกษาศาสตร์
1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.002.002.005.003.002.002.91ปานกลาง
2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.002.002.002.332.004.445.003.335.000.002.002.813.003.002.003.502.882.002.63ปานกลาง
3 กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.004.003.003.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.003.503.133.003.22ดี
5 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.004.003.253.003.27ดี
6 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.004.003.003.333.002.780.003.335.000.003.002.934.004.003.005.004.004.003.53ดี
7 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
8 วท.บ. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.735.001.195.000.002.002.582.002.002.005.002.752.002.43ปานกลาง
9 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไม่ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.11ดี
10 กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
11 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
12 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.005.003.253.003.18ดี
13 กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.115.002.345.000.002.002.703.003.002.005.003.252.002.65ปานกลาง
14 วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
15 กศ.ม. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.755.002.084.170.003.003.253.003.003.005.003.503.003.25ดี
16 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.004.004.003.674.004.725.004.175.000.004.004.243.003.003.004.003.253.003.61ดี
17 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
18 ปร.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN1.001.002.001.332.004.215.005.001.835.003.003.072.002.002.005.002.752.002.38ปานกลาง
19 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN1.002.001.001.332.002.555.001.883.330.002.002.182.002.001.000.001.252.001.60น้อย
20 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
21 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.725.005.003.895.003.003.573.003.003.005.003.503.003.25ดี
22 ปร.ด. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.365.001.672.780.003.002.793.003.003.005.003.503.003.12ดี
23 กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.001.001.673.004.035.002.085.000.003.003.343.003.002.005.003.253.002.82ปานกลาง
คณะเภสัชศาสตร์
1 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน0.000.000.004.003.003.003.334.005.005.005.005.000.001.003.334.004.003.004.003.753.002.92ปานกลาง
2 วท.ม. สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน0.005.002.503.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.003.69ดี
3 ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.005.002.503.002.003.002.673.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.004.003.253.003.15ดี
4 ภ.ม. เภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ผ่าน0.000.000.003.003.003.003.002.004.175.005.002.500.002.002.723.003.003.004.003.252.002.47ปานกลาง
5 ปร.ด. เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.502.003.27ดี
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.003.002.002.332.002.785.003.330.000.003.002.592.002.002.005.002.752.002.53ปานกลาง
2 บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.003.002.002.332.002.785.003.330.000.002.002.263.003.002.005.003.252.002.62ปานกลาง
3 บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.003.002.002.332.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.753.002.58ปานกลาง
4 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.21ดี
5 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.895.001.675.000.002.002.633.003.003.005.003.503.002.81ปานกลาง
6 บธ.บ. การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.752.002.73ปานกลาง
7 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.895.001.675.000.002.002.632.002.002.005.002.753.002.54ปานกลาง
8 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.445.003.335.000.002.003.152.002.002.005.002.752.002.59ปานกลาง
9 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.895.001.675.000.002.002.632.002.002.005.002.753.002.54ปานกลาง
10 บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.753.002.64ปานกลาง
11 กจ.ม. การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
12 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
13 บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN3.002.002.002.332.004.175.004.173.330.004.003.393.003.002.005.003.253.003.02ดี
14 บธ.ม. การจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.035.002.085.000.002.002.683.003.003.005.003.503.002.82ปานกลาง
15 บธ.ม. ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.035.002.085.000.002.002.682.002.002.005.002.752.002.46ปานกลาง
16 ปร.ด. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.585.003.335.005.002.002.862.002.002.005.002.753.002.60ปานกลาง
17 ปร.ด. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.003.002.002.005.003.003.002.73ปานกลาง
18 ปร.ด. การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
19 บธ.ม.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.065.004.170.000.002.002.352.002.002.005.002.752.002.37ปานกลาง
20 ปร.ด.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.003.330.005.002.002.442.002.002.005.002.752.002.39ปานกลาง
21 ปร.ด.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.175.003.333.335.002.002.722.002.002.005.002.753.002.56ปานกลาง
22 วท.ม.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.002.002.002.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.004.003.253.002.99ปานกลาง
2 วท.บ. โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.003.002.002.332.003.895.001.675.000.002.002.633.002.002.005.003.003.002.72ปานกลาง
3 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.895.001.675.000.002.002.632.002.002.005.002.752.002.44ปานกลาง
4 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.115.003.334.000.002.002.702.002.002.005.002.752.002.46ปานกลาง
5 ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.672.004.725.004.175.000.002.002.913.002.002.005.003.002.002.79ปานกลาง
6 ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.002.002.002.332.004.035.005.005.001.112.002.682.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
7 วท.ม. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.000.000.001.003.004.725.004.175.000.003.003.573.000.000.005.002.003.002.25ปานกลาง
8 ปร.ด. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.000.000.001.003.004.585.003.335.005.003.003.533.000.000.005.002.003.002.23ปานกลาง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
1 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ผ่าน000.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.004.503.383.002.81ปานกลาง
2 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน000.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.004.503.383.002.81ปานกลาง
3 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน000.003.003.001.002.333.003.225.001.673.000.001.002.413.003.004.004.503.632.002.36ปานกลาง
4 วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน000.003.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.004.003.253.002.75ปานกลาง
5 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน000.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.004.003.253.002.77ปานกลาง
6 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.27ดี
7 วท.ม. นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม่ 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.065.004.170.000.002.002.352.002.002.005.002.752.002.37ปานกลาง
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.002.002.002.333.003.895.001.675.000.003.003.302.003.002.005.003.002.002.81ปานกลาง
2 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
3 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.000.421.250.000.000.002.001.813.003.003.005.003.502.002.77ปานกลาง
4 ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
5 ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN1.002.002.001.673.002.085.003.330.000.002.002.363.003.002.005.003.252.002.46ปานกลาง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.51N3.512.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.63ปานกลาง
2 ปร.ด.วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN1.001.001.001.001.003.335.003.005.000.331.001.781.001.001.000.000.751.001.12น้อย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.003.002.332.004.075.002.784.440.002.002.693.003.003.000.002.253.002.46ปานกลาง
2 ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.42.402.002.002.002.002.005.005.005.005.000.003.003.332.002.002.000.001.502.002.20ปานกลาง
3 ปร.ด. รัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.255.005.003.000.003.002.752.002.002.003.502.382.002.34ปานกลาง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 คศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN1.001.001.001.001.005.005.005.005.000.001.002.331.001.001.005.002.001.001.73น้อย
2 คศ.ม. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.001.001.672.003.895.004.172.500.002.002.632.002.001.005.002.502.002.26ปานกลาง
3 ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.002.505.003.331.670.001.001.832.002.002.005.002.752.002.23ปานกลาง
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
1 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไม่ผ่าน0.000.000.003.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.004.002.753.002.46ปานกลาง
คณะวิทยาศาสตร์
1 วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.752.002.82ปานกลาง
2 วท.บ. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.004.002.502.002.73ปานกลาง
3 วท.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.004.002.502.002.45ปานกลาง
4 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN1.002.001.001.332.004.725.004.175.000.002.002.911.001.001.004.001.752.001.97น้อย
5 วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.002.003.332.002.002.004.002.502.002.55ปานกลาง
6 วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.004.002.502.002.45ปานกลาง
7 วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.002.004.445.003.335.000.003.003.152.003.002.004.002.752.002.86ปานกลาง
8 วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านN1.001.002.002.002.002.002.004.275.004.693.130.002.002.762.002.002.004.002.502.002.27ปานกลาง
9 วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN0.40.402.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.004.002.502.002.45ปานกลาง
10 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
11 วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.004.002.502.002.64ปานกลาง
12 วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่านN0.000.001.002.002.001.672.003.335.005.000.000.002.002.441.002.002.004.002.252.001.94น้อย
13 วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.445.005.003.330.002.003.152.002.002.005.002.752.002.68ปานกลาง
14 วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.005.004.170.002.002.912.002.002.004.002.502.002.43ปานกลาง
15 วท.ม.พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.004.002.502.002.45ปานกลาง
16 ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN1.002.001.001.332.005.005.005.005.005.002.003.001.001.001.005.002.002.002.09ปานกลาง
17 ปร.ด. บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.505.003.005.005.002.002.832.002.001.005.002.502.002.41ปานกลาง
18 ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านN1.001.002.002.002.002.002.004.925.005.005.004.672.002.972.002.002.004.002.502.002.33ปานกลาง
19 ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ผ่านN1.001.002.002.002.002.002.004.115.005.004.442.003.003.042.002.002.005.002.752.002.43ปานกลาง
20 กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN1.002.001.001.332.004.725.004.175.000.002.002.911.002.001.005.002.251.002.07ปานกลาง
คณะเทคโนโลยี
1 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.003.002.002.333.003.675.005.001.000.003.003.222.002.002.003.502.383.002.65ปานกลาง
2 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4N4.002.003.003.002.672.005.005.005.005.000.005.004.005.003.002.005.003.753.003.50ดี
3 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.675.005.001.000.003.003.223.003.003.005.003.503.003.24ดี
5 วท.บ. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.332.003.002.005.003.003.003.36ดี
6 วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.002.003.005.003.253.003.18ดี
7 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.254.603.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.63ดี
8 วท.ม. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านNNN2.002.002.002.003.003.335.005.000.000.002.002.782.003.003.005.003.253.002.76ปานกลาง
9 วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.003.065.004.170.000.003.003.022.002.002.005.002.752.002.85ปานกลาง
10 วท.ม. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
11 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.035.005.005.001.112.003.012.002.002.005.002.753.002.64ปานกลาง
12 ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN4.004.003.003.673.004.255.005.005.002.004.003.753.003.003.005.003.504.003.66ดี
13 ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.002.002.003.002.333.004.255.005.005.002.002.003.082.002.002.005.002.752.002.71ปานกลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.18ดี
2 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.003.003.18ดี
3 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.27ดี
4 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
5 วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
6 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.002.004.445.003.335.000.003.003.153.003.002.005.003.253.003.13ดี
7 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
8 วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.000.005.005.005.005.000.002.002.333.003.003.005.003.503.003.00ปานกลาง
9 วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN0.000.000.000.000.004.445.003.335.000.000.001.480.000.000.005.001.250.000.86น้อย
10 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
11 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
12 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
13 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.585.005.005.003.332.003.193.003.003.005.003.503.003.23ดี
14 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.585.005.005.003.333.003.533.003.003.005.003.503.003.33ดี
15 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.585.005.005.003.332.003.193.003.003.005.003.503.003.23ดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
2 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ไม่ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.002.003.332.002.002.005.002.752.002.64ปานกลาง
3 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ไม่ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.005.003.252.003.18ดี
4 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ไม่ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
5 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.004.003.895.001.675.000.004.003.963.003.003.005.003.503.003.44ดี
6 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
7 สถ.ม. การวางผังชุมชนเมืองและ สภาพแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.005.002.502.002.002.002.002.004.445.003.335.000.003.003.152.003.002.005.003.002.002.65ปานกลาง
2 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน0.005.002.503.003.002.002.673.003.895.001.675.000.003.003.302.003.002.005.003.002.002.84ปานกลาง
3 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.23ดี
4 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.000.001.503.003.003.003.003.004.725.005.004.170.003.003.573.003.003.005.003.503.003.06ดี
5 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ไม่ผ่าน3.002.52.752.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.002.81ปานกลาง
6 วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน2.005.003.503.003.003.003.002.004.035.002.085.000.003.003.013.003.003.005.003.503.003.23ดี
7 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน3.000.001.503.003.003.003.003.003.755.005.005.000.003.003.252.003.002.005.003.003.002.83ปานกลาง
8 ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ไม่ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.365.005.002.784.672.003.122.002.002.005.002.753.002.67ปานกลาง
9 ปร.ด. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.335.003.335.004.002.003.113.003.002.005.003.253.002.85ปานกลาง
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน333.003.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.302.003.002.005.003.002.002.99ปานกลาง
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.23ดี
4 วท.บ. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
5 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน333.003.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.22ดี
6 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน333.003.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.26ดี
7 วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
8 สท.ม. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.002.005.005.005.005.000.003.003.333.003.002.005.003.252.003.08ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน322.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.502.003.08ดี
10 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.23ดี
11 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน333.003.003.003.003.003.004.065.005.005.001.253.003.353.003.003.005.003.503.003.24ดี
12 ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.085.005.005.001.333.003.363.003.003.005.003.502.003.19ดี
13 วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.001.110.003.330.000.002.001.702.002.002.005.002.752.002.19ปานกลาง
14 ปร.ด.สื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.001.002.001.672.003.925.005.005.000.672.002.642.002.002.005.002.751.002.27ปานกลาง
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่านN5.005.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.001.002.672.002.002.004.002.502.002.58ปานกลาง
2 ปร.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN5.005.002.002.002.002.002.005.005.005.005.005.001.002.672.002.002.004.002.502.002.58ปานกลาง
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.003.002.002.333.005.005.005.005.000.002.003.333.002.002.005.003.002.002.82ปานกลาง
2 ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.003.002.002.332.002.785.003.330.000.003.002.592.002.002.005.002.753.002.62ปานกลาง
3 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.002.002.002.333.005.005.005.005.000.002.003.333.003.002.005.003.253.003.00ปานกลาง
4 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
5 ศป.ม. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN55.003.003.003.003.003.004.725.005.004.170.003.003.573.003.003.005.003.503.003.48ดี
6 ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
7 ศป.ม. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.002.002.005.003.003.003.18ดี
8 ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
9 ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านN55.003.003.002.002.673.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี
10 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี