จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปีการศึกษา 2564
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 984 ท่าน
จำนวนอาจารย์ ปริญษาเอกทั้งหมด 950 ท่าน
จำนวนอาจารย์ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 1358 ท่าน
ผมรวมน้ำหนักผลงานทั้งวิชาการทั้งหมด 1674.8799993395805
จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงทั้งหมด 520.66 ครั้ง/ผลงาน