รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินคณะกรรมการประเมินหลักสูตร CAR
    ปีการศึกษา : คณะ :

  ปีการศึกษา : 2565
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.872.393.634.004.004.004.004.004.265.002.785.000.003.003.754.003.003.005.003.754.003.81ดี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.472.353.414.003.003.003.333.003.895.001.675.000.003.003.304.004.004.005.004.253.003.59ดี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.362.603.483.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.30ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ไม่ผ่าน4.673.944.314.003.003.003.333.002.675.000.003.000.004.003.223.003.003.005.003.504.003.56ดี
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน52.503.753.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.40ดี
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.431.432.934.004.003.003.673.003.895.001.675.000.004.003.633.003.003.005.003.504.003.52ดี
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.021.712.874.004.004.004.004.004.445.003.335.000.004.004.154.004.004.005.004.254.003.94ดี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.872.883.883.003.003.003.003.003.225.001.673.000.004.003.413.003.003.005.003.503.003.38ดี
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.842.083.463.003.003.003.004.003.895.001.675.000.004.003.963.004.003.005.003.753.003.52ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.513.063.79N4.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.88ดี
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.882.803.843.004.003.003.334.003.955.001.855.000.003.003.653.003.004.005.003.754.003.66ดี
12 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.8654.933.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.754.003.91ดี
13 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.5654.784.004.004.004.004.004.035.002.085.000.004.004.014.004.004.005.004.253.004.12ดีมาก
14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN55.003.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.33ดี
15 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน4.6754.843.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.57ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.640.892.773.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.004.003.003.005.003.754.003.50ดี
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
18 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.672.004.725.004.175.000.002.002.913.002.002.005.003.002.002.79ปานกลาง
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านN00.004.004.004.004.004.004.175.001.675.005.004.004.064.004.004.005.004.253.003.68ดี
20 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.832.583.714.003.003.003.333.003.984.172.785.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.41ดี
คณะพยาบาลศาสตร์
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.274.804.544.004.004.004.004.004.445.003.335.000.005.004.485.005.005.004.504.884.004.46ดีมาก
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่าน4.985.004.993.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.23ดีมาก
3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.333.004.003.005.003.754.003.82ดี
4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.005.005.005.005.005.000.005.005.003.004.003.005.003.753.003.82ดี
คณะศึกษาศาสตร์
1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.5133.763.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.73ดีผ่านNNN4.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.335.004.004.005.004.503.004.18ดีมาก
2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.453.183.824.004.004.004.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.74ดี
3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.62.753.685.003.003.003.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.57ดี
4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.773.844.313.004.003.003.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.504.003.58ดี
5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน555.003.003.003.003.004.004.445.003.335.000.004.004.154.003.003.005.003.753.003.80ดี
6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน444.004.004.003.003.674.003.330.005.005.000.004.003.783.003.003.005.003.503.003.64ดี
7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.552.963.763.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.40ดี
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.513.413.963.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.423.003.003.005.003.503.003.40ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.1933.603.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.304.003.003.005.003.753.003.39ดี
10 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.5354.773.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
11 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.2654.633.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.79ดี
12 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.6354.823.003.003.003.004.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.66ดี
13 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.6254.813.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.59ดี
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.4054.703.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.49ดี
15 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.6954.853.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.52ดี
16 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.5154.763.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.73ดี
17 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.415.004.713.004.003.003.333.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.72ดี
18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน555.003.003.003.003.004.005.005.005.005.005.005.004.673.003.003.005.003.503.003.85ดี
21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน555.003.003.003.003.003.004.865.005.004.445.003.003.623.003.003.005.003.503.003.60ดี
22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.854.903.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.54ดี
23 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
คณะเภสัชศาสตร์
1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.3654.684.004.004.004.004.005.005.005.005.000.003.004.004.004.004.005.004.254.004.18ดีมาก
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.6954.853.004.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.004.004.004.005.004.254.004.05ดีมาก
3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.2154.614.003.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.004.003.004.005.004.004.003.94ดี
4 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่าน4.4254.713.003.004.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.003.004.005.004.004.004.03ดีมาก
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.3754.693.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.72ดี
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.303.233.773.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.50ดี
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.422.283.354.005.003.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.82ดี
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.212.723.473.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.46ดี
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.212.073.143.004.003.003.333.003.335.000.005.000.004.003.443.003.003.005.003.503.003.35ดี
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.143.103.623.003.003.003.003.003.895.001.675.000.004.003.633.003.003.005.003.503.003.39ดี
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.202.543.373.003.003.003.003.004.445.003.335.000.004.003.813.003.003.005.003.503.003.40ดี
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.123.503.813.003.003.003.003.002.675.000.003.000.004.003.223.003.003.005.003.503.003.33ดี
8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.172.973.573.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.47ดี
9 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.44N4.443.003.003.003.003.004.445.005.003.330.004.003.813.003.003.005.003.503.003.49ดี
10 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.45ดี
11 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.45ดี
12 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.63N4.633.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.503.003.53ดี
13 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.1454.573.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.63ดี
14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.503.003.43ดี
15 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน3.76N3.763.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.48ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน3.683.133.413.003.003.003.003.004.315.005.002.225.004.003.773.003.003.005.003.503.003.39ดี
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.5054.753.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่าน4.3254.663.003.003.003.003.004.035.002.085.000.004.003.683.003.003.005.003.503.003.57ดี
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่าน4.2554.633.003.003.003.003.004.175.001.675.005.004.003.723.003.003.005.003.503.003.57ดี
20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.865.005.004.445.004.003.953.003.003.005.003.503.003.44ดี
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.45ดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.562.843.704.003.004.003.673.003.895.001.675.000.004.003.633.003.003.005.003.503.003.56ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.604.114.363.004.003.003.334.004.445.003.335.000.003.003.813.003.003.005.003.503.003.63ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.402.743.573.004.003.003.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.504.003.46ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.674.574.623.004.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.63ดี
5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.645.004.824.003.003.003.333.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.64ดี
6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.623.133.884.003.003.003.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.52ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.725.004.175.000.003.003.572.003.003.005.003.252.003.07ดี
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.45ดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน3.945.004.474.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.15ดีมาก
2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.264.194.233.004.003.003.334.004.445.003.335.000.003.003.814.004.004.004.504.133.003.80ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.412.593.504.004.003.003.674.004.445.003.335.000.003.003.814.004.004.005.004.254.003.88ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านN55.003.003.003.003.004.004.725.004.175.000.004.004.244.004.003.005.004.004.003.89ดี
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.215.004.614.004.004.004.004.005.005.005.005.005.003.004.003.004.004.005.004.003.004.02ดีมาก
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านN5.005.003.003.003.003.004.004.695.003.755.005.003.003.904.003.003.005.003.753.003.64ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.004.003.005.003.754.003.46ดี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.252.613.433.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.33ดี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.282.503.393.003.003.003.004.003.895.001.675.000.003.003.633.003.003.005.003.504.003.44ดี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.4254.713.003.003.003.003.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.44ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.7354.874.003.003.003.333.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.504.003.67ดี
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน4.735.004.873.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.53ดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.994.474.234.004.004.004.004.004.445.003.335.000.004.004.153.003.003.004.003.253.003.76ดีผ่าน3.994.474.234.004.004.004.004.004.445.003.335.000.004.004.153.003.003.004.003.253.003.76ดี
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.004.003.003.333.003.675.003.005.001.673.003.223.003.003.005.003.503.003.33ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.002.005.005.005.005.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน3.771.452.614.004.003.003.674.004.575.003.705.000.003.003.864.003.003.005.003.754.003.60ดี
2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.175.004.594.004.003.003.673.004.035.002.085.000.004.003.684.004.004.005.004.254.004.02ดีมาก
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.004.004.003.674.004.175.001.675.005.003.003.724.004.004.005.004.254.003.92ดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.263.774.023.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
2 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.825.04.413.003.003.003.003.004.175.004.173.330.003.003.393.003.003.005.003.503.003.46ดี
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.101.622.863.003.003.003.003.003.895.003.332.225.003.003.303.003.003.005.003.503.003.20ดี
4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.231.162.703.004.004.003.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.004.005.003.753.003.49ดี
คณะวิทยาศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.203.273.743.004.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.57ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.372.583.483.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.38ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.253.653.953.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.004.003.005.003.753.003.53ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน5.004.064.533.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.54ดี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.062.823.443.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.38ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.292.043.173.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.484.003.003.005.003.753.003.37ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.113.853.984.003.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.004.003.005.004.003.003.84ดี
8 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.001.002.332.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.64ปานกลาง
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.215.004.614.003.003.003.332.005.005.005.005.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.55ดี
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.725.004.863.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.82ดี
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.71N4.713.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.48ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.27ดี
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่าน5.005.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.635.004.822.003.003.002.672.005.005.005.005.005.003.003.333.003.003.005.003.503.003.43ดี
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.565.004.784.004.004.004.004.005.005.005.005.005.004.004.334.004.004.005.004.254.004.27ดีมาก
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.425.005.005.002.672.003.142.003.003.005.003.253.003.13ดี
20 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านN5.005.002.003.003.002.673.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.502.003.31ดี
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.002.003.332.002.003.005.003.003.003.00ปานกลาง
23 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.005.002.003.333.003.003.005.003.503.003.18ดี
24 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.695.003.755.005.003.003.562.003.002.005.003.003.002.97ปานกลาง
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.005.003.253.003.18ดี
คณะเทคโนโลยี
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.382.933.663.003.003.003.003.004.335.005.003.000.003.003.443.003.003.005.003.503.003.36ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.4054.703.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.49ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.011.822.923.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.29ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.7054.852.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.674.003.003.005.003.754.003.67ดี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.373.864.123.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.71ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.044.294.173.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.49ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.5954.803.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.74ดี
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN5.05.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.58ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน5N5.003.003.002.002.673.004.175.004.173.330.003.003.393.002.003.005.003.253.003.26ดี
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.48N4.482.002.003.002.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.29ดี
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.334.002.003.005.003.504.003.64ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน555.003.003.002.002.674.005.005.005.005.005.003.004.004.003.003.005.003.752.003.62ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.003.003.002.673.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.25ดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.473.624.052.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.24ดี
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.223.603.913.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.45ดี
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.104.044.073.002.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.40ดี
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.193.783.993.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.323.573.953.004.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.53ดี
6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.312.593.453.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.38ดี
7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.404.264.333.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.51ดี
8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.355.004.683.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.57ดี
9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.475.004.743.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.57ดี
10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.475.004.743.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.57ดี
11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.595.004.803.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.50N4.503.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.765.004.883.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.60ดี
14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.444.174.313.003.003.003.003.004.865.005.005.004.453.003.623.003.003.005.003.503.003.50ดี
15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.002.91ปานกลาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.414.714.564.003.003.003.333.004.675.005.004.000.003.003.564.003.003.005.003.753.003.68ดี
2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.5654.783.004.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.66ดี
3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.574.834.704.004.003.003.674.005.005.005.005.000.003.004.004.003.003.005.003.753.003.88ดี
4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.3554.683.004.003.003.333.004.115.003.334.000.003.003.374.003.003.005.003.754.003.73ดี
5 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.6954.853.003.003.003.004.003.895.001.675.000.003.003.633.003.003.005.003.503.003.58ดีผ่าน4.314.694.503.003.003.003.004.003.895.001.675.000.003.003.633.003.003.005.003.503.003.53ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่าน4.0354.523.004.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.004.003.005.003.754.003.85ดี
7 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านN55.003.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.75ดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.92.53.702.003.003.002.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.49ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน5.001.823.413.003.003.003.004.004.725.004.175.000.004.004.243.003.003.005.003.503.003.50ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน5.003.334.175.005.005.005.005.005.005.005.005.000.005.005.005.005.005.005.005.005.004.87ดีมาก
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.89N4.893.003.003.003.004.005.005.005.005.000.005.004.675.005.005.005.005.005.004.41ดีมาก
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน454.503.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.004.003.005.004.004.004.00ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน5.0002.503.004.004.003.675.005.005.005.005.000.005.005.004.004.004.005.004.254.004.00ดี
7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน5.005.005.003.004.003.003.334.003.945.005.004.441.335.004.315.005.005.005.005.005.004.46ดีมาก
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.004.003.334.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.504.003.73ดี
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.23ดี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.192.03.103.003.003.003.003.004.445.003.335.000.004.003.814.004.004.005.004.254.003.66ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.183.934.063.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.674.003.003.005.003.753.003.55ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.403.944.174.003.003.003.333.004.445.003.335.000.004.003.813.004.003.005.003.753.003.68ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.504.004.254.003.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.81ดี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.772.573.17N3.003.003.333.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.65ดี
6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน3.522.42.964.004.003.003.674.004.445.003.335.000.003.003.813.004.003.005.003.754.003.64ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN55.003.003.004.003.334.005.005.005.005.000.003.004.005.003.003.005.004.004.003.92ดี
8 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.5854.793.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.503.003.64ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.5854.793.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.33N4.333.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.53ดี
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.311.042.683.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.41ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านN4.174.173.004.003.003.334.005.005.005.005.005.003.004.004.004.003.005.004.003.003.76ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN4.003.004.003.673.004.355.005.005.002.404.003.783.003.003.005.003.504.003.67ดี
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.004.002.003.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.82ปานกลาง
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.21N4.213.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.002.003.005.003.253.003.35ดี
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.5302.273.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.002.003.005.003.253.003.12ดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.272.413.344.004.003.003.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.59ดี
2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่าน052.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.23ดี
3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน052.503.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.19ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.542.743.644.004.003.003.673.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.52ดี
5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.003.004.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.674.004.004.005.004.254.004.00ดี
6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.7154.863.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.59ดี
7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.234.844.543.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.62ดี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.3854.694.003.003.003.333.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.504.003.70ดี
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.6654.833.003.003.003.003.003.755.005.005.000.003.003.253.003.003.005.003.503.003.49ดี
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.6554.833.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.56ดี

** N = ไม่รับการประเมิน/ตัดตัวบ่งชี้