รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินคณะกรรมการประเมินหลักสูตร CAR
    ปีการศึกษา : คณะ :

  ปีการศึกษา : 2564
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.412.593.504.004.004.004.004.004.265.002.785.000.003.003.754.003.003.005.003.754.003.79ดี
2 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.651.583.123.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.484.003.004.005.004.004.003.51ดี
3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.3102.163.003.003.003.003.003.895.001.675.000.004.003.633.003.003.005.003.503.003.17ดี
4 ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.473.594.033.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.304.003.003.005.003.753.003.46ดี
5 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.303.333.823.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.43ดี
6 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.242.133.193.003.002.002.673.003.225.001.673.000.003.003.073.003.003.005.003.504.003.20ดี
7 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.333.363.854.003.003.003.333.004.445.003.335.000.004.003.814.004.004.005.004.254.003.86ดี
8 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.3402.173.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.002.97ปานกลาง
9 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.322.003.163.003.004.003.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.32ดี
10 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.204.384.293.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.51ดี
11 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.353.754.053.003.003.003.003.003.395.001.853.330.003.003.133.003.003.005.003.503.003.35ดี
12 ศศ.ม. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.705.004.853.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.004.003.003.005.003.754.003.82ดี
13 กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.3354.674.004.004.004.004.004.035.002.085.000.003.003.684.004.004.005.004.253.004.03ดีมาก
14 ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN0.000.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.08ดี
15 กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน4.385.004.693.003.002.002.673.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.47ดี
16 ปร.ด. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.085.004.543.004.003.003.333.005.005.005.005.005.004.004.004.004.003.005.004.004.003.93ดี
17 ปร.ด.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
18 ศศ.บ.ตะวันออก(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่าน4.222.413.323.003.003.003.003.003.434.172.783.330.003.003.143.003.003.005.003.503.003.24ดี
19 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.725.004.175.000.003.003.573.002.002.005.003.002.002.97ปานกลาง
20 ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.004.003.333.004.175.001.675.005.003.003.393.003.002.005.003.252.003.20ดี
คณะพยาบาลศาสตร์
1 พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.064.934.503.004.002.003.003.005.005.005.005.000.004.004.004.004.003.004.503.883.003.73ดี
2 พย.ม. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านN00.004.004.004.004.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.504.003.50ดี
3 พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 พย.ม. การผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.18ดี
คณะศึกษาศาสตร์
1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.511.83.165.005.004.004.675.005.005.005.005.000.003.004.333.003.003.005.003.503.003.87ดี
2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.333.603.973.004.004.003.673.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.69ดี
3 กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.603.504.053.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.47ดี
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.772.643.713.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.33ดี
5 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.494.154.323.003.004.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.59ดี
6 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.2954.653.003.003.003.004.002.780.003.335.000.005.003.933.003.003.005.003.503.003.62ดี
7 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.482.503.494.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.754.003.84ดี
8 วท.บ. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.272.623.453.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.424.003.003.005.003.753.003.40ดี
9 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.192.543.373.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.484.003.003.005.003.753.003.40ดี
10 กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.535.004.774.004.004.004.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.89ดี
11 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.475.004.743.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.81ดี
12 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.2354.623.003.003.003.004.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.000.002.253.003.25ดี
13 กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.8154.913.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.60ดี
14 วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.403.754.082.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.674.003.003.005.003.752.003.40ดี
15 กศ.ม. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านN0.000.003.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.00ปานกลาง
16 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.5154.763.003.003.003.004.004.725.004.175.000.004.004.243.003.003.005.003.503.003.71ดี
17 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.415.004.713.004.003.003.333.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.72ดี
18 ปร.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.6054.803.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.000.002.254.003.43ดี
19 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.7254.863.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.67ดี
20 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.402.503.453.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.674.003.003.005.003.753.003.45ดี
21 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.402.503.453.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.674.003.003.005.003.753.003.45ดี
22 ปร.ด. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.445.004.723.003.002.002.673.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.43ดี
23 กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่าน4N4.003.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.34ดี
คณะเภสัชศาสตร์
1 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ผ่าน4.285.004.644.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.25ดีมาก
2 วท.ม. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน3.985.004.493.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.754.003.84ดี
3 ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.795.004.904.003.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.003.004.005.004.004.004.06ดีมาก
4 ภ.ม. เภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ผ่าน4.062.193.133.003.004.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.63ดี
5 ปร.ด. เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ผ่าน4.923.134.033.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.62ดี
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.073.203.643.004.002.003.004.004.445.003.335.000.004.004.154.003.003.005.003.753.003.59ดี
2 บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.002.253.134.004.003.003.673.003.895.001.675.000.003.003.304.003.003.005.003.753.003.47ดี
3 บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.013.083.553.003.003.003.002.005.005.005.005.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.31ดี
4 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.002.753.383.005.003.003.673.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.39ดี
5 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.134.174.153.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.40ดี
6 บธ.บ. การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.002.343.173.003.003.003.003.004.445.003.335.000.004.003.813.003.003.005.003.503.003.37ดี
7 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.933.133.533.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.30ดี
8 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.982.753.373.002.003.002.673.004.445.003.335.000.004.003.813.003.003.005.003.503.003.32ดี
9 บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.464.624.543.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.70ดี
10 กจ.ม. การจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน5N5.003.003.002.002.673.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.50ดี
11 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.16N4.163.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.43ดี
12 บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.561.072.823.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.503.003.33ดี
13 บธ.ม. นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.362.813.593.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.32ดี
14 บธ.ม. ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.55N4.553.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.38ดี
15 ปร.ด. การจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านN55.003.003.002.002.673.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.50ดี
16 ปร.ด. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.4854.743.003.003.003.004.004.725.005.003.895.004.004.243.003.003.005.003.503.003.71ดี
17 ปร.ด. นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน555.003.003.003.003.003.004.175.001.675.005.004.003.723.003.003.005.003.503.003.63ดี
18 บธ.ม.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านN1.881.883.003.003.003.003.004.035.002.085.000.004.003.683.003.003.005.003.503.003.24ดี
19 ปร.ด.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านN3.753.753.003.003.003.003.004.175.001.675.005.004.003.723.003.003.005.003.503.003.41ดี
20 ปร.ด.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN4.003.003.003.333.004.585.005.003.335.004.003.863.004.003.005.003.753.003.60ดี
21 วท.ม.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.493.894.194.003.004.003.673.003.895.001.675.000.003.003.303.004.003.005.003.753.003.64ดี
2 วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.074.184.133.003.003.003.004.004.445.003.335.000.003.003.813.003.003.005.003.503.003.51ดี
3 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.524.784.653.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.504.003.55ดี
4 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.675.004.843.003.002.002.673.004.445.003.335.000.004.003.813.003.003.005.003.503.003.55ดี
5 ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน5.005.005.004.003.003.003.333.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.67ดี
6 ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน5.005.005.004.003.003.003.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.69ดี
7 วท.ม. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.001.002.003.004.725.004.175.000.002.003.242.003.001.000.001.502.002.16ปานกลาง
8 ปร.ด. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.001.002.334.005.005.005.005.005.003.004.003.003.003.005.003.503.003.27ดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
1 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ผ่าน4.085.004.544.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.16ดีมาก
2 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน3.924.264.093.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.333.004.004.004.503.883.003.82ดี
3 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน4.434.214.324.004.004.004.004.003.895.001.675.000.004.003.964.004.004.005.004.254.004.12ดีมาก
4 วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน000.003.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.003.31ดี
5 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.925.004.964.004.003.003.674.005.005.005.005.005.003.004.004.004.003.005.004.004.004.07ดีมาก
6 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่าน000.003.003.003.003.004.005.005.005.005.005.003.004.003.003.003.005.003.503.002.92ปานกลาง
7 วท.ม. นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม่ 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.035.002.085.000.002.003.013.002.002.005.003.002.002.82ปานกลาง
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.332.703.523.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.30ดี
2 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.282.83.543.003.002.002.673.003.895.001.675.000.004.003.633.002.002.005.003.003.003.15ดี
3 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.291.672.983.003.003.003.003.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.18ดี
4 ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.735.004.873.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.52ดี
5 ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน4.735.004.873.003.003.003.003.004.175.001.675.005.002.003.063.003.003.005.003.503.003.45ดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.004.674.343.004.002.003.004.004.445.003.335.000.004.004.153.003.003.005.003.503.003.62ดี
2 ปร.ด.วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.505.003.005.005.003.003.502.003.002.005.003.003.003.05ดี
3 วท.ม.นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN1.001.003.001.672.004.725.004.175.000.001.002.572.002.002.004.502.631.002.20ปานกลาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.562.383.474.003.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.004.003.003.005.003.754.003.69ดี
2 ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.145.004.573.003.003.003.003.004.385.003.135.000.004.003.794.003.004.005.004.004.003.81ดี
3 ปร.ด. รัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.385.002.505.005.004.003.794.003.004.005.004.004.003.67ดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 คศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.583.584.083.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.43ดี
2 คศ.ม. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.735.004.873.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.57ดี
3 ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.775.004.893.003.003.003.003.004.585.003.335.005.004.003.862.003.003.005.003.252.003.49ดี
4 กศ.บ.ดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.895.001.675.000.002.002.633.002.002.005.003.002.002.54ปานกลาง
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
1 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.851.873.363.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
คณะวิทยาศาสตร์
1 วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.204.254.233.002.004.003.004.005.005.005.005.000.003.004.002.003.002.005.003.004.003.50ดี
2 วท.บ. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.354.074.213.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.504.003.65ดี
3 วท.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.354.384.373.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.52ดี
4 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.532.893.713.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.34ดี
5 วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.274.784.533.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.54ดี
6 วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.244.004.123.003.003.003.004.005.005.005.005.000.003.004.004.003.003.005.003.754.003.71ดี
7 วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.384.554.474.003.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.69ดี
8 วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.82N4.823.004.003.003.334.004.905.004.695.000.004.004.303.003.003.005.003.503.003.73ดี
9 วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.235.004.623.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.48ดี
10 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.545.004.773.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.81ดี
11 วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.535.004.772.003.003.002.674.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.58ดี
12 วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.74N4.742.003.002.002.333.003.965.005.001.880.003.003.323.003.003.005.003.502.003.14ดี
13 วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.90N4.903.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.58ดี
14 วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN5.005.002.002.002.002.003.004.725.004.175.000.003.003.572.002.002.005.002.753.002.98ปานกลาง
15 วท.ม.พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านN5.005.003.004.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
16 ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน05.002.502.003.003.002.673.004.585.005.003.335.003.003.533.002.003.005.003.253.003.04ดี
17 ปร.ด. บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน000.003.003.002.002.673.005.005.005.005.005.002.003.333.003.003.004.503.383.002.65ปานกลาง
18 ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ผ่าน4.780.002.393.004.003.003.334.005.005.005.005.005.004.004.334.003.003.005.003.754.003.60ดี
19 ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ผ่าน4.45N4.453.003.002.002.673.004.085.005.005.001.334.003.693.003.003.005.003.503.003.38ดี
20 กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.725.004.175.000.002.003.242.003.003.005.003.253.003.07ดี
21 วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.002.002.002.332.005.005.005.005.000.002.003.003.002.002.005.003.002.002.73ปานกลาง
22 วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.001.001.672.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.45ปานกลาง
23 ปร.ด.นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.001.001.672.005.005.005.005.005.002.003.001.001.001.005.002.002.002.18ปานกลาง
24 ปร.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.001.001.001.333.005.005.005.005.005.002.003.332.001.001.005.002.252.002.27ปานกลาง
คณะเทคโนโลยี
1 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.034.084.063.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.47ดี
2 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.033.933.983.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.002.003.005.003.253.003.23ดี
3 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.893.183.543.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.39ดี
4 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.254.584.423.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.40ดี
5 วท.บ. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.392.773.584.003.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.55ดี
6 วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.193.824.013.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
7 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.8354.923.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.68ดี
8 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.58ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.9402.473.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.20ดี
10 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.002.002.003.002.333.002.665.005.000.350.283.002.893.002.002.005.003.002.003.05ดี
11 ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.955.004.984.004.003.003.675.005.005.005.005.005.004.004.674.004.003.005.004.004.004.23ดีมาก
12 ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.505.04.753.003.002.002.674.005.005.005.005.005.003.004.004.003.003.005.003.752.003.58ดี
13 วท.ม.นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.133.333.733.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.34ดี
2 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.263.794.033.003.003.003.003.004.005.005.002.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.39ดี
3 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.302.943.623.002.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.002.003.005.003.003.003.17ดี
4 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.382.383.383.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.37ดี
5 วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.343.804.073.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.47ดี
6 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.323.864.093.004.002.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.48ดี
7 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.362.633.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.004.003.003.005.003.753.003.54ดี
8 วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน4.131.672.903.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.29ดี
9 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.295.004.653.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.56ดี
10 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.335.004.673.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.49ดี
11 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.585.004.793.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.66ดี
12 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.325.004.663.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.56ดี
13 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.585.004.793.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
14 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.885.004.943.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.61ดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.434.864.654.003.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.674.003.003.005.003.753.003.71ดี
2 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.3054.654.003.004.003.673.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.79ดี
3 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.2654.634.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.17ดีมาก
4 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.355.004.683.003.002.002.674.004.445.003.335.000.003.003.814.003.003.005.003.753.003.60ดี
5 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.4154.714.004.004.004.004.004.445.003.335.000.003.003.813.003.003.005.003.504.003.91ดี
6 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.45ดี
7 สถ.ม. การวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.8154.913.003.003.003.003.004.445.005.003.330.003.003.483.003.003.005.003.503.003.56ดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.633.333.983.003.002.002.674.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.61ดี
2 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.354.144.253.003.003.003.004.004.265.002.785.000.004.004.093.004.003.005.003.753.003.67ดี
3 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.883.724.304.003.002.003.004.005.005.005.005.000.003.004.004.004.003.005.004.004.003.82ดี
4 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.405.004.703.004.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.004.003.003.005.003.754.003.88ดี
5 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.825.004.413.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.60ดี
6 วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน5.005.005.003.004.004.003.674.004.725.004.175.000.004.004.244.004.004.005.004.254.004.21ดีมาก
7 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.6054.803.004.002.003.003.004.755.005.005.004.004.003.924.003.003.005.003.754.003.80ดี
8 ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN4.004.004.004.004.004.755.005.005.004.004.004.253.003.003.005.003.504.003.89ดี
9 ปร.ด. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.000.000.000.673.004.585.003.335.005.002.003.193.000.000.000.000.753.001.60น้อย
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 สท.บ. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.412.253.333.003.003.003.003.004.115.003.334.000.004.003.703.003.003.005.003.504.003.44ดี
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.303.383.843.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.51ดี
3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.0823.043.003.003.003.004.004.445.003.335.000.004.004.154.003.003.005.003.753.003.50ดี
4 วท.บ. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.5754.793.004.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.002.002.005.003.003.003.51ดี
5 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.224.854.543.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.004.003.005.003.753.003.58ดี
6 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.272.833.553.003.003.003.004.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.504.003.55ดี
7 วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.08N4.083.003.003.003.004.004.725.004.175.000.003.003.914.003.003.005.003.753.003.57ดี
8 สท.ม. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.502.503.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.504.003.44ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.863.444.153.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.48ดี
10 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
11 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.4854.743.003.003.003.004.004.585.005.005.003.334.004.193.003.003.005.003.502.003.62ดี
12 ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
13 วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.674.004.445.003.335.000.002.003.483.003.003.005.003.503.003.22ดี
14 ปร.ด.สื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.003.002.673.004.585.005.005.003.333.003.532.003.002.005.003.003.003.05ดี
15 วท.บ.วิทยาการข้อมูลประยุกต์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่าน4.004.174.093.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.004.503.383.003.44ดี
2 ปร.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน2.685.003.843.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.004.003.253.003.36ดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.484.174.334.004.003.003.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.74ดี
2 ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.194.554.373.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.002.003.003.005.003.254.003.60ดี
3 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.7154.864.003.003.003.333.003.895.001.675.000.004.003.633.003.003.005.003.503.003.66ดี
5 ศป.ม. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน502.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.004.004.005.004.003.003.38ดี
6 ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.2902.153.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.18ดี
7 ศป.ม. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านN2.922.923.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.33ดี
8 ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.7554.883.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.504.003.73ดี
9 ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน4.8054.903.003.003.003.004.005.005.005.005.005.003.004.004.003.003.005.003.753.003.75ดี
10 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน555.004.003.003.003.333.004.585.003.335.005.004.003.863.003.003.005.003.504.003.81ดี

** N = ไม่รับการประเมิน/ตัดตัวบ่งชี้