รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินตนเอง
    ปีการศึกษา : คณะ :

  ปีการศึกษา : 2564
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ยน ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 ศศ.ม. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
15 กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
16 ปร.ด. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
17 ปร.ด.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
18 ศศ.บ.ตะวันออก(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
19 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
20 ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะพยาบาลศาสตร์
1 พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 พย.ม. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 พย.ม. การผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะศึกษาศาสตร์
1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 วท.บ. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
15 กศ.ม. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
16 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
17 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
18 ปร.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
19 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
20 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
21 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
22 ปร.ด. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
23 กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะเภสัชศาสตร์
1 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ผ่าน2.002.002.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.15ดี
2 วท.ม. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 ภ.ม. เภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 ปร.ด. เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 บธ.บ. การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 กจ.ม. การจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 บธ.ม. นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 บธ.ม. ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
15 ปร.ด. การจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
16 ปร.ด. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
17 ปร.ด. นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
18 บธ.ม.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
19 ปร.ด.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
20 ปร.ด.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
21 วท.ม.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 วท.ม. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 ปร.ด. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
1 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 วท.ม. นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม่ 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 ปร.ด.วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 วท.ม.นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 ปร.ด. รัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 คศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 คศ.ม. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 กศ.บ.ดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
1 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะวิทยาศาสตร์
1 วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 วท.บ. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 วท.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
15 วท.ม.พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
16 ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
17 ปร.ด. บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
18 ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
19 ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
20 กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
21 วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
22 วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
23 ปร.ด.นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
24 ปร.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะเทคโนโลยี
1 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 วท.บ. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 วท.ม.นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 สถ.ม. การวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 ปร.ด. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 วท.บ. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 สท.ม. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
11 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
12 ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
13 วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
14 ปร.ด.สื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
15 วท.บ.วิทยาการข้อมูลประยุกต์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 ปร.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
2 ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
3 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
4 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
5 ศป.ม. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
6 ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
7 ศป.ม. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
8 ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
9 ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**
10 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) **ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล**