รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
    ปีการศึกษา : คณะ :

  ปีการศึกษา : 2565
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.872.393.634.004.004.004.004.004.265.002.785.000.003.003.754.003.003.005.003.754.003.81ดี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.472.353.414.003.003.003.333.003.895.001.675.000.003.003.304.004.004.005.004.253.003.59ดี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.362.603.483.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.30ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.673.944.314.003.003.003.333.002.675.000.003.000.004.003.223.003.003.005.003.504.003.56ดี
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน52.503.753.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.40ดี
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.431.432.934.004.003.003.673.003.895.001.675.000.004.003.633.003.003.005.003.504.003.52ดี
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.021.712.874.004.004.004.004.004.445.003.335.000.004.004.154.004.004.005.004.254.003.94ดี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.872.883.883.003.003.003.003.003.225.001.673.000.004.003.413.003.003.005.003.503.003.38ดี
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.842.083.463.003.003.003.004.003.895.001.675.000.004.003.963.004.003.005.003.753.003.52ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.513.063.79N4.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.63ดี
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.882.803.843.004.003.003.334.003.955.001.855.000.003.003.653.003.004.005.003.754.003.66ดี
12 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.8654.933.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.754.003.91ดี
13 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.5654.784.004.004.004.004.004.035.002.085.000.004.004.014.004.004.005.004.253.004.12ดีมาก
14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN55.003.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.33ดี
15 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน4.6754.843.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.57ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.640.892.773.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.004.003.003.005.003.754.003.50ดี
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
18 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.672.004.725.004.175.000.002.002.913.002.002.005.003.002.002.79ปานกลาง
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านN00.004.004.004.004.004.004.175.001.675.005.004.004.064.004.004.005.004.253.003.68ดี
20 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.832.583.714.003.003.003.333.003.984.172.785.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.41ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.66 2.85 3.75 3.25 3.35 3.10 3.233 3.35 4.27 3.40 3.67 3.35 3.20 3.15 5.00 3.68 3.30 3.55 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.274.804.544.004.004.004.004.004.445.003.335.000.005.004.485.005.005.004.504.884.004.46ดีมาก
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่าน4.985.004.993.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.23ดีมาก
3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.333.004.003.005.003.754.003.82ดี
4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.005.005.005.005.005.000.005.005.003.004.003.005.003.753.003.82ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.63 0.49 2.56 3.25 3.75 3.50 3.500 4.25 4.86 4.50 4.54 3.75 4.25 3.75 4.88 4.16 3.75 4.08 ดีมาก

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.5133.763.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.73ดี
2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.453.183.824.004.004.004.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.74ดี
3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.62.753.685.003.003.003.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.57ดี
4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.773.844.313.004.003.003.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.504.003.58ดี
5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน555.003.003.003.003.004.004.445.003.335.000.004.004.154.003.003.005.003.753.003.80ดี
6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน444.004.004.003.003.674.003.330.005.005.000.004.003.783.003.003.005.003.503.003.64ดี
7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.552.963.763.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.504.003.48ดี
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.513.413.963.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.423.003.003.005.003.503.003.40ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.1933.603.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.304.003.003.005.003.753.003.39ดี
10 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.535.004.773.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
11 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.265.004.633.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.79ดี
12 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.6354.823.003.003.003.004.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.66ดี
13 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.6254.813.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.59ดี
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.4054.703.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.49ดี
15 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.6954.853.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.52ดี
16 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.5154.763.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.73ดี
17 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.4154.713.004.003.003.333.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.72ดี
18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน555.003.003.003.003.004.005.005.005.005.005.005.004.673.003.003.005.003.503.003.85ดี
21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน555.003.003.003.003.003.004.865.005.004.445.003.003.623.003.003.005.003.503.003.60ดี
22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.854.903.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.54ดี
23 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.52 2.24 3.38 3.17 3.26 3.09 3.174 3.30 4.68 3.39 3.79 3.09 3.00 3.00 5.00 3.52 3.04 3.59 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะเภสัชศาสตร์
1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.3654.684.004.004.004.004.005.005.005.005.000.003.004.004.004.004.005.004.254.004.18ดีมาก
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.6954.853.004.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.004.004.004.005.004.254.004.05ดีมาก
3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.2154.614.003.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.004.003.004.005.004.004.003.94ดี
4 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่าน4.4254.713.003.004.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.003.004.005.004.004.004.03ดีมาก
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.3754.693.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.72ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.41 0.53 2.47 3.40 3.40 3.40 3.400 3.60 5.00 3.80 4.13 3.80 3.40 3.80 5.00 4.00 3.80 3.99 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.303.233.773.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.50ดี
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.422.283.354.005.003.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.82ดี
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.212.723.473.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.46ดี
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.212.073.143.004.003.003.333.003.335.000.005.000.004.003.443.003.003.005.003.503.003.35ดี
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.143.103.623.003.003.003.003.003.895.001.675.000.004.003.633.003.003.005.003.503.003.39ดี
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.202.543.373.003.003.003.003.004.445.003.335.000.004.003.813.003.003.005.003.503.003.40ดี
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.123.503.813.003.003.003.003.002.675.000.003.000.004.003.223.003.003.005.003.503.003.33ดี
8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.172.973.573.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.47ดี
9 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.44N4.443.003.003.003.003.004.445.005.003.330.004.003.813.003.003.005.003.503.003.49ดี
10 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.45ดี
11 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.45ดี
12 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.63N4.633.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.503.003.53ดี
13 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.1454.573.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.63ดี
14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.503.003.43ดี
15 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน3.76N3.763.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.48ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน3.683.133.413.003.003.003.003.004.315.005.002.225.004.003.773.003.003.005.003.503.003.39ดี
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.5054.753.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่าน4.3254.663.003.003.003.003.004.035.002.085.000.004.003.683.003.003.005.003.503.003.57ดี
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่าน4.2554.633.003.003.003.003.004.175.001.675.005.004.003.723.003.003.005.003.503.003.57ดี
20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.865.005.004.445.004.003.953.003.003.005.003.503.003.44ดี
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.45ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.22 0.76 2.49 3.05 3.14 3.00 3.063 3.05 4.55 3.95 3.85 3.05 3.00 3.00 5.00 3.51 3.00 3.49 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.562.843.704.003.004.003.673.003.895.001.675.000.004.003.633.003.003.005.003.503.003.56ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.604.114.363.004.003.003.334.004.445.003.335.000.003.003.813.003.003.005.003.503.003.63ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.402.743.573.004.003.003.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.504.003.46ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.674.574.623.004.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.63ดี
5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.6454.824.003.003.003.333.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.64ดี
6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.623.133.884.003.003.003.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.52ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.725.004.175.000.003.003.572.003.003.005.003.252.003.07ดี
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.004.004.003.003.003.005.003.503.003.45ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.58 0.34 2.46 3.38 3.38 3.00 3.250 3.13 4.58 3.25 3.65 2.88 3.00 3.00 5.00 3.47 3.00 3.50 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน3.945.004.474.004.003.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.15ดีมาก
2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.264.194.233.004.003.003.334.004.445.003.335.000.003.003.814.004.004.004.504.133.003.80ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.412.593.504.004.003.003.674.004.445.003.335.000.003.003.814.004.004.005.004.254.003.88ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านN55.003.003.003.003.004.004.725.004.175.000.004.004.244.004.003.005.004.004.003.89ดี
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.215.004.614.004.004.004.004.005.005.005.005.005.003.004.003.004.004.005.004.003.004.02ดีมาก
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านN5.005.003.003.003.003.004.004.695.003.755.005.003.003.904.003.003.005.003.753.003.64ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.004.003.005.003.754.003.46ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.21 0.37 2.29 3.43 3.57 3.14 3.381 3.86 4.62 3.29 3.92 3.71 3.86 3.57 4.93 4.02 3.57 3.83 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.252.613.433.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.33ดี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.282.503.393.003.003.003.004.003.895.001.675.000.003.003.633.003.003.005.003.504.003.44ดี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.425.004.713.003.003.003.003.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.44ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.7354.874.003.003.003.333.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.504.003.67ดี
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน4.735.004.873.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.53ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.48 0.26 2.37 3.20 3.00 3.00 3.067 3.20 3.97 3.00 3.39 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 3.40 3.48 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.994.474.234.004.004.004.004.004.445.003.335.000.004.004.153.003.003.004.003.253.003.76ดี
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.004.003.003.333.003.675.003.005.001.673.003.223.003.003.005.003.503.003.33ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.002.005.005.005.005.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 3.99 0.06 2.02 3.33 3.67 3.33 3.444 3.00 4.37 3.33 3.57 3.00 3.00 3.00 4.67 3.42 3.00 3.46 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน3.771.452.614.004.003.003.674.004.575.003.705.000.003.003.864.003.003.005.003.754.003.60ดี
2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.175.004.594.004.003.003.673.004.035.002.085.000.004.003.684.004.004.005.004.254.004.02ดีมาก
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.004.004.003.674.004.175.001.675.005.003.003.724.004.004.005.004.254.003.92ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 3.97 0.08 2.03 3.67 4.00 3.33 3.667 3.67 4.25 3.33 3.75 4.00 3.67 3.67 5.00 4.08 4.00 3.85 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.263.774.023.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
2 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.825.004.413.003.003.003.003.004.175.004.173.330.003.003.393.003.003.005.003.503.003.46ดี
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.101.622.863.003.003.003.003.003.895.003.332.225.003.003.303.003.003.005.003.503.003.20ดี
4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.06 0.13 2.09 3.00 3.00 3.00 3.000 3.00 4.37 3.00 3.46 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 3.00 3.36 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะนิติศาสตร์
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.231.162.703.004.004.003.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.004.005.003.753.003.49ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.23 0.01 2.12 3.00 4.00 4.00 3.667 3.00 5.00 3.00 3.67 3.00 3.00 4.00 5.00 3.75 3.00 3.49 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.203.273.743.004.003.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.57ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.372.583.483.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.38ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.253.653.953.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.004.003.005.003.753.003.53ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน5.004.064.533.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.54ดี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.062.823.443.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.38ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.292.043.173.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.484.003.003.005.003.753.003.37ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.113.853.984.003.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.004.003.005.004.003.003.84ดี
8 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.001.002.332.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.64ปานกลาง
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.215.004.614.003.003.003.332.005.005.005.005.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.55ดี
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.725.004.863.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.82ดี
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.71N4.713.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.48ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.27ดี
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่าน5.005.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.635.004.822.003.003.002.672.005.005.005.005.005.003.003.333.003.003.005.003.503.003.43ดี
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.565.004.784.004.004.004.004.005.005.005.005.005.004.004.334.004.004.005.004.254.004.27ดีมาก
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.425.005.005.002.672.003.142.003.003.005.003.253.003.13ดี
20 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านN5.005.002.003.003.002.673.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.502.003.31ดี
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.002.003.332.002.003.005.003.003.003.00ปานกลาง
23 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.005.002.003.333.003.003.005.003.503.003.18ดี
24 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.695.003.755.005.003.003.562.003.002.005.003.003.002.97ปานกลาง
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.005.003.253.003.18ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.47 0.63 2.55 3.00 3.08 2.80 2.960 3.04 4.93 2.88 3.62 2.96 3.04 2.96 5.00 3.49 2.92 3.40 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะเทคโนโลยี
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.382.933.663.003.003.003.003.004.335.005.003.000.003.003.443.003.003.005.003.503.003.36ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.405.04.703.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.49ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.011.822.923.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.29ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.705.004.852.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.674.003.003.005.003.754.003.67ดี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.373.864.123.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.71ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.044.294.173.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.49ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.5954.803.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.74ดี
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.58ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน5N5.003.003.002.002.673.004.175.004.173.330.003.003.393.002.003.005.003.253.003.26ดี
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.48N4.482.002.003.002.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.29ดี
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.334.002.003.005.003.504.003.64ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน555.003.003.002.002.674.005.005.005.005.005.003.004.004.003.003.005.003.752.003.62ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.003.003.002.673.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.25ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.50 0.35 2.42 2.77 2.92 2.77 2.821 3.31 4.86 3.31 3.83 3.31 2.85 3.00 5.00 3.54 3.08 3.49 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.473.624.052.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.24ดี
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.223.603.913.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.45ดี
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.104.044.073.002.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.40ดี
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.193.783.993.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.323.573.953.004.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.53ดี
6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.312.593.453.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.38ดี
7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.404.264.333.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.51ดี
8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.355.004.683.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.57ดี
9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.475.004.743.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.57ดี
10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.475.004.743.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.57ดี
11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.595.004.803.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.50N4.503.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.765.004.883.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.60ดี
14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.444.174.313.003.003.003.003.004.865.005.005.004.453.003.623.003.003.005.003.503.003.50ดี
15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.002.91ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.40 0.45 2.43 2.93 3.00 2.93 2.956 3.00 4.99 3.00 3.66 3.00 3.00 2.93 4.67 3.40 3.00 3.45 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.414.714.564.003.003.003.333.004.675.005.004.000.003.003.564.003.003.005.003.753.003.68ดี
2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.5654.784.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.97ดี
3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.574.834.704.004.003.003.674.005.005.005.005.000.003.004.004.004.004.005.004.253.004.03ดีมาก
4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.3554.683.004.003.003.333.004.445.003.335.000.003.003.484.004.003.005.004.004.003.83ดี
5 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.3144.164.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.18ดีมาก
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่าน4.0354.523.005.003.003.674.005.005.005.005.000.003.004.003.004.003.005.003.754.003.93ดี
7 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านN55.003.004.000.002.335.005.005.005.005.000.004.004.674.004.004.005.004.253.003.83ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.37 0.26 2.32 3.57 4.00 2.86 3.476 3.86 4.87 3.43 4.05 3.71 3.71 3.43 5.00 3.96 3.43 3.92 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.92.53.702.003.003.002.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.49ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน5.001.823.413.003.003.003.004.004.725.004.175.000.004.004.243.003.003.005.003.503.003.50ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน5.003.334.175.005.005.005.005.005.005.005.005.000.005.005.005.005.005.005.005.005.004.87ดีมาก
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.89N4.893.003.003.003.004.005.005.005.005.000.005.004.675.005.005.005.005.005.004.41ดีมาก
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.005.004.503.004.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.004.003.005.004.004.004.00ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน5.0002.503.004.004.003.675.005.005.005.005.000.005.005.004.004.004.005.004.254.004.00ดี
7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน5.005.005.003.004.003.003.334.003.945.005.004.441.335.004.315.005.005.005.005.005.004.46ดีมาก
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.004.003.334.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.504.003.73ดี
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.23ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.83 0.13 2.48 3.11 3.56 3.33 3.333 4.11 4.81 4.33 4.42 3.89 3.89 3.78 5.00 4.14 4.00 3.97 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.192.03.103.003.003.003.003.004.445.003.335.000.004.003.814.004.004.005.004.254.003.66ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.183.934.063.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.674.003.003.005.003.753.003.55ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.443.944.194.003.003.003.333.004.445.003.335.000.004.003.813.004.003.005.003.753.003.68ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.504.004.254.003.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.003.003.005.003.753.003.81ดี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.772.573.17N3.003.003.333.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.32ดี
6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน3.522.42.964.004.003.003.674.004.445.003.335.000.003.003.813.004.003.005.003.754.003.64ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN55.003.003.004.003.334.005.005.005.005.000.003.004.005.003.003.005.004.004.003.92ดี
8 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.5854.793.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.503.003.64ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.5854.793.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.33N4.333.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.53ดี
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.311.042.683.003.003.003.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.41ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านN4.174.173.004.003.003.334.005.005.005.005.005.003.004.004.004.003.005.004.003.003.76ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN4.003.004.003.673.004.335.005.005.002.334.003.783.003.003.005.003.504.003.67ดี
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.004.002.003.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.82ปานกลาง
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.24 0.27 2.25 3.06 3.19 3.06 3.104 3.25 4.77 3.38 3.80 3.31 3.19 3.00 5.00 3.63 3.19 3.54 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.21N4.213.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.002.003.005.003.253.003.35ดี
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.5302.273.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.002.003.005.003.253.003.12ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.37 N 4.37 3.00 3.00 3.00 3.000 3.00 5.00 3.00 3.67 3.00 2.00 3.00 5.00 3.25 3.00 3.23 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.272.413.344.004.003.003.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.59ดี
2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่าน052.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.23ดี
3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน052.503.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.19ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.542.743.644.004.003.003.673.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.52ดี
5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.003.004.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.674.004.004.005.004.254.004.00ดี
6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.715.004.863.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.59ดี
7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.234.844.543.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.62ดี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.3854.694.003.003.003.333.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.504.003.70ดี
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.6654.833.003.003.003.003.003.755.005.005.000.003.003.253.003.003.005.003.503.003.49ดี
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.6554.833.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.56ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 3.64 0.29 1.97 3.30 3.30 3.00 3.200 3.00 4.69 3.00 3.56 3.10 3.10 3.10 5.00 3.58 3.40 3.55 ดี


** N = ไม่รับการประเมิน/ตัดตัวบ่งชี้