รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน
    ปีการศึกษา : คณะ :

  ปีการศึกษา : 2565
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN2.382.383.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.423.003.003.005.003.503.003.22ดี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านN2.352.353.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.05ดี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN2.602.603.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.21ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ไม่ผ่านN3.943.943.003.003.003.003.001.675.000.000.000.003.002.563.003.003.005.003.503.000.00-
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่านN2.502.503.003.002.002.673.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.18ดี
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN1.431.433.002.003.002.673.003.895.001.675.000.003.003.303.002.002.005.003.003.002.86ปานกลาง
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN1.711.713.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.18ดี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN2.882.883.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.09ดี
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN2.082.083.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.16ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN3.063.063.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.31ดี
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN2.802.803.003.003.003.003.003.955.001.855.000.003.003.323.003.003.005.003.503.003.23ดี
12 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
13 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.28ดี
14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.005.003.330.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
15 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.004.173.330.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
18 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.34ดี
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
20 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN2.582.583.003.003.003.003.003.984.172.785.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.21ดี
ผลรวมเฉลี่ย ไม่ผ่าน N 2.53 2.53 3.00 2.95 2.95 2.967 3.00 4.01 3.00 3.34 3.00 2.95 2.95 5.00 3.48 3.00 3.06 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.445.003.335.000.002.003.153.003.003.005.003.502.003.04ดี
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านN5.005.003.003.002.002.672.005.005.005.005.000.003.003.333.003.002.005.003.252.003.17ดี
3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.672.005.005.005.005.000.003.003.333.003.002.005.003.252.003.00ปานกลาง
4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.672.005.005.005.005.000.002.003.003.003.003.005.003.502.003.00ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N 0.38 0.38 3.00 3.00 2.00 2.667 2.25 4.86 2.50 3.20 3.00 3.00 2.50 5.00 3.38 2.00 3.05 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.73ดี
2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.09ดี
3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.004.004.003.673.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.44ดี
5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.004.004.725.004.175.000.003.003.913.004.003.005.003.753.003.52ดี
6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.780.003.335.000.003.002.934.004.004.005.004.253.003.43ดี
7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน2.502.502.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.23ดี
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.423.003.003.005.003.503.003.30ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.304.003.003.005.003.753.003.30ดี
10 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.002.92ปานกลาง
11 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.505.004.753.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.73ดี
12 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.154.552.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.000.002.003.002.93ปานกลาง
13 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน232.502.002.003.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.002.69ปานกลาง
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN0.80.802.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.002.98ปานกลาง
15 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.28ดี
16 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.515.004.763.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.73ดี
17 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.000.002.253.002.92ปานกลาง
18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน222.003.003.003.003.003.004.455.005.002.785.003.003.483.003.003.005.003.503.003.11ดี
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านN22.003.003.003.003.003.004.455.005.002.785.003.003.483.003.003.005.003.503.003.20ดี
20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน111.003.004.003.003.334.005.005.005.005.005.003.004.003.003.003.005.003.503.003.15ดี
21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน322.503.003.003.003.003.003.755.005.005.000.003.003.253.002.003.000.002.002.002.60ปานกลาง
22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
23 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.502.003.25ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 2.96 1.43 2.20 2.83 3.04 3.00 2.957 3.22 4.57 3.13 3.64 3.09 3.04 3.00 3.91 3.26 2.87 3.23 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะเภสัชศาสตร์
1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน000.003.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.004.004.004.003.23ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน000.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.002.85ปานกลาง
3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน55.005.005.004.004.004.334.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.38ดีมาก
4 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่าน052.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.23ดี
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน454.503.003.003.003.003.004.585.005.005.003.333.003.533.003.003.005.003.503.003.51ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 1.80 0.48 1.14 3.40 3.20 3.20 3.267 3.40 4.92 3.40 3.91 3.40 3.40 3.40 4.80 3.75 3.40 3.44 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN3.203.202.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.18ดี
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN2.282.284.004.002.003.334.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.44ดี
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN2.512.513.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.21ดี
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN2.012.013.003.002.002.672.003.335.000.005.000.003.002.783.003.003.005.003.503.002.95ปานกลาง
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN3.103.103.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.25ดี
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN2.502.503.003.002.002.673.004.115.003.334.000.003.003.373.003.003.005.003.503.003.13ดี
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN1.671.673.003.002.002.673.002.675.000.003.000.002.002.563.003.003.005.003.503.002.86ปานกลาง
8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN2.792.793.002.002.002.332.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.753.002.73ปานกลาง
9 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.002.004.445.005.003.330.004.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
10 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.18ดี
11 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.672.005.005.005.005.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.18ดี
12 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.725.004.175.000.002.003.243.003.002.005.003.253.002.88ปานกลาง
13 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านN55.002.002.002.002.003.004.725.004.175.000.002.003.243.003.002.005.003.253.003.06ดี
14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.34ดี
15 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.005.002.003.333.003.003.005.003.503.003.18ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านN55.003.003.002.002.673.003.065.005.002.220.002.002.693.003.003.005.003.503.003.17ดี
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.33ดี
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านN55.003.003.002.002.673.004.035.002.085.000.002.003.013.003.003.005.003.503.003.25ดี
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านN55.003.003.002.002.673.004.175.001.675.005.002.003.063.003.003.005.003.503.003.26ดี
20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.865.005.004.445.002.003.293.003.003.005.003.503.003.17ดี
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.18ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N 0.93 0.93 2.90 2.90 2.19 2.667 2.86 4.44 2.52 3.27 2.95 2.95 2.86 5.00 3.44 3.00 3.16 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน222.003.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.000.002.253.002.68ปานกลาง
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน3.54.183.843.003.002.002.673.004.445.003.335.000.002.003.153.003.002.005.003.252.003.09ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน000.003.002.002.002.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.002.61ปานกลาง
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.002.003.002.002.332.005.005.005.005.000.002.003.003.002.002.005.003.002.002.77ปานกลาง
5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.004.725.004.175.000.002.003.243.002.002.005.003.003.003.06ดี
6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.004.455.005.005.002.783.003.483.003.003.005.003.503.003.27ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.725.004.175.000.002.003.242.003.002.005.003.002.002.88ปานกลาง
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.27ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 2.42 0.31 1.36 2.88 2.88 2.38 2.708 2.88 4.51 2.50 3.30 2.88 2.75 2.50 4.38 3.13 2.63 2.95 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.004.504.253.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.264.144.203.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.004.503.383.003.45ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.282.243.263.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน000.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.002.85ปานกลาง
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.214.54.363.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.52ดี
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่าน000.003.003.003.003.003.004.695.003.755.005.003.003.563.003.003.005.003.503.002.82ปานกลาง
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.28ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 2.79 0.28 1.54 3.00 3.00 3.00 3.000 3.00 4.66 3.00 3.55 3.00 3.00 3.00 4.93 3.48 3.00 3.24 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.895.001.675.000.003.003.303.003.002.005.003.253.003.08ดี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN2.003.003.002.673.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.02ดี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.291.672.983.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.22ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน3.004.003.503.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.31ดี
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน454.502.003.003.002.673.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.40ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 3.76 0.18 1.97 2.60 3.00 2.80 2.800 3.00 3.64 3.00 3.21 3.00 3.00 2.80 5.00 3.45 3.00 3.21 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.024.674.354.004.003.003.674.004.445.003.335.000.004.004.154.003.003.005.003.753.003.86ดี
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.004.003.003.333.003.335.003.005.000.333.003.113.003.003.005.003.504.003.39ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.005.004.170.003.003.573.003.003.004.503.384.003.38ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.02 0.08 2.05 3.33 3.67 3.00 3.333 3.33 4.17 3.33 3.61 3.33 3.00 3.00 4.83 3.54 3.67 3.54 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.562.383.473.004.003.003.334.003.645.003.702.220.004.003.884.003.003.005.003.754.003.66ดี
2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน052.503.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.000.002.253.002.77ปานกลาง
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.000.002.253.002.83ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 2.28 0.12 1.20 3.00 3.33 3.00 3.111 3.33 3.94 3.33 3.54 3.33 3.00 3.00 1.67 2.75 3.33 3.09 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน02.921.463.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.563.002.002.005.003.002.002.81ปานกลาง
2 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน05.002.503.003.003.003.003.003.065.004.170.000.002.002.692.002.002.005.002.752.002.70ปานกลาง
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน03.131.573.003.003.003.002.003.335.003.330.005.003.002.782.002.002.005.002.752.002.57ปานกลาง
4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.785.003.330.000.002.002.593.003.003.005.003.502.002.98ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N 0.17 0.17 3.00 3.00 3.00 3.000 2.75 3.46 2.50 2.90 2.50 2.25 2.25 5.00 3.00 2.00 2.77 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะนิติศาสตร์
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.002.003.002.673.005.005.005.005.000.002.003.333.003.002.005.003.253.003.09ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 3.00 2.00 3.00 2.667 3.00 5.00 2.00 3.33 3.00 3.00 2.00 5.00 3.25 3.00 3.09 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.003.003.503.002.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.23ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.08ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน444.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.002.002.002.332.005.005.005.005.000.002.003.003.003.003.005.003.503.003.00ปานกลาง
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.22ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน333.002.003.002.002.332.005.005.005.005.000.002.003.003.003.003.005.003.501.002.85ปานกลาง
8 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.001.002.332.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.64ปานกลาง
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน454.503.004.003.003.335.005.005.005.005.000.004.004.673.003.003.005.003.503.003.85ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN4.004.003.003.672.005.005.005.005.000.001.002.673.002.003.005.003.253.003.18ดี
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.24.54.352.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.252.003.21ดี
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.003.003.003.003.004.175.005.002.500.003.003.393.003.003.005.003.503.003.24ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.002.003.332.002.002.000.001.502.002.18ปานกลาง
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.003.18ดี
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านN5.005.003.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.002.003.005.003.253.003.25ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.001.002.332.004.055.005.005.001.201.002.353.002.003.005.003.253.002.73ปานกลาง
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน555.004.004.004.004.004.005.005.005.005.005.004.004.334.004.004.005.004.254.004.31ดีมาก
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.002.003.925.005.005.000.673.002.973.003.002.005.003.252.002.99ปานกลาง
20 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่าน222.002.002.003.002.332.004.725.004.175.000.003.003.243.003.003.005.003.502.002.82ปานกลาง
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.003.002.002.005.003.003.002.73ปานกลาง
22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.002.002.002.332.005.005.005.005.000.003.003.332.002.002.000.001.503.002.36ปานกลาง
23 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.005.003.003.333.002.003.005.003.253.002.91ปานกลาง
24 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.695.003.755.005.003.003.563.002.002.000.001.753.002.52ปานกลาง
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.005.003.253.003.18ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 3.52 0.60 2.06 2.80 2.72 2.40 2.640 2.72 4.84 2.72 3.43 2.88 2.68 2.72 4.40 3.17 2.68 3.08 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะเทคโนโลยี
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN2.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.000.001.502.002.36ปานกลาง
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3N3.003.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.000.002.253.002.78ปานกลาง
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.002.91ปานกลาง
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน34.583.792.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.35ดี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.392.773.584.003.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.55ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.5133.262.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.005.003.253.003.19ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน3.515.004.262.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.002.003.002.333.004.455.004.174.170.003.003.483.003.003.005.003.503.003.13ดี
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน555.002.002.003.002.333.005.005.005.005.005.003.003.673.002.002.005.003.002.003.23ดี
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.55.04.753.003.003.003.004.004.585.005.005.003.333.003.863.003.003.005.003.502.003.54ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.003.003.002.673.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.25ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 3.99 0.37 2.18 2.54 2.85 2.92 2.769 3.08 4.78 3.08 3.64 2.85 2.85 2.85 3.85 3.10 2.77 3.21 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.001.430.722.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.26ปานกลาง
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.001.670.842.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.15ปานกลาง
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.001.670.842.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.28ปานกลาง
5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.001.920.962.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.30ปานกลาง
6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.710.362.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.21ปานกลาง
7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.001.000.502.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.10ปานกลาง
8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.470.242.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.19ปานกลาง
9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.15ปานกลาง
10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.15ปานกลาง
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.002.002.002.005.002.752.002.15ปานกลาง
13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.755.005.000.005.002.002.582.002.002.005.002.752.002.06ปานกลาง
14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.002.002.002.005.002.752.002.15ปานกลาง
15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.001.001.001.332.004.445.003.335.000.002.002.812.002.002.005.002.752.002.31ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N 0.09 0.09 2.00 1.93 1.93 1.956 2.00 4.44 2.00 2.81 2.00 2.00 2.00 5.00 2.75 2.00 2.17 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน333.003.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.114.003.003.005.003.753.003.26ดี
2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.002.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.15ดี
3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.005.003.003.003.673.005.005.005.005.000.003.003.675.005.005.005.005.003.004.23ดีมาก
4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN5.004.003.004.003.004.445.003.335.000.002.003.154.004.004.005.004.254.003.86ดี
5 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.3033.653.003.003.003.002.004.445.003.335.000.003.003.153.002.002.005.003.003.003.13ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.003.003.002.673.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.503.003.73ดี
7 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน354.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.15ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 3.66 0.19 1.92 3.14 3.00 2.71 2.952 2.71 4.60 2.71 3.34 3.57 3.29 3.29 5.00 3.79 3.14 3.50 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน222.002.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.00ปานกลาง
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน052.503.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.482.003.002.005.003.002.002.96ปานกลาง
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน444.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน111.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.00ปานกลาง
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.0054.002.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.005.003.253.003.23ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน5.00N5.003.004.004.003.675.005.005.005.005.000.005.005.005.005.005.005.005.005.004.67ดีมาก
7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.003.003.003.003.004.255.005.005.002.003.003.423.003.003.005.003.503.003.25ดี
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN4.004.004.004.004.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.504.003.91ดี
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.585.003.335.005.003.003.533.002.002.005.003.003.002.96ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 2.57 0.19 1.38 2.89 3.11 2.89 2.963 3.33 4.81 3.33 3.83 3.00 3.11 3.00 5.00 3.53 3.22 3.38 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.412.253.333.003.003.003.004.004.115.003.334.000.004.004.043.003.003.005.003.503.003.44ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.003.003.003.003.003.445.003.332.000.003.003.153.003.003.005.003.503.003.19ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.785.003.330.000.003.002.933.003.003.005.003.503.003.16ดี
6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.005.005.002.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
8 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN2.502.503.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.504.003.44ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน444.002.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.003.003.005.003.252.003.23ดี
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.003.003.003.003.004.255.005.005.002.003.003.423.003.003.005.003.503.003.25ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.000.002.253.002.92ปานกลาง
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่าน3N3.003.003.003.003.002.005.005.005.005.000.002.003.003.002.003.005.003.252.003.00ปานกลาง
14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.002.002.91ปานกลาง
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 3.22 0.28 1.75 2.88 3.00 2.94 2.938 3.00 4.58 3.06 3.55 2.88 2.94 2.94 4.69 3.36 2.88 3.23 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.004.002.503.002.55ปานกลาง
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN00.002.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.002.002.002.004.002.503.002.33ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 2.00 2.00 2.00 2.000 2.00 5.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.50 3.00 2.44 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN2.412.413.003.002.002.672.005.005.005.005.000.002.003.003.003.003.005.003.503.003.03ดี
2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN55.003.003.003.003.003.003.785.003.333.000.003.003.263.003.003.005.003.503.003.40ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN2.742.743.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.22ดี
5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN2.192.193.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.27ดี
6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านN00.003.003.003.003.003.004.725.005.004.170.003.003.573.003.003.005.003.503.003.06ดี
7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN4.554.553.003.002.002.673.003.115.003.331.000.003.003.043.003.003.005.003.503.003.22ดี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN33.003.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.31ดี
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านN11.003.003.003.003.003.003.205.005.002.780.003.003.073.003.003.005.003.503.003.02ดี
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN55.003.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.47ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N 0.24 0.24 3.00 3.00 2.80 2.933 2.90 4.30 2.90 3.37 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 3.00 3.25 ดี


** N = ไม่รับการประเมิน/ตัดตัวบ่งชี้