รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน
    ปีการศึกษา : คณะ :

  ปีการศึกษา : 2564
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.232.233.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.424.003.003.005.003.753.003.29ดี
2 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านN1.881.884.003.003.003.333.004.445.003.335.000.003.003.484.004.003.005.004.003.003.44ดี
3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านN2.652.653.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.21ดี
4 ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.692.693.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.22ดี
5 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านN3.423.423.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.37ดี
6 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านN1.971.973.003.003.003.003.003.785.003.333.000.003.003.263.003.003.005.003.503.003.15ดี
7 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านN3.143.143.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.30ดี
8 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านN1.671.673.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.002.99ปานกลาง
9 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านN2.002.003.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.16ดี
10 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านN4.384.383.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.45ดี
11 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN3.083.083.003.003.003.003.003.955.001.855.000.003.003.323.003.003.005.003.503.003.25ดี
12 ศศ.ม. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
13 กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN55.003.003.003.003.003.004.385.003.135.000.003.003.463.003.003.005.003.503.003.45ดี
14 ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN00.003.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.005.003.503.002.94ปานกลาง
15 กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านN55.003.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.48ดี
16 ปร.ด. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN1.671.673.003.003.003.003.003.755.005.005.000.003.003.253.003.003.005.003.503.003.12ดี
17 ปร.ด.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.002.505.005.000.000.002.002.172.002.002.005.002.752.002.32ปานกลาง
18 ศศ.บ.ตะวันออก(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านN2.252.253.003.003.003.003.003.984.172.785.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.19ดี
19 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.455.004.174.170.002.002.822.002.002.005.002.752.002.50ปานกลาง
20 ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.135.002.505.000.002.002.382.002.002.005.002.752.002.38ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะพยาบาลศาสตร์
1 พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่าน3.005.004.003.004.004.003.674.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.004.503.383.003.65ดี
2 พย.ม. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.252.003.00ปานกลาง
3 พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.001.005.003.002.003.00ปานกลาง
4 พย.ม. การผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.252.003.00ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะศึกษาศาสตร์
1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.005.005.005.005.005.000.005.005.003.003.003.005.003.504.003.82ดี
2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.002.005.005.005.005.000.002.003.003.003.002.005.003.252.003.00ปานกลาง
3 กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน534.004.004.003.003.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.505.003.77ดี
4 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.000.002.253.002.81ปานกลาง
5 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.005.004.154.003.003.005.003.753.003.59ดี
6 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4N4.003.003.003.003.003.003.330.005.005.000.003.003.114.004.003.005.004.003.003.44ดี
7 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.453.193.823.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.43ดี
8 วท.บ. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.002.003.002.332.004.265.002.785.000.003.003.092.002.002.000.001.502.002.21ปานกลาง
9 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.1033.553.003.002.002.673.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.27ดี
10 กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.69ดี
11 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.005.004.503.003.003.003.004.005.005.005.005.000.003.004.003.003.003.005.003.503.003.62ดี
12 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.004.175.000.002.003.243.003.002.000.002.002.002.61ปานกลาง
13 กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.005.004.170.003.003.573.003.003.005.003.503.003.34ดี
14 วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านN0.600.603.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.13ดี
15 กศ.ม. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.725.005.004.170.002.003.243.002.002.005.003.002.002.88ปานกลาง
16 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.7954.903.003.003.003.004.004.725.004.175.000.004.004.243.003.003.005.003.503.003.73ดี
17 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
18 ปร.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN11.003.002.003.002.673.005.005.005.005.005.003.003.672.003.002.005.003.003.002.92ปานกลาง
19 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.205.005.002.780.003.003.073.003.003.005.003.503.003.20ดี
20 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.000.002.253.002.92ปานกลาง
21 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.005.003.895.003.003.573.003.003.005.003.503.003.34ดี
22 ปร.ด. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.455.005.002.785.002.003.153.003.002.005.003.252.002.86ปานกลาง
23 กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.005.002.500.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะเภสัชศาสตร์
1 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ผ่าน000.002.003.002.002.334.005.005.005.005.000.004.004.334.004.003.005.004.004.003.08ดี
2 วท.ม. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน454.503.004.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.674.003.004.005.004.004.003.85ดี
3 ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน052.503.003.002.002.674.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.504.003.38ดี
4 ภ.ม. เภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ผ่าน052.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.674.004.003.005.004.003.003.38ดี
5 ปร.ด. เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ผ่าน454.503.003.004.003.334.005.005.005.005.005.004.004.333.003.003.005.003.503.003.77ดี
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.895.001.675.000.002.002.632.002.002.005.002.752.002.44ปานกลาง
2 บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.895.001.675.000.002.002.632.002.002.005.002.752.002.44ปานกลาง
3 บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
4 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.000.005.000.003.002.782.002.002.005.002.753.002.58ปานกลาง
5 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.002.003.895.001.675.000.003.002.963.003.003.005.003.503.003.17ดี
6 บธ.บ. การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.445.003.335.000.002.002.812.002.002.005.002.752.002.49ปานกลาง
7 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.895.001.675.000.002.002.632.002.002.005.002.752.002.44ปานกลาง
8 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.445.003.335.000.002.002.812.002.002.005.002.752.002.49ปานกลาง
9 บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.175.005.002.500.002.002.722.002.002.005.002.752.002.47ปานกลาง
10 กจ.ม. การจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
11 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.753.002.64ปานกลาง
12 บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.175.004.173.330.002.002.722.002.002.005.002.752.002.47ปานกลาง
13 บธ.ม. นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.035.002.085.000.003.003.012.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
14 บธ.ม. ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.035.002.085.000.004.003.683.003.003.005.003.503.003.18ดี
15 ปร.ด. การจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
16 ปร.ด. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.175.005.001.675.003.003.062.002.002.005.002.752.002.56ปานกลาง
17 ปร.ด. นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
18 บธ.ม.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.035.002.085.000.002.002.682.002.002.005.002.752.002.46ปานกลาง
19 ปร.ด.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.001.675.005.002.003.062.002.002.005.002.753.002.92ปานกลาง
20 ปร.ด.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.003.330.002.002.442.002.002.005.002.752.002.39ปานกลาง
21 วท.ม.การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน00.000.003.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.002.000.002.003.002.30ปานกลาง
2 วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.004.445.003.335.000.002.003.152.003.002.005.003.002.002.96ปานกลาง
3 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
4 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน343.503.003.003.003.003.004.445.003.335.000.002.003.153.003.003.005.003.503.003.26ดี
5 ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน2.005.003.503.002.002.002.333.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.21ดี
6 ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน3.005.004.003.002.002.002.333.004.455.005.005.002.783.003.483.002.002.005.003.003.003.11ดี
7 วท.ม. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.001.001.672.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.000.001.502.001.97น้อย
8 ปร.ด. เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.672.005.005.005.005.005.003.003.333.003.002.005.003.252.003.00ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะแพทยศาสตร์
1 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ผ่านNNN3.004.004.003.674.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.254.004.09ดีมาก
2 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.004.503.383.003.32ดี
3 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านNNN4.004.001.003.004.003.895.001.675.000.004.003.964.004.004.005.004.254.003.81ดี
4 วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
5 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
6 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
7 วท.ม. นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม่ 2563) ผ่านNNN2.003.002.002.333.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.09ดี
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.282.283.003.002.002.673.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.000.002.253.002.68ปานกลาง
2 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.002.002.673.003.895.001.675.000.003.003.303.003.002.005.003.253.003.08ดี
3 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.002.002.002.003.003.335.000.005.000.003.003.113.003.003.005.003.503.002.94ปานกลาง
4 ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.004.003.003.333.004.035.002.085.000.003.003.344.003.003.005.003.753.003.39ดี
5 ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน354.003.003.003.003.003.004.025.001.675.004.403.003.343.003.003.005.003.502.003.31ดี
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.804.54.153.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.44ดี
2 ปร.ด.วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.505.003.001.670.333.002.833.003.003.005.003.503.003.14ดี
3 วท.ม.นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.001.005.002.501.002.36ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1 1111 1111
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน000.004.003.003.003.333.004.265.002.785.000.003.003.423.003.003.000.002.253.002.48ปานกลาง
2 ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน000.003.003.003.003.003.004.175.003.134.380.003.003.393.003.003.000.002.253.002.40ปานกลาง
3 ปร.ด. รัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ผ่านN00.003.003.003.003.003.002.615.002.502.920.002.002.543.003.003.000.002.253.002.38ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 คศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน0.003.581.793.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.002.002.89ปานกลาง
2 คศ.ม. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน0.005.002.503.003.003.003.003.003.895.004.172.500.003.003.303.003.003.005.003.502.003.07ดี
3 ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน0.005.002.503.003.003.003.003.003.755.003.331.675.003.003.252.002.002.005.002.752.002.83ปานกลาง
4 กศ.บ.ดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.895.001.675.000.003.002.962.002.002.005.002.752.002.54ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะนิติศาสตร์
1 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.004.503.133.003.23ดี
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะวิทยาศาสตร์
1 วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN3.133.133.003.003.003.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.000.002.253.002.84ปานกลาง
2 วท.บ. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.642.643.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.002.89ปานกลาง
3 วท.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.812.813.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.48ดี
4 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.462.462.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.752.002.79ปานกลาง
5 วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN3.053.053.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.674.003.003.005.003.753.003.42ดี
6 วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN2.142.143.003.003.003.003.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.35ดี
7 วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN3.133.133.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.34ดี
8 วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.004.004.905.004.695.000.004.004.303.003.003.005.003.503.003.54ดี
9 วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
10 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN5.005.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.75ปานกลาง
11 วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.58ดี
12 วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่านN5.005.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.61ปานกลาง
13 วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านN5.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.42ดี
14 วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN5.005.003.003.002.002.673.004.725.004.175.000.003.003.573.003.002.005.003.253.003.31ดี
15 วท.ม.พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านN5.005.002.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.752.002.92ปานกลาง
16 ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
17 ปร.ด. บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
18 ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ผ่านN0.000.004.004.004.004.004.005.005.005.005.005.004.004.334.004.004.005.004.254.003.83ดี
19 ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ผ่านN0.000.003.003.002.002.673.004.085.005.005.001.333.003.362.002.002.005.002.753.002.67ปานกลาง
20 กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.502.003.07ดี
21 วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
22 วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
23 ปร.ด.นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.925.005.001.674.002.002.973.003.003.005.003.503.003.17ดี
24 ปร.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.001.001.673.005.005.005.005.005.003.003.673.002.001.005.002.753.002.73ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะเทคโนโลยี
1 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN2.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.000.001.502.002.36ปานกลาง
2 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน333.002.003.003.002.673.005.005.005.005.000.004.004.003.003.002.005.003.253.003.23ดี
3 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านNNN3.003.003.003.005.005.005.005.005.000.003.004.333.004.004.000.002.753.003.27ดี
4 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน4.2533.633.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.40ดี
5 วท.บ. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน444.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
6 วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน322.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.003.00ปานกลาง
7 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน4.654.803.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
8 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน4.0754.542.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.47ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.854.902.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.91ปานกลาง
10 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน354.002.003.002.002.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
11 ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านNNN3.004.003.003.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.45ดี
12 ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
13 วท.ม.นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.003.003.002.673.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.25ดี
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.000.000.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.002.77ปานกลาง
2 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.000.000.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.502.002.77ปานกลาง
3 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.000.000.003.002.003.002.673.004.505.005.003.500.003.003.503.003.003.005.003.502.002.65ปานกลาง
4 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.000.000.003.003.003.003.003.004.115.003.334.000.003.003.373.002.003.005.003.253.002.70ปานกลาง
5 วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.000.000.003.004.004.003.674.004.445.003.335.000.003.003.813.004.003.005.003.754.003.19ดี
6 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.000.000.003.004.004.003.673.004.675.005.004.000.003.003.564.004.004.005.004.254.003.28ดี
7 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.000.000.003.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.002.82ปานกลาง
8 วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน0.000.000.003.004.004.003.673.004.675.005.004.000.004.003.893.004.004.005.004.004.003.28ดี
9 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.0000.003.003.003.003.003.004.725.005.004.170.003.003.573.003.003.005.003.503.002.82ปานกลาง
10 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน0.000.000.003.003.003.003.003.004.725.005.004.170.003.003.573.003.003.005.003.503.002.82ปานกลาง
11 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน0.000.000.003.004.004.003.673.005.005.005.005.000.004.004.003.004.003.005.003.754.003.23ดี
12 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.000.000.003.003.003.003.003.003.205.005.002.780.003.003.073.003.003.005.003.503.002.71ปานกลาง
13 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.000.000.003.003.004.003.333.003.205.005.002.780.003.003.073.004.003.005.003.753.002.86ปานกลาง
14 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ผ่าน0.000.000.004.004.004.004.003.005.005.005.005.005.003.003.673.004.003.005.003.754.003.23ดี
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 4 1111 1111
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN4.003.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.45ดี
2 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
3 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน555.004.003.003.003.333.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.69ดี
4 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.535.004.773.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.54ดี
5 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.292.943.623.003.002.002.672.004.445.003.335.000.003.003.153.003.002.005.003.253.003.13ดี
6 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.003.003.002.672.005.005.005.005.000.003.003.333.003.003.005.003.501.003.00ปานกลาง
7 สถ.ม. การวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่านN0.80.803.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.504.003.23ดี
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 4 1111 1111
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน0.005.002.502.003.002.002.332.005.005.005.005.000.003.003.332.003.002.005.003.003.002.85ปานกลาง
2 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน0.005.002.503.003.002.002.673.003.895.001.675.000.003.003.302.003.002.005.003.002.002.84ปานกลาง
3 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.004.004.005.005.004.004.675.005.005.005.005.000.004.004.674.004.004.005.004.255.004.46ดีมาก
4 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.0054.504.004.004.004.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.005.004.255.004.31ดีมาก
5 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.003.753.382.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.002.90ปานกลาง
6 วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน3.005.004.003.003.003.003.004.004.725.004.175.000.004.004.243.003.003.005.003.503.003.59ดี
7 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.000.062.034.004.004.004.004.003.755.005.005.000.003.003.584.004.004.005.004.255.003.75ดี
8 ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.755.005.005.004.002.003.252.002.002.005.002.753.002.70ปานกลาง
9 ปร.ด. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.001.000.001.003.004.585.003.335.005.003.003.532.001.001.005.002.253.002.33ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 สท.บ. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน354.003.003.003.003.003.004.445.003.335.000.004.003.813.003.003.000.002.253.003.11ดี
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน333.003.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.26ดี
4 วท.บ. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.004.335.005.003.000.003.003.443.003.003.005.003.503.003.26ดี
5 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่าน333.002.003.003.002.673.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.502.003.11ดี
6 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.674.004.004.005.004.253.003.54ดี
7 วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน3.003.003.003.004.004.003.673.003.895.004.172.500.003.003.303.003.003.005.003.503.003.38ดี
8 สท.ม. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.28N4.283.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.003.02ดี
9 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน2.52.62.553.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.24ดี
10 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่าน4.654.803.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.58ดี
11 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่าน3.005.004.003.003.004.003.335.004.585.005.005.003.334.004.533.003.003.005.003.503.003.74ดี
12 ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
13 วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.445.003.335.000.002.002.813.003.003.005.003.502.002.77ปานกลาง
14 ปร.ด.สื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.004.003.003.333.003.005.003.331.672.003.003.003.003.003.005.003.503.003.27ดี
15 วท.บ.วิทยาการข้อมูลประยุกต์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผ่าน000.003.003.002.002.673.005.005.005.005.000.002.003.332.002.002.000.001.502.002.00น้อย
2 ปร.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน052.503.003.002.002.673.005.005.005.005.005.002.003.332.002.002.000.001.502.002.38ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.002.005.005.005.005.000.002.003.003.003.003.005.003.503.003.18ดี
2 ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
3 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
4 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
5 ศป.ม. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN00.003.003.003.003.003.003.895.005.001.670.003.003.303.003.003.005.003.503.002.99ปานกลาง
6 ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านN00.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.08ดี
7 ศป.ม. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านN2.292.293.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.27ดี
8 ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
9 ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
10 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านN55.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.50ดี
ผลรวมเฉลี่ย ข้อมูล ผลรวมเฉลี่ย อยู่ระหว่างปรับปรุง 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111

** N = ไม่รับการประเมิน/ตัดตัวบ่งชี้