รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
    ปีการศึกษา : คณะ :

  ปีการศึกษา : 2565
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.423.003.003.005.003.503.003.30ดี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.11ดี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.11ดี
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.24ดี
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.002.003.002.673.003.225.001.673.000.003.003.072.002.002.005.002.753.002.84ปานกลาง
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.11ดี
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.33ดี
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไม่ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.765.001.854.440.003.003.253.003.003.005.003.503.000.00-
12 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
13 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.28ดี
14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.005.003.330.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
15 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.004.173.330.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.315.005.002.225.003.003.443.003.003.005.003.503.003.30ดี
18 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.34ดี
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
20 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.984.172.785.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
ผลรวมเฉลี่ย ไม่ผ่าน N N N 3.00 2.95 2.95 2.967 3.00 3.96 3.00 3.32 2.95 2.95 2.95 5.00 3.46 3.00 3.08 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านN5.005.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.75ปานกลาง
3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.001.002.001.672.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.45ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N 5.00 5.00 2.00 1.75 2.00 1.917 2.00 5.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.75 2.00 2.57 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.002.82ปานกลาง
3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน444.003.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.504.003.45ดี
5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไม่ผ่าน4.2954.653.003.003.003.003.003.330.005.005.000.003.003.114.004.004.005.004.253.000.00-
7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน2.502.502.502.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.423.003.003.005.003.503.003.30ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน343.503.003.002.002.673.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.22ดี
10 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน5.005.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
11 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.505.004.753.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.73ดี
12 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.002.002.002.332.005.005.005.005.000.003.003.333.003.002.000.002.002.002.45ปานกลาง
13 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน222.002.002.003.002.333.004.725.005.004.170.003.003.573.003.003.000.002.253.002.59ปานกลาง
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.003.002.002.333.003.335.005.000.000.002.002.783.003.003.005.003.502.002.85ปานกลาง
15 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.035.002.085.000.002.002.682.002.002.005.002.752.002.46ปานกลาง
16 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.5154.763.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.73ดี
17 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.5754.292.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.002.002.002.004.002.503.002.81ปานกลาง
18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.455.005.002.785.002.002.822.002.002.000.001.502.002.04ปานกลาง
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านN22.002.002.003.002.333.004.455.005.002.785.003.003.483.003.003.000.002.253.002.62ปานกลาง
20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน333.003.003.002.002.673.004.455.005.002.785.003.003.483.003.003.005.003.502.003.11ดี
21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.002.002.672.003.755.005.005.000.002.002.583.002.002.000.001.752.002.25ปานกลาง
22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.175.001.675.005.002.002.722.002.002.005.002.752.002.47ปานกลาง
23 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่าน4N4.003.003.003.003.003.004.455.004.174.170.003.003.483.003.002.005.003.252.003.20ดี
ผลรวมเฉลี่ย ไม่ผ่าน 3.61 3.50 3.56 2.61 2.61 2.52 2.580 2.78 4.45 2.78 3.34 2.78 2.74 2.65 3.87 3.01 2.65 2.84 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะเภสัชศาสตร์
1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน000.003.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.004.004.004.003.23ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน111.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.000.002.673.003.003.005.003.500.002.54ปานกลาง
3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน04.52.254.003.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.003.004.005.004.004.003.65ดี
4 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่าน03.331.673.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.08ดี
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.905.004.953.003.003.003.004.004.585.005.005.003.334.004.193.003.003.005.003.503.003.73ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 1.18 0.77 0.97 3.20 3.00 3.00 3.067 3.60 4.85 3.00 3.82 3.40 3.20 3.40 4.80 3.70 2.80 3.25 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.39ปานกลาง
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.004.003.672.002.002.005.002.752.002.73ปานกลาง
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.000.000.003.002.783.003.003.005.003.502.002.76ปานกลาง
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.672.003.335.000.005.000.003.002.783.003.003.005.003.502.002.94ปานกลาง
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.003.895.001.675.000.003.003.302.002.002.005.002.752.002.63ปานกลาง
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.115.003.334.000.002.002.702.002.002.005.002.752.002.46ปานกลาง
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.005.000.004.000.002.002.332.002.002.005.002.753.002.45ปานกลาง
8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.753.002.64ปานกลาง
9 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.000.000.004.003.112.002.002.005.002.752.002.58ปานกลาง
10 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
11 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.003.003.332.002.002.005.002.752.002.64ปานกลาง
12 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
13 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.455.004.174.170.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
15 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.002.505.005.000.000.002.002.172.002.002.005.002.752.002.32ปานกลาง
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.33ดี
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.035.002.085.000.002.002.682.002.002.005.002.752.002.46ปานกลาง
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.175.001.675.005.002.003.062.002.002.005.002.752.002.56ปานกลาง
20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.455.005.002.785.002.002.822.002.002.005.002.752.002.50ปานกลาง
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.005.004.170.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 2.14 2.14 2.10 2.127 2.19 4.17 2.48 2.95 2.19 2.19 2.19 5.00 2.89 2.19 2.63 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน000.003.002.002.002.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.002.000.002.003.002.15ปานกลาง
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน3.003.003.002.002.002.002.001.004.445.003.335.000.001.002.152.002.002.005.002.751.002.34ปานกลาง
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน000.003.002.002.002.332.003.895.001.675.000.002.002.633.002.003.004.503.132.002.26ปานกลาง
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน222.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.46ปานกลาง
5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน3.003.003.003.003.002.002.672.004.725.004.175.000.002.002.913.002.002.005.003.002.002.82ปานกลาง
6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน3.003.003.003.002.002.002.332.004.455.005.005.002.783.003.152.002.002.005.002.752.002.73ปานกลาง
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.001.002.003.004.725.004.175.000.002.003.242.003.001.005.002.752.002.61ปานกลาง
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.27ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 1.83 0.46 1.15 2.75 2.25 1.88 2.292 2.25 4.51 2.25 3.00 2.50 2.38 2.13 4.31 2.83 2.13 2.58 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านN4.504.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านN4.144.143.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.004.503.383.003.39ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่านN2.072.073.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.02ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน000.003.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.002.82ปานกลาง
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.003.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.002.81ปานกลาง
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.28ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N 0.37 0.37 3.00 3.00 3.00 3.000 3.00 4.37 3.00 3.46 3.00 3.00 3.00 4.93 3.48 3.00 3.16 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.445.003.335.000.003.003.482.003.002.000.001.752.002.40ปานกลาง
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN2.003.003.002.673.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.02ดี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.291.672.983.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.22ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.005.002.503.003.003.003.003.002.925.001.252.500.003.002.973.003.003.005.003.503.003.07ดี
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน0.005.002.502.003.002.002.333.004.175.001.675.005.003.003.392.003.002.005.003.002.002.78ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 1.43 0.36 0.90 2.60 2.80 2.60 2.667 3.00 3.53 3.00 3.18 2.60 3.00 2.60 4.00 3.05 2.60 2.90 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.024.674.354.004.003.003.674.004.445.003.335.000.004.004.154.003.003.005.003.753.003.86ดี
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN1.001.001.001.001.002.925.003.003.330.331.001.641.001.001.005.002.001.001.54น้อย
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN0.000.000.000.000.004.455.004.174.170.001.001.821.002.002.005.002.502.001.59น้อย
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 4.02 0.14 2.08 1.67 1.67 1.33 1.556 1.67 3.94 2.00 2.53 2.00 2.00 2.00 5.00 2.75 2.00 2.33 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.562.383.473.004.003.003.334.003.645.003.702.220.004.003.884.003.003.005.003.754.003.66ดี
2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน000.003.003.002.002.673.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.000.002.253.002.31ปานกลาง
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.000.002.253.002.74ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 2.28 0.07 1.17 3.00 3.33 2.33 2.889 3.33 3.94 3.33 3.54 3.33 3.00 3.00 1.67 2.75 3.33 2.90 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน000.001.002.001.001.332.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.751.001.79น้อย
2 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน000.001.001.001.001.001.003.065.004.170.000.002.002.021.001.001.005.002.001.001.39น้อย
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน000.001.001.001.001.002.002.085.003.330.000.001.001.692.002.001.005.002.501.001.47น้อย
4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ผ่านNNN1.001.001.001.001.002.785.003.330.000.001.001.591.001.001.005.002.001.001.53น้อย
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 1.00 1.25 1.00 1.083 1.50 2.81 1.50 1.94 1.50 1.50 1.25 5.00 2.31 1.00 1.54 น้อย

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะนิติศาสตร์
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.002.003.332.003.002.005.003.002.002.73ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 2.00 2.00 2.00 2.000 3.00 5.00 2.00 3.33 2.00 3.00 2.00 5.00 3.00 2.00 2.73 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.003.003.503.002.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.23ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.003.002.005.003.002.002.69ปานกลาง
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.354.3754.363.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.52ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน222.003.002.002.002.332.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.54ปานกลาง
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.22ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน333.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.62ปานกลาง
8 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.002.001.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.8254.913.004.003.003.335.005.005.005.005.000.004.004.673.003.003.005.003.503.003.91ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.001.002.332.005.005.005.005.000.001.002.673.002.003.000.002.003.002.36ปานกลาง
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน444.002.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.752.002.92ปานกลาง
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.855.004.932.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.53ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.000.001.502.001.94น้อย
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน322.502.003.003.002.672.005.005.005.005.000.003.003.333.002.002.005.003.002.002.85ปานกลาง
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่าน34.53.753.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.003.04ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.001.002.332.004.255.005.005.002.001.002.423.002.003.000.002.003.002.30ปานกลาง
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN1.001.001.001.003.004.275.005.002.085.003.003.423.003.003.005.003.503.002.75ปานกลาง
18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน555.004.004.004.004.004.005.005.005.005.005.004.004.334.004.004.005.004.254.004.31ดีมาก
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3N3.002.002.002.002.002.003.925.005.005.000.673.002.972.002.002.005.002.752.002.58ปานกลาง
20 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่าน232.502.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.495.005.003.460.002.003.162.002.002.005.002.752.002.59ปานกลาง
22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.002.002.002.332.005.005.005.005.000.003.003.332.002.002.000.001.503.002.36ปานกลาง
23 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.003.003.003.005.003.503.002.91ปานกลาง
24 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.001.001.673.004.695.003.755.005.003.003.563.002.001.000.001.503.002.24ปานกลาง
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.001.002.331.005.005.005.005.000.003.003.003.003.003.005.003.502.002.91ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 3.54 0.88 2.21 2.52 2.44 2.08 2.347 2.56 4.76 2.60 3.31 2.60 2.48 2.44 4.00 2.88 2.60 2.87 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะเทคโนโลยี
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.000.001.502.002.09ปานกลาง
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.502.002.91ปานกลาง
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.002.91ปานกลาง
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน031.503.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.002.002.005.003.003.002.85ปานกลาง
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.392.773.584.003.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.55ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.5133.262.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.002.96ปานกลาง
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน3.505.004.252.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน000.003.003.003.003.003.004.455.004.174.170.003.003.483.003.003.005.003.503.002.80ปานกลาง
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.003.002.002.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.502.003.09ดี
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านN33.002.003.003.002.673.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.25ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.55.04.753.003.002.002.674.004.255.005.005.002.003.003.754.003.003.005.003.752.003.52ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.003.003.002.673.004.725.004.175.000.003.003.573.002.003.005.003.253.003.16ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 2.99 0.46 1.72 2.54 2.85 2.54 2.641 3.00 4.88 2.92 3.60 2.92 2.69 2.77 4.23 3.15 2.69 3.09 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.002.505.005.000.000.002.002.172.002.002.005.002.752.001.96น้อย
13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.755.005.005.000.002.002.582.002.002.005.002.752.002.06ปานกลาง
14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.002.505.005.000.000.002.002.172.002.002.005.002.752.001.96น้อย
15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.001.001.001.332.002.785.003.330.000.002.002.262.002.001.005.002.502.001.75น้อย
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 2.00 1.93 1.93 1.956 2.00 3.21 2.00 2.40 2.00 2.00 1.93 5.00 2.73 2.00 2.00 -

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน333.003.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.18ดี
2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน322.502.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.00ปานกลาง
3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.005.003.003.003.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.77ดี
4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน222.005.005.003.004.333.004.445.003.335.000.003.003.485.005.003.005.004.504.003.80ดี
5 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.303.003.653.003.002.002.672.004.445.003.335.000.003.003.153.002.002.005.003.003.003.06ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.003.003.002.672.005.005.005.005.000.002.003.003.003.003.005.003.503.003.09ดี
7 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน253.502.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.69ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 3.22 0.25 1.73 3.14 3.00 2.57 2.905 2.57 4.60 2.71 3.30 3.14 3.00 2.71 5.00 3.46 3.00 3.23 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน2.002.002.002.002.002.002.002.004.175.005.002.500.002.002.722.002.002.005.002.752.002.40ปานกลาง
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน0.005.002.503.003.002.002.673.004.445.003.335.000.003.003.482.003.002.005.003.002.002.88ปานกลาง
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน1.001.001.003.003.003.003.003.004.455.004.174.170.002.003.153.002.002.005.003.003.002.73ปานกลาง
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.0054.002.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.752.002.92ปานกลาง
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน5N5.003.004.004.003.675.005.005.005.005.000.005.005.005.005.004.005.004.755.004.58ดีมาก
7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.002.955.003.332.780.673.002.983.003.002.005.003.253.003.07ดี
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN4.004.004.004.004.004.925.005.005.004.674.004.313.003.003.005.003.504.003.90ดี
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.585.003.335.005.003.003.533.002.002.005.003.003.002.96ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 2.43 0.22 1.33 2.89 2.89 2.78 2.852 3.22 4.50 3.11 3.61 2.89 2.78 2.44 5.00 3.28 3.00 3.19 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.412.253.333.003.003.003.003.004.115.003.334.000.004.003.703.003.003.005.003.504.003.44ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.32.853.583.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.40ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.003.003.003.003.003.445.003.332.000.003.003.153.003.003.005.003.503.003.19ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.003.003.002.003.002.002.332.004.005.005.002.000.002.002.672.003.002.005.003.002.002.69ปานกลาง
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.785.003.330.000.003.002.933.003.003.005.003.503.003.16ดี
6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.005.005.002.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN22.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.25ดี
8 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN2.502.503.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.504.003.44ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN22.002.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.17ดี
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.003.003.003.003.004.255.005.005.002.003.003.423.003.003.005.003.502.003.17ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.000.002.253.002.92ปานกลาง
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.003.00ปานกลาง
14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.975.005.003.892.003.003.323.003.003.005.003.503.003.27ดี
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.002.002.82ปานกลาง
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.002.91ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน 3.39 0.28 1.83 2.81 2.94 2.81 2.854 2.94 4.45 3.06 3.48 2.81 2.94 2.81 4.38 3.23 2.94 3.15 ดี

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.004.002.502.002.45ปานกลาง
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN00.002.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.002.002.002.004.002.502.002.25ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 2.00 2.00 2.00 2.000 2.00 5.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.50 2.00 2.35 ปานกลาง

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.672.005.005.005.005.000.002.003.003.003.003.000.002.253.002.64ปานกลาง
2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.005.003.330.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.002.002.002.333.003.675.005.001.000.003.003.223.003.003.005.003.503.003.06ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.002.002.002.333.002.565.001.671.000.003.002.853.003.003.005.003.503.002.96ปานกลาง
5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.005.003.330.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.005.003.330.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.675.005.001.000.003.003.223.003.003.005.003.503.003.24ดี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.004.173.330.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.205.005.002.780.003.003.073.003.003.005.003.503.003.20ดี
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.645.003.332.220.003.002.883.003.003.005.003.503.003.15ดี
ผลรวมเฉลี่ย ผ่าน N N N 3.00 2.80 2.70 2.833 2.90 3.82 2.90 3.21 3.00 3.00 3.00 4.50 3.38 3.00 3.15 ดี


** N = ไม่รับการประเมิน/ตัดตัวบ่งชี้