รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
    ปีการศึกษา : คณะ :

  ปีการศึกษา : 2565
ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลี่ย 3.1 3.2 3.3 เฉลี่ย 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลี่ย 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 6.1 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.423.003.003.005.003.503.003.30ดี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.11ดี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.11ดี
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.24ดี
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.002.003.002.673.003.225.001.673.000.003.003.072.002.002.005.002.753.002.84ปานกลาง
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.11ดี
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.26ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.33ดี
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไม่ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.765.001.854.440.003.003.253.003.003.005.003.503.003.25ดี
12 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
13 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.28ดี
14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.005.003.330.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
15 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.004.173.330.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.315.005.002.225.003.003.443.003.003.005.003.503.003.30ดี
18 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.003.34ดี
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
20 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.984.172.785.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะพยาบาลศาสตร์
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านN5.005.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.75ปานกลาง
3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.001.002.001.672.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.45ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะศึกษาศาสตร์
1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.002.82ปานกลาง
3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน444.003.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.504.003.45ดี
5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน4.2954.653.003.003.003.003.003.330.005.005.000.003.003.114.004.004.005.004.253.003.66ดี
7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน2.502.502.502.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.265.002.785.000.003.003.423.003.003.005.003.503.003.30ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน343.503.003.002.002.673.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.22ดี
10 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน5.005.005.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
11 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.505.004.753.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.73ดี
12 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.002.002.002.332.005.005.005.005.000.003.003.333.003.002.000.002.002.002.45ปานกลาง
13 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน222.002.002.003.002.333.004.725.005.004.170.003.003.573.003.003.000.002.253.002.59ปานกลาง
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.003.002.002.333.003.335.005.000.000.002.002.783.003.003.005.003.502.002.85ปานกลาง
15 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.035.002.085.000.002.002.682.002.002.005.002.752.002.46ปานกลาง
16 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.5154.763.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.333.003.003.005.003.503.003.73ดี
17 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.5754.292.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.002.002.002.004.002.503.002.81ปานกลาง
18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.455.005.002.785.002.002.822.002.002.000.001.502.002.04ปานกลาง
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านN33.003.003.003.003.003.004.455.005.002.785.003.003.483.003.003.000.002.254.002.95ปานกลาง
20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน333.003.003.002.002.673.004.455.005.002.785.003.003.483.003.003.005.003.502.003.11ดี
21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.002.002.672.003.755.005.005.000.002.002.583.002.002.000.001.752.002.25ปานกลาง
22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.175.001.675.005.002.002.722.002.002.005.002.752.002.47ปานกลาง
23 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่าน4N4.003.003.003.003.003.004.455.004.174.170.003.003.483.003.002.005.003.252.003.20ดี
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะเภสัชศาสตร์
1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน000.003.003.003.003.004.005.005.005.005.000.004.004.334.004.004.004.004.004.003.23ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน111.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.000.002.673.003.003.005.003.500.002.54ปานกลาง
3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน04.52.254.003.003.003.334.005.005.005.005.000.004.004.334.003.004.005.004.004.003.65ดี
4 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่าน03.331.673.003.003.003.003.004.675.005.004.000.003.003.563.003.003.005.003.503.003.08ดี
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน4.905.004.953.003.003.003.004.004.585.005.005.003.334.004.193.003.003.005.003.503.003.73ดี
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะการบัญชีและการจัดการ
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.39ปานกลาง
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.004.003.672.002.002.005.002.752.002.73ปานกลาง
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.000.000.003.002.783.003.003.005.003.502.002.76ปานกลาง
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.672.003.335.000.005.000.003.002.783.003.003.005.003.502.002.94ปานกลาง
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.003.895.001.675.000.003.003.302.002.002.005.002.752.002.63ปานกลาง
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.115.003.334.000.002.002.702.002.002.005.002.752.002.46ปานกลาง
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.005.000.004.000.002.002.332.002.002.005.002.753.002.45ปานกลาง
8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.753.002.64ปานกลาง
9 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.000.000.004.003.112.002.002.005.002.752.002.58ปานกลาง
10 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
11 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.003.003.332.002.002.005.002.752.002.64ปานกลาง
12 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
13 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.455.004.174.170.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
15 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.002.505.005.000.000.002.002.172.002.002.005.002.752.002.32ปานกลาง
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.003.33ดี
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.035.002.085.000.002.002.682.002.002.005.002.752.002.46ปานกลาง
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.175.001.675.005.002.003.062.002.002.005.002.752.002.56ปานกลาง
20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.455.005.002.785.002.002.822.002.002.005.002.752.002.50ปานกลาง
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.004.725.005.004.170.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน000.003.002.002.002.333.003.895.001.675.000.003.003.303.003.002.000.002.003.002.15ปานกลาง
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน3.003.003.002.002.002.002.001.004.445.003.335.000.001.002.152.002.002.005.002.751.002.34ปานกลาง
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน000.003.002.002.002.332.003.895.001.675.000.002.002.633.002.003.004.503.132.002.26ปานกลาง
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน222.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.46ปานกลาง
5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน3.003.003.003.003.002.002.672.004.725.004.175.000.002.002.913.002.002.005.003.002.002.82ปานกลาง
6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน3.003.003.003.002.002.002.332.004.455.005.005.002.783.003.152.002.002.005.002.752.002.73ปานกลาง
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.001.002.003.004.725.004.175.000.002.003.242.003.001.005.002.752.002.61ปานกลาง
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.27ดี
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านN4.504.503.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.46ดี
2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านN4.144.143.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.43ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่านN2.072.073.003.003.003.003.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.02ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน000.003.003.003.003.003.004.725.004.175.000.003.003.573.003.003.005.003.503.002.82ปานกลาง
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.003.003.003.003.003.004.585.003.335.005.003.003.533.003.003.005.003.503.002.81ปานกลาง
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.005.003.503.003.28ดี
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.445.003.335.000.003.003.482.003.002.000.001.752.002.40ปานกลาง
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN2.003.003.002.673.002.225.001.670.000.003.002.743.003.003.005.003.503.003.02ดี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.291.672.983.003.003.003.003.003.895.001.675.000.003.003.303.003.003.005.003.503.003.22ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.005.002.503.003.003.003.003.002.925.001.252.500.003.002.973.003.003.005.003.503.003.07ดี
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน0.005.002.502.003.002.002.333.004.175.001.675.005.003.003.392.003.002.005.003.002.002.78ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.024.674.354.004.003.003.674.004.445.003.335.000.004.004.154.003.003.005.003.753.003.86ดี
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN1.001.001.001.001.002.925.003.003.330.331.001.641.001.001.005.002.001.001.54น้อย
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN0.000.000.000.000.004.455.004.174.170.001.001.821.002.002.005.002.502.001.59น้อย
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผ่าน4.562.383.474.004.003.003.674.003.645.003.702.220.004.003.884.003.003.005.003.754.003.74ดี
2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน000.003.003.002.002.673.004.035.002.085.000.003.003.343.003.003.000.002.253.002.31ปานกลาง
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.175.001.675.005.003.003.393.003.003.000.002.253.002.74ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน000.001.002.001.001.332.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.751.001.79น้อย
2 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน000.001.001.001.001.001.003.065.004.170.000.002.002.021.001.001.005.002.001.001.39น้อย
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน000.001.001.001.001.002.002.085.003.330.000.001.001.692.002.001.005.002.501.001.47น้อย
4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ผ่านNNN1.001.001.001.001.002.785.003.330.000.001.001.591.001.001.005.002.001.001.53น้อย
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1 1111 1111
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1 1111 1111
คณะนิติศาสตร์
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.002.003.332.003.002.005.003.002.002.73ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะวิทยาศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.003.003.503.002.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.002.005.003.253.003.23ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.003.002.005.003.002.002.69ปานกลาง
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.354.3754.363.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.52ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.36ดี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน222.003.002.002.002.332.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.54ปานกลาง
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.002.002.673.004.445.003.335.000.003.003.483.003.003.005.003.503.003.22ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน333.002.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.62ปานกลาง
8 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.002.001.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.55ปานกลาง
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน4.8254.913.004.003.003.335.005.005.005.005.000.004.004.673.003.003.005.003.503.003.91ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.001.002.332.005.005.005.005.000.001.002.673.002.003.000.002.003.002.36ปานกลาง
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน444.002.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.752.002.92ปานกลาง
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.855.004.932.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.53ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ไม่ผ่านNNN2.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.000.001.502.001.94น้อย
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน322.502.003.003.002.672.005.005.005.005.000.003.003.333.002.002.005.003.002.002.85ปานกลาง
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่าน34.53.753.002.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.003.04ดี
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.001.002.332.004.255.005.005.002.001.002.423.002.003.000.002.003.002.30ปานกลาง
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN1.001.001.001.003.004.275.005.002.085.003.003.423.003.003.005.003.503.002.75ปานกลาง
18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน555.004.004.004.004.004.005.005.005.005.005.004.004.334.004.004.005.004.254.004.31ดีมาก
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3N3.002.002.002.002.002.003.925.005.005.000.673.002.972.002.002.005.002.752.002.58ปานกลาง
20 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่าน232.502.002.002.002.002.004.725.004.175.000.002.002.912.002.002.005.002.752.002.52ปานกลาง
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.003.004.495.005.003.460.002.003.162.002.002.005.002.752.002.59ปานกลาง
22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.002.002.002.332.005.005.005.005.000.003.003.332.002.002.000.001.503.002.36ปานกลาง
23 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.003.003.003.005.003.503.002.91ปานกลาง
24 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.001.001.673.004.695.003.755.005.003.003.563.002.001.000.001.503.002.24ปานกลาง
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.001.002.331.005.005.005.005.000.003.003.003.003.003.005.003.502.002.91ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะเทคโนโลยี
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.000.001.502.002.09ปานกลาง
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.002.003.333.003.003.005.003.502.002.91ปานกลาง
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.002.91ปานกลาง
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน031.503.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.002.002.005.003.003.002.85ปานกลาง
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.392.773.584.003.003.003.333.005.005.005.005.000.004.004.003.003.003.005.003.503.003.55ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.5133.262.003.002.002.333.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.002.96ปานกลาง
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน555.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.62ดี
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่าน3.505.004.252.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.42ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน000.003.003.003.003.003.004.455.004.174.170.003.003.483.003.003.005.003.503.002.80ปานกลาง
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN2.003.002.002.333.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.502.003.09ดี
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านN33.002.003.003.002.673.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.005.003.503.003.25ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน4.55.04.753.003.002.002.674.004.255.005.005.002.003.003.754.003.003.005.003.752.003.52ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.003.003.002.673.004.725.004.175.000.003.003.573.002.003.005.003.253.003.16ดี
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.335.005.000.000.002.002.442.002.002.005.002.752.002.03ปานกลาง
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.002.505.005.000.000.002.002.172.002.002.005.002.752.001.96น้อย
13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.003.755.005.005.000.002.002.582.002.002.005.002.752.002.06ปานกลาง
14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่าน0.000.000.002.002.002.002.002.002.505.005.000.000.002.002.172.002.002.005.002.752.001.96น้อย
15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่าน0.000.000.002.001.001.001.332.002.785.003.330.000.002.002.262.002.001.005.002.502.001.75น้อย
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน333.003.003.003.003.003.003.335.005.000.000.003.003.113.003.003.005.003.503.003.18ดี
2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน322.502.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.00ปานกลาง
3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน555.005.003.003.003.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.77ดี
4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน222.005.005.003.004.333.004.445.003.335.000.003.003.485.005.003.005.004.504.003.80ดี
5 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน4.303.003.653.003.002.002.672.004.445.003.335.000.003.003.153.002.002.005.003.003.003.06ดี
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ผ่านNNN2.003.003.002.672.005.005.005.005.000.002.003.003.003.003.005.003.503.003.09ดี
7 หลักสูตรผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน253.502.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.005.002.752.002.69ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน2.002.002.002.002.002.002.002.004.175.005.002.500.002.002.722.002.002.005.002.752.002.40ปานกลาง
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน0.005.002.503.003.002.002.673.004.445.003.335.000.003.003.482.003.002.005.003.002.002.88ปานกลาง
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน1.001.001.003.003.003.003.003.004.455.004.174.170.002.003.153.002.002.005.003.003.002.73ปานกลาง
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.0054.002.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.752.002.92ปานกลาง
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน5N5.003.004.004.003.675.005.005.005.005.000.005.005.005.005.004.005.004.755.004.58ดีมาก
7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน3.003.003.003.003.003.003.003.002.955.003.332.780.673.002.983.003.002.005.003.253.003.07ดี
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านNNN4.004.004.004.004.004.925.005.005.004.674.004.313.003.003.005.003.504.003.90ดี
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.002.002.002.333.004.585.003.335.005.003.003.533.002.002.005.003.003.002.96ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่าน4.412.253.333.003.003.003.003.004.115.003.334.000.004.003.703.003.003.005.003.504.003.44ดี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่าน4.32.853.583.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.40ดี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.003.003.003.003.003.445.003.332.000.003.003.153.003.003.005.003.503.003.19ดี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่าน3.003.003.002.003.002.002.332.004.005.005.002.000.002.002.672.003.002.005.003.002.002.69ปานกลาง
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.785.003.330.000.003.002.933.003.003.005.003.503.003.16ดี
6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.005.005.002.000.003.003.333.003.003.005.003.503.003.27ดี
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN22.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.25ดี
8 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN2.502.503.003.003.003.003.004.725.004.175.000.004.003.913.003.003.005.003.504.003.44ดี
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.31ดี
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านN22.002.003.003.002.673.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.005.003.503.003.17ดี
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่าน333.003.003.003.003.003.004.255.005.005.002.003.003.423.003.003.005.003.502.003.17ดี
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ผ่าน333.003.003.003.003.003.005.005.005.005.005.003.003.673.003.003.000.002.253.002.92ปานกลาง
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.002.002.673.005.005.005.005.000.003.003.672.002.002.005.002.753.003.00ปานกลาง
14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.975.005.003.892.003.003.323.003.003.005.003.503.003.27ดี
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ผ่านNNN2.002.002.002.003.005.005.005.005.000.003.003.672.003.002.005.003.002.002.82ปานกลาง
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.003.003.003.003.005.005.005.005.000.003.003.673.003.003.000.002.253.002.91ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN2.002.002.002.002.005.005.005.005.000.002.003.002.002.002.004.002.502.002.45ปานกลาง
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านN00.002.002.002.002.002.005.005.005.005.005.002.003.002.002.002.004.002.502.002.25ปานกลาง
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 2 1111 1111
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.002.002.672.005.005.005.005.000.002.003.003.003.003.000.002.253.002.64ปานกลาง
2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.005.003.330.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ผ่านNNN3.002.002.002.333.003.675.005.001.000.003.003.223.003.003.005.003.503.003.06ดี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.002.002.002.333.002.565.001.671.000.003.002.853.003.003.005.003.503.002.96ปานกลาง
5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.005.003.330.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.445.005.003.330.003.003.483.003.003.005.003.503.003.31ดี
7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.675.005.001.000.003.003.223.003.003.005.003.503.003.24ดี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.004.175.004.173.330.003.003.393.003.003.005.003.503.003.29ดี
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านNNN3.003.003.003.003.003.205.005.002.780.003.003.073.003.003.005.003.503.003.20ดี
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านNNN3.003.003.003.003.002.645.003.332.220.003.002.883.003.003.005.003.503.003.15ดี
ผลรวมเฉลี่ย 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3 1111 1111

** N = ไม่รับการประเมิน/ตัดตัวบ่งชี้