ผลการรายงานหลักสูตรโดยรวมใน ระดับคณะ





รายชื่อคณะ จำนวนหลักสูตร 6 เดือน
ดำเนินการแล้ว
9 เดือน
ดำเนินการแล้ว
12 เดือน
ดำเนินการแล้ว
(SAR)
กรรมการ
ดำเนินการแล้ว
(CAR)
แนบไฟล์ SAR
ดำเนินการแล้ว
แนบไฟล์ CAR
ดำเนินการแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะพยาบาลศาสตร์ 4 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะศึกษาศาสตร์ 23 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะเภสัชศาสตร์ 5 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะการบัญชีและการจัดการ 21 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะแพทยศาสตร์ 7 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 4 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะนิติศาสตร์ 1 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะวิทยาศาสตร์ 25 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะเทคโนโลยี 13 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 7 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 9 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะวิทยาการสารสนเทศ 16 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 10 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
รวม/ร้อยละเฉลี่ย
201
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา 2565

การประเมินตนเอง 6 เดือน 2.90
การประเมินตนเอง 9 เดือน 3.13
การประเมินตนเอง 12 เดือน 3.57
ผลการประเมินกรรมการ 3.62

ระดับหลักสูตร ตรี-โท-เอก

จำนวนอาจารย์ที่อยู่ภายในคณะ/จำนวนอาจารย์ที่บันทึกผลงาน ข้อมูลส่วนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง

คณะ จำนวนอาจารย์ในระบบ จำนวนผลงานทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 270 ท่าน 15
คณะพยาบาลศาสตร์ 42 ท่าน 15
คณะศึกษาศาสตร์ 265 ท่าน 15
คณะเภสัชศาสตร์ 73 ท่าน 15
คณะการบัญชีและการจัดการ 247 ท่าน 15
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 96 ท่าน 15
คณะแพทยศาสตร์ 81 ท่าน 15
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 ท่าน 15
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 36 ท่าน 15
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 50 ท่าน 15
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 43 ท่าน 15
คณะนิติศาสตร์ 15 ท่าน 15
คณะวิทยาศาสตร์ 290 ท่าน 15
คณะเทคโนโลยี 155 ท่าน 15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 184 ท่าน 15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 99 ท่าน 15
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 101 ท่าน 15
คณะวิทยาการสารสนเทศ 187 ท่าน 15
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 24 ท่าน 15
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 114 ท่าน 15

ประเภทของผลงานทางวิชาการปี 2565 เฉพาะปีการศึกษา 2565

กราฟ ข้อมูล
ประเภทที่ รายการ จำนวน
1 บทความวิจัย 637
2 บทความวิชาการ 24
3 สิทธิบัตร 0
4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 3
5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง 1
6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0
7 ตำรา 10
8 หนังสือ 3
9 งานแปล 0
10 งานสร้างสรรค์ 4
งานพัฒนาระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1704 เว็บไซต์กองแผนงาน