Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ความเป็นมาของศูนย์

ความเป็นมาของศูนย์

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการวางระบบกลไกการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องกำหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน กำกับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานระดับคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 20 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา จำนวน 9 หน่วยงาน และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้จะต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกๆ 5 ปี ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยต้องรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้วางระบบกลไกด้านการประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันทุกระดับตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา หน่วยงาน และระดับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ สกอ. และ สมศ. ที่สามารถขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยไปสู่คุณภาพและมาตรฐานได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี และได้มีการรวมภารกิจงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนาระบบราชการ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานและเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก โดยได้มีการบูรณาการการบริหารและการดำเนินงานทั้งที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้ามาสู่การวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมาย อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากลที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ดังแผนภาพ

QA HELPER_home

Leave a Reply