Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / KM

KM

การจัดการความรู้ (Knowledg Management :KM)

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)

Video Clip KM


แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง


การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง


องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง


การจัดทำแผนการจัดการความรู้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง

2. คำสั่ง/ประกาศ/ปฏิทิน KM

3. แนวปฏิบัติที่ดี

4. MSU KM Awards 2016

5. รายงานผลการดำเนินการ/สรุปโครงการ KM