Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ระดับหลักสูตร

ระดับหลักสูตร

**คลิกที่หัวข้อ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล เอกสาร และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ  หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ปี 
  • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   [ปี 2560][ปี 2561] [ปี 2562]

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

แบบฟอร์มอธิบายหรือชี้แจงเหตุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กรณีคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับ 4 คะแนน และ 5 คะแนน
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร