Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / บุคลากร

บุคลากร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
Tel: 043-754313 Ext. 1375

********

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
Tel: 043-754313 Ext. 1254
E-mail : *****

นายกัมปนาท อาชา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ผู้รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
ประเภท : พนักงานปฏิบัติการ
Tel: 043-754313 Ext. 1324
E-mail : kamphanat.a@gmail.com , Job Calendar

นางสาวสมสมัย บุญทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
ประเภท : พนักงานปฏิบัติการ
Tel : 043-754313 Ext. 1324
E-mail : maiqamsu@gmail.com

นางวรินธร จีระฉัตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ประเภท : พนักงานปฏิบัติการ
Tel : 043-754313 Ext. 1255
E-mail : oqidewenna@windowslive.com

นางสาวขนิษฐา จิรพัธนนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ : งานการจัดการความรู้
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
Tel : 043-754313 Ext. 1324
E-mail : Kjirapattanon@gmail.com

 ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบ : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
Tel : 043-754313 Ext. 1255
E-mail : nobetaking@hotmail.com

นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รับผิดชอบ : งานการเงิน/งานบุคคล/งานแผนและนโยบาย
ประเภท : พนักงานปฏิบัติการ
Tel : 043-754313 Ext. 1255
E-mail : agecon21@hotmail.com

นายฉัตริน ศรีทองคำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบ : งานพัสดุ/งานประชุม
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
Tel : 043-754313 Ext.1256
E-mail : chattarin92@gmail.com

นายทศพล  พันทุม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบ : งานสารบรรณ

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
Tel : 043-754313 Ext. 1256
E-mail : porpor3333@hotmail.com