Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / นโยบาย

นโยบาย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง นโยบายศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ชัดเจน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจน สามารถนำไปปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดรับกับข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินการควบคุมภายใน  จึงเห็นควรกำหนดนโยบายของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้
          1. นโยบายด้านการปฏิบัติงาน  มีดังนี้
                    – ยึดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
                   – ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคำสั่งแบ่งงานของศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัยหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  ให้เต็มความรู้ความสามารถของตนเอง
                   – ยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติขององค์กร
                   – ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  และมีความเป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ
                   – แสวงหา และเรียนรู้สิ่งใหม่  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ของตนเอง
                   – พึงตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลและเอกสารก่อนนำไปใช้งานจริง และสามารถอธิบายที่มาของข้อมูลได้
                   – ตัดสินใจหรือดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่น่าเชื่อถือได้
                   – ทุกงานต้องมีคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานของตนเอง และสำหรับผู้อื่น
                   – สร้างเครือข่ายกับผู้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือนอกมหาวิทยาลัย
                   – ให้มีการทำงานทดแทนกันได้ในกรณีที่ผู้อื่นไม่อยู่ หรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
                   – ส่งเสริมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ให้มีขีดความสามารถและปฏิบัติงานไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสามารถวางแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดรับกับมหาวิทยาลัย
                   – ใช้ทรัพยากรขององค์กรที่มีอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
                   – ศูนย์ฯ จะให้โอกาสทุกคนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและความสามารถ  แต่หากไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ตามที่กำหนด  อาจมีการปรับเปลี่ยนภาระงานและความรับผิดชอบเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย
                   – กรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รีบรายงานและหารือกับผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
          2.  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร  มีดังนี้
                   – ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                   – ปฏิบัติงานตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                   – ยึดมั่นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง และสามารถให้เหตุผลในการตัดสินใจได้ทุกกรณี
                   – เสียสละต่อส่วนรวม
                   – มีความรักและสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
                   – มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  และต่อส่วนรวม
                   – พึงช่วยกันดูแลและรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยร่วมกัน
          3. การส่งเสริมและการสร้างขวัญกำลังใจ  มีดังนี้
                   1) ศูนย์ฯ จะขอตั้งงบประมาณรายได้ เพื่อรองรับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัย  แต่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
                   2) ศูนย์ฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนทุกคน แต่ต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย  อย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง  ต่อปี  สำหรับกรณีอื่นๆ ให้พิจารณาตามความจำเป็นและอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาต่อไป
                   3) ทุกคนที่ได้รับการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  เมื่อไปกลับมาแล้วจะต้องสรุปรายงานสิ่งที่ได้รับจากการไปพัฒนาตนเองต่อผู้บังคับบัญชา  และแจ้งเวียนบุคลากรภายในศูนย์ฯ เพื่อทราบโดยทั่วกัน
                   4) หลังจากที่ทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองกลับมา ภายใน 1 เดือน จะต้องจัดทำรายงานแบบสรุปว่าได้มีการนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างไร
                   5) ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคล ศูนย์ฯจะพิจารณาตามศักยภาพและขีดความสามารถเป็นรายบุคคลเป็นหลัก  ที่สามารถแสดงถึงความสามารถในการมีส่วนที่จะขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหและพัฒนาองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนด  อีกทั้งความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานในหน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  แต่ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
                   6) ศูนย์ฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทำงานวิจัย และคู่มือปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของบุคคล เพื่อให้สามารถใช้ประกอบการเสนอรับการประเมินความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน
                   7) ทุกคนจะร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษตามสถานการณ์ต่างๆ ของบุคลากรในหน่วยงาน
                   8) ศูนย์ฯ จะส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถให้ได้รับรางวัลจากแหล่งต่างๆ
          4.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีดังนี้
                   1) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจะยึดตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินสำหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม
                   2) ศูนย์ฯ จะใช้กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานจากกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้
ในแต่ละรอบการประเมินสามารถที่จะกำหนดรูปแบบหรือปรับเปลี่ยนจากกรอบของมหาวิทยาลัย ให้มีเหมาะสมกับการประเมินในหน่วยงานได้  แต่ต้องยึดหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  และให้ปรับปรุงรูปแบบและมีมติเห็นชอบร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์ฯ
                   3) หลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น  ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน  ทั้งนี้ หากผู้ถูกประเมินมีข้อสงสัยให้สามารถสอบถามได้จากผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือสามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษร  และผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการชี้แจงข้อสังสัยดังกล่าวให้กับผู้ถูกประเมินจนเป็นที่เข้าใจ
                   4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล จะถือว่าสิ้นสุดโดยมหาวิทยาลัย
                         ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ   ณ   วันที่   22  มกราคม  พ.ศ.  2558

QA HELPER_home