Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าว / ประกันคุณภาพฯ / ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ภาพข่าว ว่าที่ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

About admin

Check Also

ผลการสำรวจ เรื่อง “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”

link : https://drive.google.com/drive/folders/1iL1hplHOc5FCzCvqdwa-1HusMax_Xo36?usp=sharing