Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าว / การจัดการความรู้ / มโนทัศน์ที่คลาดคลื่อนในการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มโนทัศน์ที่คลาดคลื่อนในการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค  ในหัวข้อ มโนทัศน์ที่คลาดคลื่อนในการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร รายละเอียดเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

About admin

Check Also

ผลการสำรวจ เรื่อง “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”

link : https://drive.google.com/drive/folders/1iL1hplHOc5FCzCvqdwa-1HusMax_Xo36?usp=sharing