Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าว / ประกันคุณภาพฯ

ประกันคุณภาพฯ

ผลการสำรวจ เรื่อง “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”

link : https://drive.google.com/drive/folders/1iL1hplHOc5FCzCvqdwa-1HusMax_Xo36?usp=sharing  

Read More »

ประชุมคณะกรรมการประกันฯ (IQA) ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 60 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อหารือวาระต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม… ดูภาพข่าวเพิ่มเติมคลิก ภาพ/ข่าว : ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์  ศรีไชย

Read More »

ชุมชนนักปฏิบัติ QA

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผช.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการจัดอบรมในครั้งนี้ อัลบั้มรูป ภาพข่าว/ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย

Read More »

มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์, รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทินร่วมประชุมชี้แจงเพื่อได้รับทราบจุดแข็ง …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ภาพข่าว ว่าที่ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย

Read More »

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและหารือการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับสถาบัน)

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและหารือการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับสถาบัน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต สำนักศึกษาทั่วไป และสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม   คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

Read More »

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 9.00 น. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ภาพ/ข่าว : พงษ์พิชิต พรรณะ

Read More »