Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าว

ข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562

Download => คลิก!!!

Read More »

ผลการสำรวจ เรื่อง “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”

link : https://drive.google.com/drive/folders/1iL1hplHOc5FCzCvqdwa-1HusMax_Xo36?usp=sharing  

Read More »

ประชุมคณะกรรมการประกันฯ (IQA) ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 60 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อหารือวาระต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม… ดูภาพข่าวเพิ่มเติมคลิก ภาพ/ข่าว : ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์  ศรีไชย

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน พิธีพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา แด่เจ้าชายฟุมิฮิโตะ อะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น

ดาวโหลดไฟล์ คลิก

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2560-2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2560-2561 Download File

Read More »

ชุมชนนักปฏิบัติ QA

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผช.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการจัดอบรมในครั้งนี้ อัลบั้มรูป ภาพข่าว/ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย

Read More »

มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์, รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทินร่วมประชุมชี้แจงเพื่อได้รับทราบจุดแข็ง …

Read More »