Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าว

ข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน พิธีพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา แด่เจ้าชายฟุมิฮิโตะ อะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น

ดาวโหลดไฟล์ คลิก

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2560-2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2560-2561 Download File

Read More »

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดาวโหลดเอกสาร : Download

Read More »

ชุมชนนักปฏิบัติ QA

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผช.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการจัดอบรมในครั้งนี้ อัลบั้มรูป ภาพข่าว/ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย

Read More »

มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์, รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทินร่วมประชุมชี้แจงเพื่อได้รับทราบจุดแข็ง …

Read More »

โครงการสัมมนาวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักหลายหน่วยงาน 2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ที่มีผลการดำเนินงานเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน ของหน่วยงานรับผิดชอบหลักตัวบ่งชี้ 3. เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงคุณภาพให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้มีผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้หลักในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักศึกษาทั่วไป และสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 43 คน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นวิทยากรและร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (Self …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ภาพข่าว ว่าที่ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย

Read More »

มโนทัศน์ที่คลาดคลื่อนในการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค  ในหัวข้อ มโนทัศน์ที่คลาดคลื่อนในการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร รายละเอียดเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Read More »