Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / admin

admin

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติมคลิก : ดาวโหลด

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน พิธีพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา แด่เจ้าชายฟุมิฮิโตะ อะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น

ดาวโหลดไฟล์ คลิก

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2560-2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2560-2561 Download File

Read More »

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดาวโหลดเอกสาร : Download

Read More »

การกำหนดสมรรถนะเฉพาะสายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสมรรถนะเฉพาะสานงานประกันคุณภาพ และค้นหาความรู้ ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการสายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้งสอบถามความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1) บุคลากรระดับปฏิบัติการสายงานประกันคุณภาพ จากหน่วยงานจัดการเรียนการสอน จำนวน 21 คน 2) ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรระดับปฏิบัติการสายงานประกันคุณภาพ จำนวน 21 คน และ 3) ประธานหลักสูตรของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน ที่บุคลากรระดับปฏิบัติการสายงานประกันคุณภาพสังกัด จำนวน 34 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. สมรรถนะเฉพาะสายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สูงสุด 6 อันดับแรก ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์ 2) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 3) การวางแผน 4) การมองภาพองค์รวม 5) การประสานงาน และ …

Read More »

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557-2559 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การวิเคราะห์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและศึกษาพัฒนาการของ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2559 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย 21 คณะ (18 คณะ 2 วิทยาลัย และ 1 สถาบัน) ดำเนินงานวิเคราะห์ ใน 5 องค์ประกอบคุณภาพ 13 ตัวบ่งชี้ ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อ่านเพิ่มเติมคลิก    Download

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ดาวโหลดเอกสาร

Read More »

ชุมชนนักปฏิบัติ QA

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผช.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการจัดอบรมในครั้งนี้ อัลบั้มรูป ภาพข่าว/ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย

Read More »