Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / admin

admin

ประชุมคณะกรรมการประกันฯ (IQA) ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 60 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อหารือวาระต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม… ดูภาพข่าวเพิ่มเติมคลิก ภาพ/ข่าว : ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์  ศรีไชย

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม/ดาวน์โหลด : https://bit.ly/33WIwtX

Read More »

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติมคลิก : ดาวโหลด

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน พิธีพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา แด่เจ้าชายฟุมิฮิโตะ อะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น

ดาวโหลดไฟล์ คลิก

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2560-2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2560-2561 Download File

Read More »

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดาวโหลดเอกสาร : Download

Read More »

การกำหนดสมรรถนะเฉพาะสายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสมรรถนะเฉพาะสานงานประกันคุณภาพ และค้นหาความรู้ ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการสายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้งสอบถามความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1) บุคลากรระดับปฏิบัติการสายงานประกันคุณภาพ จากหน่วยงานจัดการเรียนการสอน จำนวน 21 คน 2) ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรระดับปฏิบัติการสายงานประกันคุณภาพ จำนวน 21 คน และ 3) ประธานหลักสูตรของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน ที่บุคลากรระดับปฏิบัติการสายงานประกันคุณภาพสังกัด จำนวน 34 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. สมรรถนะเฉพาะสายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สูงสุด 6 อันดับแรก ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์ 2) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 3) การวางแผน 4) การมองภาพองค์รวม 5) การประสานงาน และ …

Read More »