ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 2557

เอกสารข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 2557

 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต (อัตราการคงอยู่ และการสำเร็จการศึกษา)       ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊ก >> .XLSX

รายงานวาระการประชุม   22 กค 58                                                 ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊ก >> .PDF

ผลงานตีพิมพ์ ป โท ปีการศึกษา 2557 มิย 57 กค 58 สำหรับเผยแพร่คณะ        ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊ก >> .XLS

ผลงานตีพิมพ์ ป เอก มิย 57 กค 58 วิเคราะห์ 6 แบบ                                ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊ก >> .XLS

ผลงานตีพิมพ์นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 มิ.ย. - พ.ค. 57                 ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊ก >> .XLS

ผลงานตีพิมพ์นิสิตปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 มิ.ย. - พ.ค. 57                ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊ก >>  .XLS

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊ก >> .XLSX

ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี ประจำปี 2558              ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊ก >>  .XLSX

 

 


Copyright © 2014 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. All Rights Reserved.
Joomla templates by Joomlashine