ระบบ e-GP คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 257 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 259 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

ระบบการจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และ
พัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้า
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่าง ๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ ลดความซ้ำซ้อนการบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time ในระบบ
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

ประโยชน์ของระบบ e-GP ที่จะได้รับมีดังนี้

1. เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบ
ประมาณของรัฐได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกขั้นตอน

3. เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียม
กันของผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่ สามารถเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

4. เกิดศูนย์ข้อมูลกาจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถสืบ
ค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

5. กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชนทำให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอราคา

6. ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

Author : watchareeya

rating: 63% - 1 votes

ระบบ e-GP คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
 • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\buddypress\bp-core\bp-core-filters.php on line 98 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

21 thoughts on “ระบบ e-GP คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

 1. Pingback: Text Flirting Technique

 2. Pingback: play game now

 3. Pingback: Empower Network Review

 4. Pingback: this

 5. Pingback: איך להיפטר מכאבי גב

 6. Pingback: useful reference

 7. Pingback: www.monsterxnxx.com

 8. Pingback: http://vimeo.com/89096789

 9. Pingback: www.bishopofwhitby.org.uk

 10. Pingback: penny stocks

 11. Pingback: child porn sex shit

 12. Pingback: win online

 13. Pingback: Mankind Project

 14. Pingback: Click Here Now its really cool

 15. Pingback: Divorce Attorney Denver Colorado

 16. Pingback: Orthodontic Options

 17. Pingback: steroid sale

 18. Pingback: slip and fall lawyers in NJ

 19. Pingback: xovilichter

 20. Pingback: Suara

Leave a Reply