ความแตกต่างระหว่างการบริหาร (Administration) กับการจัดการ (Management)


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 257 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 259 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

2 คำนี้อาจใช้แทนกันได้ ซึ่งหมายถึงการบริหาร Harold D. Koontz กล่าวว่า การบริหาร คือการทำงานให้สำเร็จโดยผู้อื่น ถึงจะสามารถใช้แทนกันได้ แต่ก็มีความหมายและ
นิยมนำไปใช้ต่างกัน

 

การบริหาร (Administration)

เกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญ กำหนดแผน

นิยม
เอาไปใช้ทางการบริหารรัฐกิจ (Public Administration = P.A.)

 

การจัดการ (Management)

เป็นการดำเนิน
นโยบายให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนที่วางไว้ หรือระดับปฏิบัติการ

นิยมใช้ในทางการบริหารธุรกิจ (Business Management =B.A.)

ความแตกต่างระหว่างการ
บริหาร (
Administration) กับการจัดการ (Management)

valign="top" width="338">

การบริหาร (Administration)

align="center">การจัดการ (Management)

1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับการ
กำหนดนโยบาย
1. เป็นการนำไปปฏิบัติ
2. เป็นการทำงานระดับสูงขององค์กร 2. เป็นการทำงานระดับต่ำขององค์กร
3. มีเป้าหมายเพื่อบรรลุผลสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงผลตอบ
แทนที่จะได้รับ
3. เป้าหมายเพื่อความอยู่รอดในองค์การ
4. ไม่มุ่งผลกำไร/เน้นการ
บริการ
4. มุ่งผลกำไร
5. เป็นการบริหารระดับสูง ระดับการนโยบายการวางแผน 5. ระดับปฏิบัติการ

 

ความแตกต่างระหว่างการบริหารรัฐกิจกับการบริหาร
ธุรกิจ

valign="top" width="308">3. กิจการใหญ่ คนจำนวนมาก กระทบต่อประชาชน valign="top" width="308">4. ผลผลิตสินค้าสาธารณะ เช่น การป้องกันประเทศ
align="center">การบริหารรัฐกิจ (Public Administration)


การบริหารธุรกิจ
(Business Management)

1. O.B.J ตอบสนองต่อเป้าหมายและ
นโยบายรัฐ เพื่อประชาชนไม่มุ่งกำไร
1. สนองตอบต่อจุดมุ่งหมายของผู้ประกอบการ แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง มุ่งกำไร
2. รัฐเป็นเจ้าของกิจการมากกว่า 50 % 2. เอกชนเป็นเจ้าของ
3. ขนาดกิจการมีเล็ก-ใหญ่
4. ผลิตสินค้าเอกชน เช่น อาหาร ที่อยู่ เครื่องใช้

 

Author : suchamin_t

rating: 68% - 2 votes

ความแตกต่างระหว่างการบริหาร (Administration) กับการจัดการ (Management)
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)