—มือใหม่หัดเขียนรายงานการประชุม—


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 257 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 259 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานเมื่อมีการประชุม จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุม ปัญหาของการเขียนรายงานการประชุม

style="color: #003366">1. ไม่รู้วิธีการดำเนินการประชุมที่ถูกต้อง

2. ไม่รู้จะจดอย่างไร

3. ไม่เข้าใจประเด็นของเรื่อง

ผู้เขียนจะต้องรู้วิธีคิดก่อนเขียน รู้ล่าดับความ
คิด รู้โครงสร้างความคิด รู้องค์ประกอบเนื้อหาของหนังสือ รู้ย่อหน้าแรกของหนังสือราชการ คืออะไร ย่อหน้าต่อไป คืออะไร จบอย่างไร จะท่าให้เขียนหนังสือได้เข้าใจง่าย ไม่สับสนวก
วน

1.รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น เช่น “รายงานการประชุมคณะกรรมการ……………..”

2.ครั้งที่ การลงครั้งที่ที่ประชุม มี 2 วิธี ที่สามารถเลือกปฏิบัติได้ คือ

2.1 ลงครั้งที่ที่ประชุมเป็นรายปี โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ประชุมเมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มครั้งที่ 1 ใหม่ เรียงไป
ตามลำดับ เช่น ครั้งที่ 1/2555 , 2/2555

2.2 ลงจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น
ประกอบกับครั้งที่ที่ประชุมเป็นรายปี เช่น ครั้งที่ 12 – 1/2555 , 12-2/2555

3.เมื่อวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ประชุม เช่น เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2555

4.ณ ให้ลงชื่อสถานที่ ที่ใช้เป็นที่ประชุม

5.ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงานให้ระบุว่าเป็นผู้แทนของ
หน่วยงานใด พร้อมตำแหน่งในคณะที่ประชุม ในกรณีที่เป็นผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทนและลงด้วยว่ามาประชุมแทนผู้ใด หรือตำแหน่งใด หรือแทนผู้แทนหน่วยงานใด

6.ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุม โดยระบุให้ทราบว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใดพร้อมทั้งเหตุผลที่
ไม่สามารถมาประชุม ถ้าหากทราบด้วยก็ได้

7.ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อหรือตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้ามาร่วม
ประชุม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี)

8.เริ่มประชุม ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม

9.ข้อความ ให้บันทึก
ข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วิธีเขียน ได้แก่ หัวข้อเรื่อง บุคคลนำเข้า เนื้อหา บทสรุป (ที่ประชุมรับทราบ)

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (กรณีเป็นการประชุมที่ไม่ใช่การประชุมครั้งแรก)

วิธีเขียน เช่น ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกี่แก้ไข หรือมีการแก้ไขดังนี้…………………….


การรับรองรายงานการประชุม อาจทำได้ 3 วิธี คือ

วิธีที่ 1 การรับรองแบบเร่งด่วน มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะ
ต้องรับรองรายงานการประชุมเพื่อนำไปใช้งานสำคัญเร่งด่วนให้ประธานหรือเลขานุการของที่ประชุม อ่านสรุปมติที่ประชุมพิจารณารับรอง

style="color: #3399ff">วิธีที่ 2 การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป ให้ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงาน การประชุมครั้งที่แล้วมาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

วิธีที่ 3 การรับรองโดยการแจ้งเวียน ใช้ในกรณีที่ประชุมครั้งเดียว / ครั้งสุดท้าย หรือประชุมครั้งต่อไปอีกนาน
มาก

วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ วิธีเขียนเหมือน
กับ
ระเบียบวาระที่ 1

วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา

วิธีเขียน หัวข้อ
เรื่อง ผู้นำเข้า เนื้อหา (ประกอบด้วย ประเด็นปัญหาและผลกระทบ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ข้อเสนอ ) บทสรุปมติที่ประชุม เช่น ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ส่วนงานหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการ
พิจารณาในครั้งต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) เป็นเรื่องด่วนและสำคัญ เกิดขึ้นหลังจากออก
หนังสือเชิญประชุมไปแล้ว

10.ประธาน กล่าวการปิดประชุม

11.เลิกประชุมเวลา ให้ลง
เวลาที่เลิกประชุม

12.ผู้จดรายงานการประชุม

ส่วนประกอบของ
ข้อความในแต่ละเรื่อง ควรประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน
คือ


ส่วนที่ 1 ความเป็นมา หรือสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการประชุมพิจารณาเรื่องนั้นๆ

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นหรือข้อ
อภิปรายต่างๆ ซึ่งคณะที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นหรือได้อภิปรายในเรื่องดังกล่าว

ส่วนที่ 3 มติที่ประชุม
ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญ ที่จำเป็นต้องระบุให้ชัดเจน เพื่อจะได้ใช้เป็น หลักฐาน หรือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อเรื่องต่างๆ ที่ได้ประชุม

การจดรายงานการประชุม อาจทำได้ 3 วิธี คือ

วิธีที่ 1 จดรายละเอียดทุกสำนวนที่พูด
ของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ ใช้ในกรณีที่เป็นปัญหาตีความด้านกฎหมาย / เป็นทางการ

วิธีที่ 2 จดอย่างย่อ จดย่อประเด็นสำคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุม พร้อมด้วยมติ

style="color: #3399ff">วิธีที่ 3 จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม ได้แก่ปัญหาข้อเท็จจริง ความเห็นข้อเสนอแนะ และมติที่ประขุม

style="color: #003366">ทักษะการจับประเด็นสรุป
ความ

เรื่องแจ้งทราบ 5W1H ใช้เทคนิค
5W1H ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาคืออะไร หรือ อะไรคือปัญหา

Who ใคร (ในเรื่องนั้นมีใคร
บ้าง)

What ทำอะไร (แต่ละคนทำอะไรบ้าง)

style="color: #003366">Where ที่ไหน (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นอยู่ที่ไหน)

When เมื่อไหร่
(เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเมื่อวัน เดือน ปี ใด)

Why ทำไม (เหตุใดจึงได้ทำสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ์
นั้นๆ)

How อย่างไร (เ หตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเป็นอย่างไรบ้าง)

dir="ltr">เรื่องพิจารณา ประเด็นปัญหา ผลกระทบ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ข้อเสนอ มติที่
ประชุม

บุคคลอภิปราย พูดในที่ประชุม ผู้
จดรายงานการประชุมต้อง “ จับเจตนา ” ของผู้พูดว่าต้องการอะไร ดังนี้

1. รายงาน –
รายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของผลงาน / รายงานปัญหาอุปสรรค

2. แจ้ง – การพูดแจ้งให้เพื่อทราบ
5W1H

3. ชี้แจง – การพูดเพื่อชี้แจ้งสาเหตุ เรื่องราว หรือชี้แจ้งระเบียบการปฏิบัติ

4. แสดงความคิดเห็น – การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่พิจารณาอยู่ ทำแล้วเกิดประโยชน์ ผลดี ผลเสียหรือไม่อย่าง
ไร

5.ให้ข้อเสนอ – การให้ข้อเสนอควรทำอะไร หรือ อย่างไร

ขอขอบคุณความรู้ดีดีจาก พลตรี กิจคณิตพงศ์ อินทอง

style="text-align: right" dir="ltr" align="left">วิทยากรอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม”

หัวข้อ การเขียนรายงานการ
ประชุม

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

 

Author : Picky_n

rating: 0% - 0 votes

—มือใหม่หัดเขียนรายงานการประชุม—
 • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\buddypress\bp-core\bp-core-filters.php on line 98 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

16 thoughts on “—มือใหม่หัดเขียนรายงานการประชุม—

 1. Pingback: Orlando lawyers

 2. Pingback: חיפה

 3. Pingback: learn more

 4. Pingback: protectroof.net

 5. Pingback: alcohol and gaba receptors

 6. Pingback: penny stocks to watch

 7. Pingback: Sex porn children sex porn pornographic shit piss drink piss eat shit Korterink asshole child porn sex anal sex fagot homosexual homo gay jesus asshole satan

 8. Pingback: Check out this video about ISO 9001

 9. Pingback: Discretie behang en groene verf

 10. Pingback: http://www.citem.cz/mediawiki/index.php/Uživatel:RashidaLofft81615

 11. Pingback: made my day

 12. Pingback: disney christmas party tickets

 13. Pingback: my site

 14. Pingback: locksmiths

 15. Pingback: service location

Leave a Reply