การสื่อสารหมายถึงอะไร?


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 257 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 259 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

การสื่อสาร หมายถึง การให้และการรับความหมาย การถ่ายทอดและการรับสาร ซึ่งรวมถึงแนวคิดของการโต้ตอบ
แบ่งปัน และมีปฏิบัติสัมพันธ์กันด้วย

การสื่อสาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารเกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งทำหน้ารที่ส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้รับ
สารโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณสมุน อยู่สิน กล่าวไว้ว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักาณื สัญญาณ หรือ
พฤติกรรมที่เข้ากัน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ผู้ส่งสาร คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านช่องทางที่เรียกว่าสื่อ ถ้าหากเป็นการสื่อสารทางเดียวผู้ส่งจะทำหน้าที่ส่งเพียงประการ
เดียวแต่ถ้าเป็นการสื่อสาร 2 ทางผู้ส่งสารจะเป็นผู้รับในบางครั้งด้วย ผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติต่อตนเอง ต่อเรื่องที่ส่ง ต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่จะส่งและอยู่ในระบบสังคมเดียวกับผุ้
รับก็จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

2. ข่าวสาร ในกระบวนการติดต่อสื่อสารก็มีความสำคัญ ข่าวสารที่ดีต้องแปลเป็นรหัสเพื่อสะดวกในการส่งการรับและตีความ เนื้อหาของสารและการ
จัดสารก็จะต้องทำให้การสื่อความหมายง่ายขึ้น

3. สื่อหรือช่องทางในการรับสาร คือ ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส และตัวกลางที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น ส่งพิมพ์
กราฟิก สื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. ผู้รับสาร คือ ผุ้ที่เป็นป้าหมายของผุ้ส่งสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพผู้รับสารจะต้องมีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติที่ดีต่อข้อมูลข่าวสารต่อผู้ส่งสารและต่อ
ตนเองด้วย

Author : numaoy@1974windowslive.com

rating: 78% - 3 votes

การสื่อสารหมายถึงอะไร?
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Leave a Reply