ตัวอย่างการจดบันทึกการประชุม


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 257 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 259 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

style="text-align: left"> ตัวอย่างการจดบันทึกการประชุม

ระเบียบวาระการ
ประชุม………………………………………

ครั้งที่……../………….

วันที่………..เดือน……………….พ.ศ. ……….

align="center">ณ ………………………………………

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

3.
………………………………………….

ฯลฯ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

 

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

3.
………………………………………….

ฯลฯ

 

เริ่มประชุมเวลา ………………………………..น.

ประธาน ขอเปิดการประชุม

(บันทึกรายละเอียดการกล่าว
เปิดการประชุมของประธานในที่ประชุมใครพูดหรือซักถามอะไรให้

บันทึก ไว้ว่าได้พูดอะไรบ้าง ก่อนประธานจะดำเนินการประชุมไปตามวาระ)

 

ระเบียบ
วาระที่
1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ถ้าไม่มี ก็บันทึกว่า “ไม่มี” ถ้ามีให้บันทึกเป็นเรื่องลำดับที่ 1 ,2,3 ตามลำดับ เมื่อแจ้งสิ้นเรื่องหนึ่ง ๆ ให้
บันทึกว่า มติ ที่ประชุมรับทราบ ไว้ทุกเรื่อง และไม่ใช่เรื่องในวาระการประชุมครั้งนี้)

 

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ……../…………

ประชุมเมื่อวันที่………เดือน………………………พ.ศ……………

(ถ้ามีรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ที่
ประชุมอ่านทบทวนรายละเอียดการประชุม และขอมติ

ที่ประชุมเพื่อรับรองหรือสมาชิกจะให้แก้ไขก็ให้บันทึกไว้ถ้าไม่มีรายงานการประชุม ก็ให้บันทึกว่า “ไม่มี”

ที่ประชุม มีมติรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งที่ ……../…………….

 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการ
ประชุมครั้งก่อน

(เป็นเรื่องที่ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว และกลับมาพิจารณาต่อในการประชุมครั้งนี้)

 

 

ระเบียบวาระที่
4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

(เป็นเรื่องที่ประชุมเสนอหรือประธานเสนอขึ้นมาเพื่อขอความคิดเห็น และขออนุมัติจากที่ประชุม ใครเสนอเรื่องอะไรให้บันทึกชื่อ ผู้เสนอ และผู้แสดง
ความคิดเห็น พร้อมรายละเอียดความคิดเห็น เป็นราย ๆ ไป เมื่อเสร็จการแสดงความคิดเห็น มีการลงคะแนนขอมติ ก็บันทึกที่ประชุมว่ามีมติอย่างไรไว้ทุกเรื่อง)

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ถ้ามีผู้เสนอให้บันทึก เช่นเดียวกันกับ วาระที่ 4 ใครเสนออะไรมีมติที่ประชุมว่า
อย่างไร)

 

 

เลิกประชุมเวลา…………………….น.

 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้จดรายงานการประชุม

(…………………………….)

ตำแหน่ง………………………….

 

ลงชื่อ…………………………..ผู้ตรวจ
รายงานการประชุม

(…………………………..)

ตำแหน่ง…………………………….

 

 

 

 

 

 

Author : kwanchanok.k

rating: 0% - 0 votes

ตัวอย่างการจดบันทึกการประชุม
 • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\buddypress\bp-core\bp-core-filters.php on line 98 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

19 thoughts on “ตัวอย่างการจดบันทึกการประชุม

 1. ขอบคุณค่ะ สำหรับตัวอย่างการจดบันทึกการประชุม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานค่ะ

 2. ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ มีประโยชน์และเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจมากๆค่ะ

 3. Pingback: great lawyers in the Orlando area

 4. Pingback: bacarat

 5. Pingback: penny stocks to watch

 6. Pingback: child porn sex

 7. Pingback: they won't fix it try this link

 8. Pingback: Chicago Chicago Chicago Big Cock and Balls

 9. Pingback: DUI Lawyer Denver

 10. Pingback: how to lose weight quickly

 11. Pingback: oven repairs

 12. Pingback: www.rapidmoldremoval.com

 13. Pingback: Barbara M. Massa

 14. Pingback: nearest locksmith

 15. Pingback: buy backlinks

Leave a Reply