ผลการรายงานหลักสูตรโดยรวมใน ระดับคณะ

รายชื่อคณะ จำนวนหลักสูตร 6 เดือน
ดำเนินการแล้ว
9 เดือน
ดำเนินการแล้ว
12 เดือน
ดำเนินการแล้ว
(SAR)
กรรมการ
ดำเนินการแล้ว
(CAR)
แนบไฟล์ SAR
ดำเนินการแล้ว
แนบไฟล์ CAR
ดำเนินการแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะพยาบาลศาสตร์ 4 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะศึกษาศาสตร์ 23 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะเภสัชศาสตร์ 5 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะการบัญชีและการจัดการ 22 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะแพทยศาสตร์ 7 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะนิติศาสตร์ 1 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิทยาศาสตร์ 20 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะเทคโนโลยี 13 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 7 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 9 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิทยาการสารสนเทศ 14 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 10 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวม/ร้อยละเฉลี่ย
193
100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คะแนนเฉลี่ย -.-- -.-- -.-- -.-- - -

จำนวนอาจารย์ที่อยู่ภายในคณะ/จำนวนอาจารย์ที่บันทึกผลงาน

คณะ จำนวนอาจารย์ในคณะ จำนวนอาจารย์ที่บันทึกผลงานทางวิชาการ สำเร็จ คงเหลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 15 10 10
คณะพยาบาลศาสตร์ 100 15 10 10
คณะศึกษาศาสตร์ 100 15 10 10
คณะเภสัชศาสตร์ 100 15 10 10
คณะการบัญชีและการจัดการ 100 15 10 10
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 15 10 10
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 100 15 10 10
คณะแพทยศาสตร์ 100 15 10 10
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 100 15 10 10
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 100 15 10 10
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 100 15 10 10
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 100 15 10 10
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 100 15 10 10
คณะนิติศาสตร์ 100 15 10 10
คณะวิทยาศาสตร์ 100 15 10 10
คณะเทคโนโลยี 100 15 10 10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 15 10 10
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 100 15 10 10
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 100 15 10 10
คณะวิทยาการสารสนเทศ 100 15 10 10
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 100 15 10 10
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 100 15 10 10

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา 2563

การประเมินตนเอง 0.00
ผลการประเมินกรรมการ 0.00