ผลการรายงานหลักสูตรโดยรวมใน ระดับคณะ

รายชื่อคณะ จำนวนหลักสูตร 6 เดือน
ดำเนินการแล้ว
9 เดือน
ดำเนินการแล้ว
12 เดือน
ดำเนินการแล้ว
(SAR)
กรรมการ
ดำเนินการแล้ว
(CAR)
แนบไฟล์ SAR
ดำเนินการแล้ว
แนบไฟล์ CAR
ดำเนินการแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะพยาบาลศาสตร์ 4 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 75.00 % 100.00 %
คณะศึกษาศาสตร์ 23 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะเภสัชศาสตร์ 5 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะการบัญชีและการจัดการ 22 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะแพทยศาสตร์ 7 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะนิติศาสตร์ 1 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะวิทยาศาสตร์ 20 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะเทคโนโลยี 13 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 7 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 9 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะวิทยาการสารสนเทศ 14 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 10 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
รวม/ร้อยละเฉลี่ย
193
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 99.48 % 100.00 %

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา 2563

การประเมินตนเอง 6 เดือน 2.85
การประเมินตนเอง 9 เดือน 3.17
การประเมินตนเอง 12 เดือน 3.53
ผลการประเมินกรรมการ 3.43

ระดับหลักสูตร ตรี-โท-เอก

จำนวนอาจารย์ที่อยู่ภายในคณะ/จำนวนอาจารย์ที่บันทึกผลงาน ข้อมูลส่วนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง

คณะ จำนวนอาจารย์ในระบบ จำนวนผลงานทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90 ท่าน 15
คณะพยาบาลศาสตร์ 14 ท่าน 15
คณะศึกษาศาสตร์ 88 ท่าน 15
คณะเภสัชศาสตร์ 25 ท่าน 15
คณะการบัญชีและการจัดการ 84 ท่าน 15
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 32 ท่าน 15
คณะแพทยศาสตร์ 27 ท่าน 15
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 ท่าน 15
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 ท่าน 15
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 18 ท่าน 15
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 11 ท่าน 15
คณะนิติศาสตร์ 5 ท่าน 15
คณะวิทยาศาสตร์ 83 ท่าน 15
คณะเทคโนโลยี 52 ท่าน 15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 63 ท่าน 15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 33 ท่าน 15
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 33 ท่าน 15
คณะวิทยาการสารสนเทศ 59 ท่าน 15
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 8 ท่าน 15
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 38 ท่าน 15

ประเภทของผลงานทางวิชาการปี 2563 เฉพาะปีการศึกษา 2563

กราฟ ข้อมูล
ประเภทที่ รายการ จำนวน
1 บทความวิจัย 587
2 บทความวิชาการ 79
3 สิทธิบัตร 0
4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 10
5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง 1
6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0
7 ตำรา 9
8 หนังสือ 21
9 งานแปล 0
10 งานสร้างสรรค์ 9
Gentelella - Bootstrap Admin Template by Colorlib