ผลการรายงานหลักสูตรโดยรวมใน ระดับคณะ

รายชื่อคณะ จำนวนหลักสูตร 6 เดือน
ดำเนินการแล้ว
9 เดือน
ดำเนินการแล้ว
12 เดือน
ดำเนินการแล้ว
(SAR)
กรรมการ
ดำเนินการแล้ว
(CAR)
แนบไฟล์ SAR
ดำเนินการแล้ว
แนบไฟล์ CAR
ดำเนินการแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะเภสัชศาสตร์ 5 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะการบัญชีและการจัดการ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะนิติศาสตร์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะเทคโนโลยี 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวม/ร้อยละเฉลี่ย
5
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คะแนนเฉลี่ย -.-- -.-- -.-- -.-- - -

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา 2563

การประเมินตนเอง 0.00
ผลการประเมินกรรมการ 0.00
1
1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

คณะ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน คะแนนสุทธิ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์