ผลการรายงานหลักสูตรโดยรวมใน ระดับคณะ

รายชื่อคณะ จำนวนหลักสูตร 6 เดือน
ดำเนินการแล้ว
9 เดือน
ดำเนินการแล้ว
12 เดือน
ดำเนินการแล้ว
(SAR)
กรรมการ
ดำเนินการแล้ว
(CAR)
แนบไฟล์ SAR
ดำเนินการแล้ว
แนบไฟล์ CAR
ดำเนินการแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะศึกษาศาสตร์ 23 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะเภสัชศาสตร์ 5 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะการบัญชีและการจัดการ 20 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะแพทยศาสตร์ 6 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 3 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะนิติศาสตร์ 1 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะวิทยาศาสตร์ 22 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะเทคโนโลยี 13 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 7 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 8 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะวิทยาการสารสนเทศ 12 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
รวม/ร้อยละเฉลี่ย
183
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คะแนนเฉลี่ย -.-- -.-- -.-- -.-- - -

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา 2562

ผลประเมิน 3.59
1
1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

คณะ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน คะแนนสุทธิ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 104105111112114118122124125126127129131134158161163164166
คณะพยาบาลศาสตร์ 186187
คณะศึกษาศาสตร์ 333443444546484950515281839599135148149151154155165167
คณะเภสัชศาสตร์ 21222324153
คณะการบัญชีและการจัดการ 6061626364656667686970717273747576777879
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 151617192025
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 116121128130133172175
คณะแพทยศาสตร์ 67891011
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 80115146147150
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 174
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 5459184
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 8687106
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 555657
คณะนิติศาสตร์ 110
คณะวิทยาศาสตร์ 3132152157162168169170171173177178179180181182183185188189190191
คณะเทคโนโลยี 8990919293949697100101102108123
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 262728293035363738394041424753
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 98103109113117132176
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 123412131418
คณะวิทยาการสารสนเทศ 85136137138139140141142143144145192
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 8488