ผลการรายงานหลักสูตรโดยรวมใน ระดับคณะ

รายชื่อคณะ จำนวนหลักสูตร 6 เดือน
ดำเนินการแล้ว
9 เดือน
ดำเนินการแล้ว
12 เดือน
ดำเนินการแล้ว
(SAR)
กรรมการ
ดำเนินการแล้ว
(CAR)
แนบไฟล์ SAR
ดำเนินการแล้ว
แนบไฟล์ CAR
ดำเนินการแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะพยาบาลศาสตร์ 4 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะศึกษาศาสตร์ 23 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะเภสัชศาสตร์ 5 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะการบัญชีและการจัดการ 22 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะแพทยศาสตร์ 7 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะนิติศาสตร์ 1 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิทยาศาสตร์ 20 75.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะเทคโนโลยี 13 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 7 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 9 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิทยาการสารสนเทศ 14 28.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 10 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวม/ร้อยละเฉลี่ย
193
92.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คะแนนเฉลี่ย -.-- -.-- -.-- -.-- - -

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา 2563

การประเมินตนเอง 0.00
ผลการประเมินกรรมการ 0.00
1
1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

คณะ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน คะแนนสุทธิ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์