ผลการรายงานหลักสูตรโดยรวมใน ระดับคณะ

รายชื่อคณะ จำนวนหลักสูตร 6 เดือน
ดำเนินการแล้ว
9 เดือน
ดำเนินการแล้ว
12 เดือน
ดำเนินการแล้ว
(SAR)
กรรมการ
ดำเนินการแล้ว
(CAR)
แนบไฟล์ SAR
ดำเนินการแล้ว
แนบไฟล์ CAR
ดำเนินการแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะศึกษาศาสตร์ 23 100.00 % 100.00 % 60.87 % 56.52 % 60.87 % 52.17 %
คณะเภสัชศาสตร์ 5 100.00 % 100.00 % 80.00 % 80.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะการบัญชีและการจัดการ 20 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะแพทยศาสตร์ 6 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 100.00 % 100.00 % 60.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 %
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3 100.00 % 100.00 % 66.67 % 66.67 % 0.00 % 0.00 %
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 3 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะนิติศาสตร์ 1 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะวิทยาศาสตร์ 22 100.00 % 100.00 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 0.00 %
คณะเทคโนโลยี 13 100.00 % 100.00 % 23.08 % 0.00 % 7.69 % 0.00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ 7 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 8 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 %
คณะวิทยาการสารสนเทศ 12 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2 100.00 % 100.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 %
รวม/ร้อยละเฉลี่ย
183
100.00 % 100.00 % 51.37 % 44.26 % 39.89 % 24.59 %
คะแนนเฉลี่ย -.-- -.-- -.-- -.-- - -

ข้อมูลการใช้งานหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตรแต่ละระดับ

1
1

คะแนนเฉลี่ยหลักสูตรใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

คณะ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน คะแนนสุทธิ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช