ระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนอาจารย์ที่ถูกใช้ในการประเมิน/ต่อปี

รหัสผู้ประเมิน ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม
P570288R1 ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 4 5 4 6 24
CMSU58001 อ.ดร.กีรติ ธนะไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 3 1 1 1 10
CMSU58002 อ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 0 3 3 4 15
CMSU58003 ผศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 5 6 6 5 31
CMSU58004 อ.ชาคริยา ชุมมวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 4 1 2 11
CMSU58006 อ.กนกกุล มาเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 3 3 3 3 16
CMSU58007 อ.ดร.จรรยา ดุลยะลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 0 0 0 0 4
CMSU58008 ผศ.ดร.จิระเดช มาจันแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 4 4 2 1 16
CMSU58009 อ.สายไหม ไชยศิรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 2 5 3 2 15
CMSU58012 ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 5 5 4 4 22
CMSU58013 อ.ดร.พิมเสน บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 2 0 0 0 2
CMSU58014 ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 4 4 0 3 15
CMSU58015 อ.ดร.อรทัย สุทธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 0 0 0 1 4
CMSU58017 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 3 0 0 0 11
CMSU58018 อ.ดุจตะวัน อินศร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 5 4 4 3 16
CMSU58019 อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 0 0 0 5
CMSU58021 อ.นันทพร อยู่สะอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 4 5 0 0 9
CMSU58023 รศ.ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ 5 4 3 5 0 17
CMSU58024 ผศ.ดร.สาคร อัฒจักร คณะศึกษาศาสตร์ 6 5 6 0 0 17
CMSU58026 อ.ดร.สมทรง สิทธิ คณะศึกษาศาสตร์ 1 0 4 2 5 12
CMSU58027 ผศ.ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี คณะศึกษาศาสตร์ 1 1 6 4 7 19
CMSU58028 รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ คณะศึกษาศาสตร์ 6 5 6 3 0 20
CMSU58031 ผศ.ดร.ธรินธร นามวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ 6 3 6 5 4 24
CMSU58032 ผศ.ดร.อรนุช ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ 3 4 6 4 6 23
CMSU58033 อ.ดร.อารยา ปิยะกุล คณะศึกษาศาสตร์ 2 3 1 0 4 10
CMSU58034 ผศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน คณะศึกษาศาสตร์ 10 6 6 5 2 29
CMSU58035 ผศ.ดร.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ คณะศึกษาศาสตร์ 4 5 3 3 3 18
CMSU58036 อ.ปริญดา ยะวงศา คณะศึกษาศาสตร์ 2 4 3 0 1 10
CMSU58037 ผศ.ดร.พชรวิทย์ จันทรศิริสิร คณะศึกษาศาสตร์ 0 3 4 4 3 14
CMSU58038 ผศ.ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ คณะศึกษาศาสตร์ 6 6 6 1 3 22
CMSU58039 อ.ดร.มานิตย์ อาษานอก คณะศึกษาศาสตร์ 3 3 5 3 5 19
CMSU58040 อ.ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา คณะศึกษาศาสตร์ 0 4 6 2 5 17
CUBU58001 ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 2 4 6
CUBU58002 อ.ชัยพร พงษ์พิสันตรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 1 2 3
CUBU58003 อ.ศุภชัย ตู้กลาง คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 3 3 6
CMSU58042 อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง คณะการบัญชีและการจัดการ 7 4 4 5 1 21
CMSU58043 อ.ดร.สลักจิต นิลผาย คณะการบัญชีและการจัดการ 5 5 4 0 2 16
CMSU58044 อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท คณะการบัญชีและการจัดการ 7 4 5 3 4 23
CMSU58046 รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 12 4 4 5 4 29
CMSU58047 ผศ.ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย คณะการบัญชีและการจัดการ 0 0 0 2 0 2
CMSU58049 อ.ดร.ปกรณ์ สัจจพงษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 3 3 2 1 1 10
CMSU58050 ผศ.ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา คณะการบัญชีและการจัดการ 3 3 6 5 8 25
CMSU58051 อ.ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี คณะการบัญชีและการจัดการ 5 3 3 3 1 15
CMSU58052 รศ.นภาภรณ์ พลนิกรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ 5 3 4 3 4 19
P570284R1 ผศ.มลิจันทร์ ทองคำ คณะการบัญชีและการจัดการ 11 5 5 6 7 34
CMSU58054 ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ คณะการบัญชีและการจัดการ 3 0 2 2 0 7
CMSU58055 ผศ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์ คณะการบัญชีและการจัดการ 0 2 2 2 5 11
CMSU58056 อ.ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์ คณะการบัญชีและการจัดการ 1 0 0 1 0 2
CMSU58059 อ.ดร.คมกริช วงศ์แข คณะการบัญชีและการจัดการ 0 0 0 2 0 2
CMSU58060 อ.เอกภูมิ วงษาไฮ คณะการบัญชีและการจัดการ 1 0 0 0 0 1
CMSU58061 อ.ดร.ณัฐกานต์ บุญศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 2 5 4 7 23
CMSU58062 อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 3 5 6 6 23
CMSU58064 อ.ดร.เมตตา ศิริสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 5 6 5 8 24
CMSU58067 อ.ปภาดา อนันต์กีรติการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 2 4 5 3 14
CMSU58068 อ.ธราธร บุ้งทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 5 5 4 6 20
CMSU58069 อ.ศิวดล พัฒนจักร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 2 3 0 0 5
CMSU58070 ผศ.เฉลิมเกียรติ ภาระเวช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 0 1 2 5 6 14
CMSU58071 ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 0 3 1 3 6 13
CMSU58072 ผศ.จิตรลดา ไชยะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2 1 0 0 0 3
CMSU58074 ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 0 0 1 4 4 9
CMSU58076 รศ.พิภัช สอนใย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 2 3 1 3 4 13
CMSU58077 อ.เฉลิมพล โลหะมาตย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 2 0 2 3 5 12
CMSU58078 อ.ดร.ธนภร เพ่งศรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 2 2 1 0 0 5
CMSU58080 อ.ปฏิเวทย์ ยาวงษ์ คณะนิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
P580001R1 ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 1 1
CMSU58082 รศ.ดร.บังอร กุมพล คณะวิทยาศาสตร์ 5 5 5 4 5 24
CMSU58083 ผศ.ดร.ปิยะพร แสนสุข คณะวิทยาศาสตร์ 7 4 4 4 4 23
CMSU58084 รศ.ดร.วรรณา กาญจมยูร คณะวิทยาศาสตร์ 5 1 0 0 0 6
CMSU58085 รศ.ดร.ประสงค์ สีหานาม คณะวิทยาศาสตร์ 2 4 3 1 4 14
CMSU58086 ผศ.ดร.นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 4 5 4 5 2 20
CMSU58087 อ.ดร.อิสระ ธานี คณะวิทยาศาสตร์ 2 5 6 5 1 19
CMSU58088 ผศ.ดรรักฤดี สารธิมา คณะวิทยาศาสตร์ 6 6 4 2 0 18
CMSU58089 ผศ.ดร.มนตรี ทองมูล คณะวิทยาศาสตร์ 4 5 5 3 4 21
CMSU58091 ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน คณะวิทยาศาสตร์ 2 4 0 2 1 9
CMSU58092 อ.ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง คณะวิทยาศาสตร์ 2 2 1 1 0 6
CMSU58093 ผศ.ดร.ปวีณา เหลากูล คณะวิทยาศาสตร์ 2 1 2 1 1 7
CMSU58094 ผศ.ดร.บรรจบ วันโน คณะวิทยาศาสตร์ 0 4 2 1 0 7
CMSU58095 ผศ.ดร.ชวลิต บุญปก คณะวิทยาศาสตร์ 3 2 1 0 0 6
CMSU58096 รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์ คณะวิทยาศาสตร์ 4 4 4 5 6 23
CMSU58097 ผศ.ดร.จีระนันท์ คำภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
CMSU58098 อ.นงนุช แสงสุระ คณะวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0 0 1
CMSU58100 ผศ.ดร.วันวิสาข์ ด็อดจ์สัน คณะวิทยาศาสตร์ 2 5 2 0 0 9
CMSU58101 รศ.ดร.อภิเดช แสงดี คณะวิทยาศาสตร์ 2 0 0 2 2 6
CMSU58102 ผศ.ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 1 1
CMSU58103 อ.ดร.อุทุมพร ดีศรี คณะวิทยาศาสตร์ 0 2 1 1 0 4
CMSU58104 ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล คณะวิทยาศาสตร์ 3 5 3 2 0 13
CMSU58105 รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณะวิทยาศาสตร์ 8 4 2 1 0 15
CMSU58106 ผศ.ดร.พรทิพย์ อติชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 1 1 2
CMSU58107 ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน คณะเทคโนโลยี 12 5 6 6 7 36
CMSU58108 อ.เมธาวี รอตมงคลดี คณะเทคโนโลยี 1 4 0 0 0 5
CMSU58109 ผศ.ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ คณะเทคโนโลยี 7 4 2 2 2 17
CMSU58110 อ.นิตยา คอนสาร คณะเทคโนโลยี 2 3 0 0 0 5
CMSU58111 ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา คณะเทคโนโลยี 4 5 3 5 3 20
CMSU58112 อ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ คณะเทคโนโลยี 9 3 3 3 0 18
CMSU58113 อ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณะเทคโนโลยี 1 3 2 3 1 10
CMSU58114 ผศ.ดร.ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์ คณะเทคโนโลยี 1 5 5 5 4 20
CMSU58115 ผศ.ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ คณะเทคโนโลยี 2 5 5 6 3 21
CMSU58116 ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี คณะเทคโนโลยี 3 0 0 1 0 4
CMSU58117 ผศ.ดร.วสันต์ ด้วงคำจันทร์ คณะเทคโนโลยี 2 2 6 5 4 19
CMSU58118 ผศ.ดร.พีรยา โชติถนอม คณะเทคโนโลยี 3 0 2 2 5 12
CMSU58119 ผศ.ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์ คณะเทคโนโลยี 4 5 5 5 7 26
P570277R1 ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ คณะเทคโนโลยี 3 0 2 5 6 16
P570156R1 ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 4 5 6 9 28
CMSU58120 ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 5 5 1 2 16
CMSU58121 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 0 1 4 2 10
CMSU58122 ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 4 3 5 0 12
CMSU58123 ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 5 4 1 3 17
CMSU58124 ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 5 5 5 4 25
CMSU58125 ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 4 5 2 13
CMSU58126 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 4 3 3 8 24
CMSU58127 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 5 5 8 20
CMSU58128 ผศ.ดร.รัตนา หอมวิเชียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 2 0 0 1 3
CMSU58129 ผศ.เกสร วงศ์เกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 3 2 2 0 8
CMSU58131 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 5 6 6 2 20
CMSU58132 ผศ.บริรักษ์ อินทรกุลไชย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 0 1 1 0 0 2
CMSU58133 อ.สันทนา ภิรมย์เกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 1 3 2 5 0 11
CMSU58134 ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 5 1 0 0 1 7
CMSU58135 ผศ.ชัญญา ทองสวัสดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 1 0 0 0 0 1
CMSU58136 อ.ปาริชาติ ศรีสนาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 0 1 1 1 1 4
CMSU58137 อ.ธัญญรัตน์ อัศวนนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 0 1 0 0 1 2
CMSU58138 อ.ประสิทธิ์ สว่างศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 0 1 1 0 0 2
CMSU58139 ผศ.ชุน เทียมทินกฤต คณะวิทยาการสารสนเทศ 7 2 5 2 4 20
CMSU58140 ผศ.พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 1 1 1 0 4
CMSU58141 ผศ.ศศิธร แก้วมั่น คณะวิทยาการสารสนเทศ 3 5 2 4 2 16
CMSU58142 ผศ.ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี คณะวิทยาการสารสนเทศ 2 5 5 4 5 21
CMSU58143 ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ คณะวิทยาการสารสนเทศ 4 4 4 4 7 23
CMSU58144 ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล คณะวิทยาการสารสนเทศ 6 4 6 6 4 26
CMSU58145 ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 1 0 1
CMSU58146 อ.ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 5 6 5 6 23
CMSU58147 อ.ธนันชัย คำเกตุ คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 0 1 0 1 2
CMSU58148 อ.สุนทรี อมรเพชรสถาพร คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 2 2 1 0 6
CMSU58149 อ.ดร.โสภณวิชญ์ คำพิลัง คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 0 0 0 0 1
P570171R1 รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ คณะวิทยาการสารสนเทศ 2 5 5 3 3 18
CUBU58004 ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0
CUBU58005 ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0
CUBU58006 ผศ.ดร.วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0
CUBU58007 อ.ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 1 1 2
CMSU58150 อ.ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 3 5 5 4 3 20
CMSU58151 ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 6 5 4 1 2 18
CMSU58152 ผศ.ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 3 5 2 1 0 11
CMSU58153 อ.ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2 2 2 2 2 10
CUBU58009 อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 0 0 0 1 1 2
P570568R1 ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 4 4 6 5 4 23
CMSU58155 ผศ.ดร.สมบัติ อัปมระกา สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 0 4 5 4 6 19
P600018R1 รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
P570477R1 รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม คณะพยาบาลศาสตร์ 1 3 1 1 6 12
CMSU58157 ผศ.ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา คณะพยาบาลศาสตร์ 1 4 1 5 1 12
CMSU58158 ผศ.อัจฉรา ชัยชาญ คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
CMSU58159 ผศ.ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ คณะเภสัชศาสตร์ 3 4 2 2 3 14
CMSU58160 ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 6 3 3 5 3 20
CMSU58161 ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณะเภสัชศาสตร์ 4 4 1 0 1 10
CMSU58162 อ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 5 4 0 0 13
CMSU58163 อ.สุไวย์รินทร์ ศรีชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 3 1 0 0 7
CMSU58164 อ.ดร.ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 2 3 4 2 13
CMSU58165 อ.ดร.จตุพร เหลืองอุบล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 2 1 1 1 6
CKUCSC005 ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 5 2 7
CKUCSC008 รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 2 6 8
P570261R1 รศ.ดร.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 1 1
CMSU58166 อ.ดร.รติกร ชาติชนะยืนยง คณะแพทยศาสตร์ 4 3 0 3 2 12
CMSU58167 ผศ.ดร.พิศมัย หอมจำปา คณะแพทยศาสตร์ 2 0 2 2 3 9
CMSU58168 ผศ.ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ 6 4 4 5 7 26
CKUCSC001 อ.ปิยาภรณ์ แสนศิลา คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 1 4 5
CKUCSC002 อ.จิตรลดา คงคำ คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
CMSU58169 รศ.ดร.วรพล เองวานิช คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 2 0 2 1 8
CMSU58170 ผศ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 3 1 2 1 9
CUBU58011 อ.ธนพร อัศวพัฒนากูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 1 1 2
CUBU58012 อ.ธันยกร ชลาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
CM0001299 ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ 13 5 4 0 0 22
tem000000 รศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ ไม่ระบุ 3 2 0 0 0 5
aa07 อ.ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ไม่ระบุ 0 0 2 0 0 2
aa13 ผศ.ดร.ชำนาญ เล็กบรรจง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 0 0 0 0 2
aa14 อ.ดร.ณัฐพงศ์ พุดหล้า คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 2 0 0 0 7
aa15 ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 3 0 0 0 4
aa39 ผศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร คณะศึกษาศาสตร์ 5 6 0 0 0 11
CMSU58041 ผศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล คณะการบัญชีและการจัดการ 6 5 6 3 4 24
CMSU58048 อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง คณะบัญชีและการจัดการ 0 2 3 1 2 8
CMSU58050 อ.ดร.อุทิศ แสงละเอียด คณะบัญชีและการจัดการ 3 2 0 0 0 5
aa43 รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณะบัญชีและการจัดการ 0 4 0 0 0 4
aa48 ผศ.ดร.กัลยกร ขวัญมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 0 0 0 0 1
aa52 ผศ.จันทร์ฉาย กรรภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 1 1 0 0 3


กรรมการ IQA & TQR ตำแหน่งทางวิชาการ