ระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำดับ หลักสูตร ผลการประเมิน 6 เดือน ผลการประเมิน 9 เดือน ผลการประเมิน SAR ผลการประเมิน CAR
1 ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
2 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
4 ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
5 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
6 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
7 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
8 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
9 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
10 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
11 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
12 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
13 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
14 ศศ.ม. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
15 กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
16 ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
17 กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
18 ปร.ด. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
19 ปร.ด.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
20 พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
21 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
22 กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
23 กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
24 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
25 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
26 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
27 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
28 วท.บ. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
29 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
30 กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
31 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
32 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
33 กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
34 กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
35 วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
36 กศ.ม. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
37 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
38 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
39 ปร.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
40 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
41 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
42 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
43 ปร.ด. จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
44 กศ.ด. การนิเทศการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
45 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
46 วท.ม. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
47 ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
48 ภ.ม. เภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
49 ปร.ด. เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
50 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
51 บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
52 บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
53 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
54 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
55 บธ.บ. การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
56 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
57 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
58 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
59 บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
60 บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
61 กจ.ม. การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
62 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์และการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
63 บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
64 บธ.ม. การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
65 บธ.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
66 ปร.ด. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
67 ปร.ด. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
68 ปร.ด. การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
69 ปร.ด. เศรษฐศาสตร์และการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
70 ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
71 วท.บ. โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
72 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
73 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
74 ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
75 ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
76 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
77 ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
78 ศป.บ.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
79 ศป.ม. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
80 ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
81 ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
82 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
83 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
84 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
85 วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
86 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
87 ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
88 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
89 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
90 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
91 ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
92 ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
93 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
94 ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
95 ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
96 ปร.ด. รัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
97 คศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
98 คศ.ม. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
99 ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
100 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
101 ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
102 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
103 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
104 วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
105 วท.บ. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
106 วท.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
107 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
108 วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
109 วท.บ. สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
110 วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
111 กศ.บ. ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
112 วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
113 วท.ม. ชีววิทยาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
114 วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
115 วท.ม. เคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
116 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
117 วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
118 วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
119 วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
120 วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
121 วท.ม.พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
122 ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
123 ปร.ด. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
124 ปร.ด. บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
125 ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
126 ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
127 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
128 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
129 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
130 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
131 วท.บ. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
132 วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
133 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
134 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
135 วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
136 วท.ม. สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
137 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
138 ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
139 ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
140 วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
141 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
142 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
143 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
144 วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
145 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
146 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
147 วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
148 วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
149 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
150 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
151 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
152 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
153 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
154 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
155 สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
156 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
157 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
158 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
159 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
160 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
161 สถ.ม. การวางผังชุมชนเมืองและ สภาพแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
162 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
163 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
164 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
165 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
166 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
167 วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
168 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
169 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
170 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
171 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
172 วท.บ. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
173 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
174 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
175 วท.ม. สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
176 สท.ม. สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
177 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
178 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
179 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
180 ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
181 วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
182 ปร.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
183 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
184 ศศ.บ. สิทธิมนุษยชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
185 กศ.ม.การนิเทศการศึกษา บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
186 ปร.ด. สัตวศาสตร์ บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
187 ปร.ด.จุลชีววิทยา บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
188 วท.ม.บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
189 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
190 ศศ.ม. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
191 ปร.ด. ภาษาอังกฤษ บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
192 ปร.ด. ไทศึกษา บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
193 บธ.บ.การจัดการการประกอบการ บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
194 บธ.บ. การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
195 ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
196 บธ.ม.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
197 ศศ.ม.ศิลปะการแสดง(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
198 พย.ม.การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล
199 ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล บันทึกผล