ระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


รหัสผู้ประเมิน
ชื่อ-นามสกุล สถานะ คณะ มหาวิทยาลัย ผู้ประเมิน
P570288R1 ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TQR
CMSU58001 อ.ดร.กีรติ ธนะไชย ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58002 อ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58003 ผศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58004 อ.ชาคริยา ชุมมวล ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58006 อ.กนกกุล มาเวียง ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58007 อ.ดร.จรรยา ดุลยะลา ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58008 ผศ.ดร.จิระเดช มาจันแดง ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58009 อ.สายไหม ไชยศิรินทร์ ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58012 ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58013 อ.ดร.พิมเสน บัวระภา ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58014 ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58015 อ.ดร.อรทัย สุทธิ ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58017 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58018 อ.ดุจตะวัน อินศร ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58019 อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์ ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58021 อ.นันทพร อยู่สะอาด ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58023 รศ.ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58024 ผศ.ดร.สาคร อัฒจักร ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58026 อ.ดร.สมทรง สิทธิ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58027 ผศ.ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58028 รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58031 ผศ.ดร.ธรินธร นามวรรณ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58032 ผศ.ดร.อรนุช ศรีสะอาด ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58033 อ.ดร.อารยา ปิยะกุล ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58034 ผศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58035 ผศ.ดร.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58036 อ.ปริญดา ยะวงศา ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58037 ผศ.ดร.พชรวิทย์ จันทรศิริสิร ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58038 ผศ.ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58039 อ.ดร.มานิตย์ อาษานอก ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58040 อ.ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CUBU58001 ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CUBU58002 อ.ชัยพร พงษ์พิสันตรัตน์ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CUBU58003 อ.ศุภชัย ตู้กลาง ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58042 อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58043 อ.ดร.สลักจิต นิลผาย ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58044 อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58046 รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58047 ผศ.ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58049 อ.ดร.ปกรณ์ สัจจพงษ์ ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58050 อ.ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58051 อ.ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58052 รศ.นภาภรณ์ พลนิกรกิจ ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
P570284R1 ผศ.มลิจันทร์ ทองคำ ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TQR
CMSU58054 ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58055 ผศ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58056 อ.ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์ ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58059 อ.ดร.คมกริช วงศ์แข ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58060 อ.เอกภูมิ วงษาไฮ ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58061 อ.ดร.ณัฐกานต์ บุญศิริ ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58062 อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58064 อ.ดร.เมตตา ศิริสุข ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58067 อ.ปภาดา อนันต์กีรติการ ปกติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58068 อ.ธราธร บุ้งทอง ปกติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58069 อ.ศิวดล พัฒนจักร ปกติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58070 ผศ.เฉลิมเกียรติ ภาระเวช ปกติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58071 ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย ปกติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58072 ผศ.จิตรลดา ไชยะ ปกติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58074 ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ ปกติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58076 รศ.พิภัช สอนใย ปกติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58077 อ.เฉลิมพล โลหะมาตย์ ปกติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58078 อ.ดร.ธนภร เพ่งศรี ปกติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58080 อ.ปฏิเวทย์ ยาวงษ์ ปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
P580001R1 ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TQR
CMSU58082 รศ.ดร.บังอร กุมพล ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58083 ผศ.ดร.ปิยะพร แสนสุข ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58084 รศ.ดร.วรรณา กาญจมยูร ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58085 รศ.ดร.ประสงค์ สีหานาม ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58086 ผศ.ดร.นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58087 อ.ดร.อิสระ ธานี ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58088 ผศ.ดรรักฤดี สารธิมา ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58089 ผศ.ดร.มนตรี ทองมูล ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58091 ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58092 อ.ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58093 ผศ.ดร.ปวีณา เหลากูล ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58094 ผศ.ดร.บรรจบ วันโน ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58095 ผศ.ดร.ชวลิต บุญปก ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58096 รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์ ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58097 ผศ.ดร.จีระนันท์ คำภักดี ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58098 อ.นงนุช แสงสุระ ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58100 ผศ.ดร.วันวิสาข์ ด็อดจ์สัน ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58101 รศ.ดร.อภิเดช แสงดี ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58102 ผศ.ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58103 อ.ดร.อุทุมพร ดีศรี ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58104 ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58105 รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58106 ผศ.ดร.พรทิพย์ อติชาติ ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58107 ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58108 อ.เมธาวี รอตมงคลดี ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58109 ผศ.ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58110 อ.นิตยา คอนสาร ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58111 ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58112 อ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58113 อ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58114 อ.ดร.ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์ ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58115 ผศ.ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58116 ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58117 ผศ.ดร.วสันต์ ด้วงคำจันทร์ ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58118 ผศ.ดร.พีรยา โชติถนอม ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58119 ผศ.ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์ ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
P570277R1 ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ ปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TQR
P570156R1 ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TQR
CMSU58120 ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58121 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58122 ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58123 ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58124 ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58125 ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์ ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58126 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58127 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58128 ผศ.ดร.รัตนา หอมวิเชียร ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58129 ผศ.เกสร วงศ์เกษม ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58131 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58132 ผศ.บริรักษ์ อินทรกุลไชย ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58133 อ.สันทนา ภิรมย์เกียรติ ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58134 ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58135 ผศ.ชัญญา ทองสวัสดี ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58136 อ.ปาริชาติ ศรีสนาม ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58137 อ.ธัญญรัตน์ อัศวนนท์ ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58138 อ.ประสิทธิ์ สว่างศรี ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58139 ผศ.ชุน เทียมทินกฤต ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58140 ผศ.พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58141 ผศ.ศศิธร แก้วมั่น ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58142 ผศ.ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58143 ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58144 ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58145 ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58146 อ.ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58147 อ.ธนันชัย คำเกตุ ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58148 อ.สุนทรี อมรเพชรสถาพร ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58149 อ.ดร.โสภณวิชญ์ คำพิลัง ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
P570171R1 รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TQR
CUBU58004 ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CUBU58005 ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CUBU58006 ผศ.ดร.วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CUBU58007 อ.ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี ปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58150 อ.ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์ ปกติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58151 ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ปกติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58152 ผศ.ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ ปกติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58153 อ.ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ ปกติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CUBU58009 อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง ปกติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
P570568R1 ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว ปกติ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TQR
CMSU58155 ผศ.ดร.สมบัติ อัปมระกา ปกติ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
P600018R1 รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TQR
P570477R1 รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม ปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TQR
CMSU58157 ผศ.ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา ปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58158 ผศ.อัจฉรา ชัยชาญ ปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58159 ผศ.ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58160 ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58161 ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58162 อ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ ปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58163 อ.สุไวย์รินทร์ ศรีชัย ปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58164 อ.ดร.ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว ปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58165 อ.ดร.จตุพร เหลืองอุบล ปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CKUCSC005 ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต ปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CKUCSC008 รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร ปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
P570261R1 รศ.ดร.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ปกติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TQR
CMSU58166 อ.ดร.รติกร ชาติชนะยืนยง ปกติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58167 ผศ.ดร.พิศมัย หอมจำปา ปกติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58168 ผศ.ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ ปกติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CKUCSC001 อ.ปิยาภรณ์ แสนศิลา ปกติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CKUCSC002 อ.จิตรลดา คงคำ ปกติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58169 รศ.ดร.วรพล เองวานิช ปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58170 ผศ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข ปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CUBU58011 อ.ธนพร อัศวพัฒนากูล ปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CUBU58012 อ.ธันยกร ชลาลัย ปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CM0001299 ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
tem000000 รศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ เกษียณ ไม่ระบุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
P600101 อ.ดร.พงษ์พิทยา สัพโส ปกติ ดุรยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
test00 รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม ปกติ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ IQA
test001 อ.วรวุฒิ อินทนนท์ ปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม IQA
ta44141 ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร ปกติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม IQA
tee111 อ.อรรถพล ศรีประเสริฐ ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาสารคาม IQA
CH1050 รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง ปกติ คณะสาธรณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
MMtest รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม ปกติ คณะสาธรณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa01 รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิ์สวัสดิ์ ปกติ คณะสาธรณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
คำสั่ง มข. 6509/2558 (24 ก.ย. 58) ลำดับ 212 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ปกติ คณะสาธรณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa03 อ.ดร.นลิน สิทธิธูรณ์ ปกติ สำนักวิชาแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี IQA
aa04 รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ปกติ คณะสาธรณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa05 รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ IQA
P570201R1 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ ปกติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น TQR
aa07 อ.ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ปกติ ไม่ระบุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
aa07 อ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa08 ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa08 ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ปกติ คณะสาธรณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa09 ผศ.ดร.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
ลำดับ 109 ปี 57 มข. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
คำสั่ง มข. 4789/2561 (23 ก.ค. 61) ลำดับ 134 รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa12 ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IQA
aa13 ผศ.ดร.ชำนาญ เล็กบรรจง ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
aa14 อ.ดร.ณัฐพงศ์ พุดหล้า ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
aa15 ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
aa16 ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี IQA
aa16 ผศ.ดร.ภาณุ อุดมเพทายกุล ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa17 ผศ.ประภาพร ศุภตรัยวรพงษ์ ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม IQA
aa18 อ.สิทธิรัตน์ ภู่แก้ว ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
P570311R1 รศ.ดร.จันทนี เพชรานนท์ ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TQR
P570611R1 อ.ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม TQR
P580283 อ.ดร.หฤทัย นัยโมกข์ ปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา IQA
aa22 รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม ปกติ ไม่ระบุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี IQA
P570413R1 ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง ปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม TQR
P57056R1 ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ปกติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม TQR
aa25 อ.ดร.อนาลยา หนานสายออ ปกติ ไม่ระบุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa26 ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa27 อ.กิตติสันต์ ศรีรักษา ปกติ ไม่ระบุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa28 รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
คำสั่ง มข. 6509/2558 (24 ก.ย. 58) ลำดับ 260 ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa30 อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa31 ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa32 ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
P600198 ผศ.ดร.ธันยดา พรรณเชษฐ์ ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
คำสั่ง มข. 4789/2561 (23 ก.ค. 61)ลำดับ 227 ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa35 อ.พงษ์ศักดิ์ ลอยฟ้า ปกติ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน IQA
aa36 อ.นัยนา ประทุมรัตน์ ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม IQA
aa36 รศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเช่น ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa35 รศ.ดร.มาลี กาบมาลา ปกติ ไม่ระบุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa36 ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ปกติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม IQA
aa38 อ.สายยัญ สายยศ ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
P580239R1 รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย ปกติ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย TQR
aa37 อ.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง ปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม IQA
aa38 ผศ.ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง ปกติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี IQA
aa39 ผศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58041 ผศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล ปกติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58048 อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง ปกติ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
CMSU58050 อ.ดร.อุทิศ แสงละเอียด ปกติ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
aa43 รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ ปกติ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
aa44 อ.กุหลาบ ปุริสาร ปกติ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัลบัณฑิตเอเชีย IQA
aa45 อ.วิชิต กำมันตะคุณ ปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด IQA
P580036 รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร IQA
P580086 อ.ดร.พรชัย ผาดไธสง ปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด IQA
P570517R1 ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ปกติ คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม TQR
P570289R1 ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน ปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ TQR
P570354R1 ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ ปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด TQR
aa48 ผศ.ดร.กัลยกร ขวัญมา ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
P570162R1 ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TQR
P570152R1 ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TQR
P570185R1 ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ TQR
aa52 ผศ.จันทร์ฉาย กรรภิรมย์ ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IQA
aa53 รศ.ดร.โสภณ บุญลือ ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa54 ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa55 อ.นิลวรรณ เพ็ญจันทร์ ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ IQA
คำสั่ง มข. 5314/2559 (4 ต.ค. 59) ลำดับ 69 อ.ดร.วัชรา สุยะรา ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
aa57 รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้มเสน ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ IQA
aa58 ผศ.เฉลิมเกียรติ มินา ปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
RMU580017 ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม IQA
รายงานโครงการอบรม ม.รังสิต ผศ.ดร.ฐิติ วิทยสรณะ ปกติ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต IQA
ลำดับที่ 34 อบรมของ ม. (22 ก.ค. 58) ผศ.ดร.อรรณพ แสงภู ปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง IQA
aa62 อ.ธันยชนก ปะวะละ ปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม IQA
aa63 อ.พวงผกา คณาสิทธิ์ ปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม IQA
aa36 รศ.ดร.test ปกติ test test IQA
P570270R1 อ.ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง ปกติ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TQR
P570091R1 รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน ปกติ ไม่ระบุ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม TQR
P570313R1 รศ.ดร.สุภร กตเวทิน ปกติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น TQR
P570095R1 รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น TQR
P570158R1 ผศ.ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TQR
P570381R1 อ.วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย TQR
P570195R1 อ.จตุรงค์ จิตติยพล ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ TQR
P570333R1 ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี TQR
P570402R1 ผศ.ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ ปกติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี TQR
P570153R1 ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ปกติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TQR
P570164R1 อ.ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์ ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ TQR
P570099R1 รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TQR
P570516R1 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร TQR
P600012R1 ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ปกติ อิสระ อิสระ TQR
P570114R1 ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร TQR
P600048R1 ศ.ดร.ยุบล เบญจรงค์กิจ ปกติ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ TQR
a04 รศ.ดร.นาวาอากาศเอกยุทธนา ตระหง่าน ปกติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง IQA
คำสั่ง มข 4789/61 (23 ก.ค. 61) ลำดับที่ 142 ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
มข ลำดับ 104 ปี 57 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล ปกติ อิสระ อิสระ IQA
คำสั่ง มข 4789/61 (23 ก.ค. 61) ลำดับที่ 146 ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
P570096R1 รศ.ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ปกติ ไม่ระบุ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ TQR
P570112R1 ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี ปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูรณ์สงคราม TQR
P570312R1 ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี TQR
P570267R1 รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ ปกติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TQR
a08 ผศ.ดร.วันวิสาข์ กระแสร์คุปต์ ปกติ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ IQA
P570503R1 ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ปกติ อิสระ อิสระ TQR
P570324R1 รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ ปกติ คณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น TQR
P570175R1 ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี ปกติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี TQR
P570475R1 รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ปกติ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช TQR
P570604R1 ผศ.เกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ์ ปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสัตพล อุดรธานี TQR
P570595R1 อ.ศรีสุรักษ์ สีวันนา ปกติ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต TQR
P570549R1 ผศ.ดร.ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ ปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต TQR
P600032R1 รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ปกติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TQR
P570326R1 รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน ปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาใสินธุ์ TQR
P570577R1 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ปกติ คณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี TQR
P580032R1 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม ปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร TQR
P570003R1 ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ปกติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น TQR
P570205R1 ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล ปกติ อิสระ อิสระ TQR
P570087R1 ผศ.ดร.สมเกียรติ คู่ทวีกุล ปกติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TQR
P570088R1 อ.ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร ปกติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ TQR
P570449R1 อ.ธิดา จินดามณี ปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ IQA
P570060R1 ผศ.สนธยา สวัสดิ์ ปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ TQR
P600010 ผศ.ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ ปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด IQA
P570291R1 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ปกติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา TQR
P570436R1 รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม ปกติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก TQR
P570460R1 รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ ปกติ อิสระ อิสระ TQR
P570008R1 ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ ปกติ อิสระ อิสระ TQR
P570081R1 รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ปกติ อิสระ อิสระ TQR
P570048R1 ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต ปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร TQR
คำสั่ง มข 5675/58 (21 ส.ค. 58) ลำดับที่ 49 รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์ ปกติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
NU2559-014 อ.ดร.จุฑามาศ บุญชู ปกติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร IQA
P570260R1 ศ.พล.ต.ญ.วณิช วรรณพฤกษ์ ปกติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง TQR
P570519R1 ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี ปกติ วิทยาลัยบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม TQR
ผู้ประเมิน มรม. ลำดับที่ 44 (21-22 ก.ค. 58) ผศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์ ปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม IQA
P570585R1 อ.ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ ปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรัรัมย์ TQR
P580048R1 ผศ.ดร.วินัย สยอวรรณ ปกติ ไม่ระบุ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก TQR
คำสั่ง มข 5314/59 (4 ต.ค.59) ลำดับที่ 230 รศ.ดร.กาญจนา นาถะพินธุ ปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
คำสั่ง มข 5314/59 (4 ต.ค.59) ลำดับที่ 231 รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ ปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQA
มรม. ลำดับที่ 44 อบรม 21-22 ก.ค. 58 ผศ.ดร.ธนันชัย สิงห์มาตย์ ปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม IQA