หน้าแรก > รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน Mini_UKM ครั้งที่ 19

กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ ขอบคุณครับ อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 1/8/2561 เวลา 20.26 น.

จำนวนผู้ลงทะเบียน/ทั้งหมด = ( 90 / 200 )

เฉพาะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม = 22

รายชื่ผู้เข้าร่วมโครงการ Download to Excel

กลุ่มที่ 1 เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ

# ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย สถานะการส่งแบบบันทึกเรื่องเล่า
1 ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2 นายกฤตธนา ไวยธิรา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
3 อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ จำปาหวาย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น : -
4 อ.ดร.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
5 ดร.ธนภร เพ่งศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
6 อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 อ.ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
8 พิพิธธน บุราคร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
9 ผศ.ดร.โสภา แคนสี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
10 อ.อัจฉรา คำยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะแพทยศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
11 ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : -
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พรไตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : -
13 อาจารย์ลติพร อุดมสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
14 อาจารย์พัชริดา ปรีเปรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : -
15 นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
16 ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
17 นายดำรงค์ฤทธิ์ จันทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
18 นายกิตติชัย ขันทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
19 นางสาวจุฑารัตน์ จิตต์ถนอม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
20 อ.ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
21 อาจารย์นุชศรา นันโท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
22 น.ส.จิราภรณ์ จำปาจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
23 นางสาววนารัตน์ บุญธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
24 นางสาวธีรญา อุทธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะวิทยาการสารสนเทศ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
25 นายนฤเศรษฐ์ ประเสร็ฐศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : -
26 ผศ.บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : -
27 นายสถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะวิทยาการสารสนเทศ
28 ดร.ลินจง โพชารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
29 นายดำรงค์ศักดิ์ อรัญกูล มหาวิทยาลัยนครพนม : วิศวกรรมศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
30 อาจารย์ภิรัญญา จันทร์เปล่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
31 อาจารย์ธนพร คำวรรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว : -
32 นางอัจฉรา ชนะบุญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น : -
33 นางบุญฐิตา สัตยกิจกุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น : -

กลุ่มที่ 2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

# ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย สถานะการส่งแบบบันทึกเรื่องเล่า
1 ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2 นางสาวสุพัตรา แก้วเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
3 นางสาวกฤษณา พัฒเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
4 นางสาวทัศนีย์ หนองกก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
5 นางวีณาวรรณ ประชุมชิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : -
6 นางยุวดี แสนสีดา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : -
7 นางสาววรัญญา พิลาหอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
8 นางปราณีพร บุญประภาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
9 นางสาวสุณีพร ศรีฤทธิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
10 นางสาวณิรัญสา ธนะสุพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
11 นายยอดชาย ไกรเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
12 นางสาวกรกนก นวลขำ มหาวิทยาลัยนครพนม : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
13 นางสาวเจริญศรี ธรรมนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
14 น.ส.อรอนงค์ ชูเดชวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : -
15 นางสาวรุจิรดา สุขสันต์หรรษา มหาวิทยาลัยนครพนม : -

กลุ่มที่ 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (Proposal)

# ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย สถานะการส่งแบบบันทึกเรื่องเล่า
1 อ.วชิร ชนะบุตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะแพทยศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2 นางสาวนุชจรีย์ ม่วงอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ : -
3 นายสามารถ สินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ : -
4 ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ : -
5 นางสาววรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
6 นางสาวสุรีย์วรรณ สีลาดเลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
7 อาจารย์ ดร.อัญชลี จันทาโภ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
8 นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
9 นางสาวพัณณิตา นันทะกาล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
10 นายทินวัชร์ เดชวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
11 นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
12 อาจารย์พีรเดช คุ้มวงศ์ไทย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว : -
13 นายภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ มหาวิทยาลัยสกลนคร : -

กลุ่มที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม (เฉพาะอาจารย์)

# ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย สถานะการส่งแบบบันทึกเรื่องเล่า
1 ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว : -
2 อาจารย์มนสิชา แก้วนันไชย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
3 อ.ปิยาภรณ์ แสนศิลา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะแพทยศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
4 พระใบฎีกาทวี อภโย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
6 อาจารย์ภูดิศ หอมพิกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
7 อาจารย์ ดร. ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
8 นายสายัณห์ สืบผาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
9 นางสาวรัชฎาภรณ์ พรมทอน เบ้าทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
10 ดร.สิริรัตน์ นาคิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : -
11 นายสาธิต แสงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะวิทยาการสารสนเทศ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

กลุ่มที่ 5 เทคนิคการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

# ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย สถานะการส่งแบบบันทึกเรื่องเล่า
1 นางสาวปิยวรรณ สนธิโสมพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2 อ.ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะแพทยศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
3 นายภีรติ กระแจะจันทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : -
4 นางสาววาสนา สะอาด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : -
5 นางสาวขนิษฐา จูมลี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
6 นางสาวอังคณา ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : -
7 นายฉัตรชัย พรหมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : -
8 นางสาวสุภาวดี จันทนุช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
9 นางฤดี แสงเดือนฉาย มจร.วิทยาเขตขอนแก่น : -
10 นางสาวธนพร เหนือเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
11 น.ส.อภิญญา จูเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
12 นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ
13 นายเกษม เปนาละวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
14 นายจักรชัย อินธิเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : -
15 นายพิชัย ซ้ายประทุม มหาวิทยาลัยนครพนม : - คลิกเพื่อดูรายละเอียด
16 น.ส.ศุภนาฏ บุญชัยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : -
17 นางสาวปรียาภรณ์ ตะวะนะ มหาวิทยาลัยนครพนม : วิศวกรรมศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
18 นางสาวดวงตา สุระแสง มหาวิทยาลัยนคร : วิศวกรรมศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด


Login (เฉพาะเจ้าหน้าที่)