คณะ/หน่วยงาน :      To Excel
หลักสุตร
ปีการศึกษา

องค์ 1
(ฝ่าน/ไม่ผ่าน)

(โดยกรรมการ)

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ

(โดยกรรมการ)

คะแนนเฉลี่ย

(โดยกรรมการ)

คะแนนเฉลี่ย
(ประเมินตนเอง)
หมายเหตุ
กรณีไม่ผ่านองค์ 1 โปรดระบุสาเหตุ / เหตุผลที่ไม่ผ่าน
เอกสาร
ผลประเมินตนเอง (SAR)และ ผลประเมินสุทธิ (CAR)
2
3
4
5
6
1) ศศ.บ.การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาตรี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2557
ผ่าน
4.57
1.67
1.89
2.00
1.00
2.22
3.29
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.25
2.00
2.78
2.75
1.00
2.68
3.50
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.53
2.33
2.78
2.75
1.00
2.80
3.11
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.27
2.67
3.15
3.50
3.00
3.31
3.38
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2) ศศ.บ.การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาตรี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2557
ผ่าน
4.76
2.33
2.78
2.50
1.00
2.76
3.60
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.60
2.33
2.44
2.75
2.00
2.66
3.50
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.29
3.00
2.11
3.00
1.00
2.84
2.69
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.68
3.00
2.78
3.00
3.00
3.21
3.25
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3) ศศ.บ.การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาตรี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2557
ผ่าน
4.57
2.00
2.07
2.00
1.00
2.33
3.33
CAR
2558
ผ่าน
4.24
2.33
2.30
2.25
2.00
2.57
3.23
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.52
2.00
2.41
2.75
1.00
2.63
3.40
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.15
2.67
2.78
2.50
3.00
2.89
3.28
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4) ศศ.ม.การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาโท
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2557
ผ่าน
4.63
1.33
2.11
1.88
1.00
2.16
3.68
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.74
3.00
3.11
3.50
3.00
3.45
3.56
SAR
CAR
2559
ไม่ผ่าน
4.84
2.00
2.44
3.00
2.00
0.00
3.54

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 เนื่องจาก ช่วงเวลาของคำสั่งการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ต่อเนื่อง เลยเวลา 90 วัน

SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.74
2.67
3.34
3.50
3.00
3.42
3.60
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5) ปร.ด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาเอก
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6) บช.บ. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
ผ่าน
0.00
2.67
2.63
3.25
3.00
2.90
3.08
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
3.00
3.30
3.00
3.00
3.08
3.08
SAR
CAR
2560
ผ่าน
0.00
3.00
3.15
3.25
3.00
3.13
3.13
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7) บธ.บ.การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.61
3.33
3.44
3.50
3.00
3.58
3.58
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.86
3.33
3.11
3.50
3.00
3.39
3.39
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.20
3.00
3.81
3.50
3.00
3.53
3.60
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.13
3.33
3.81
3.50
3.00
3.59
3.59
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8) บธ.บ.การจัดการการประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.78
2.67
3.11
3.50
3.00
3.38
3.38
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.47
3.00
3.11
3.50
3.00
3.25
3.25
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.08
3.00
3.63
3.50
3.00
3.46
3.46
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9) บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.64
2.67
3.30
3.50
3.00
3.40
3.40
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.02
2.67
2.96
3.25
2.00
3.07
3.38
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.49
2.67
3.30
3.50
3.00
3.37
3.45
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.43
2.33
3.48
3.50
3.00
3.33
3.48
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10) บธ.บ.การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
3.44
3.00
3.30
3.50
3.00
3.44
3.44
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.54
2.67
2.81
3.25
3.00
3.04
3.35
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.66
3.00
2.74
2.50
3.00
3.04
3.43
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11) บธ.บ.การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.61
2.67
3.30
3.50
3.00
3.39
3.39
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.74
2.67
2.96
3.25
3.00
3.10
3.03
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.01
3.00
3.81
3.50
3.00
3.50
3.50
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.18
3.00
3.81
3.50
4.00
3.60
3.83
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12) บธ.บ.การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.54
3.00
2.78
3.50
3.00
3.34
3.34
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.97
3.00
3.15
3.00
3.00
3.18
3.57
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.27
3.00
3.67
3.25
3.00
3.43
3.50
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.11
3.00
3.67
3.50
3.00
3.48
3.49
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.55
3.00
2.44
3.50
3.00
3.26
3.26
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.03
3.00
2.56
3.50
3.00
3.21
3.21
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.18
3.00
3.00
3.50
3.00
3.34
3.49
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.13
3.00
3.11
3.75
3.00
3.34
3.51
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14) บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.19
3.00
2.78
3.50
3.00
3.29
3.29
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.74
3.00
2.33
3.25
3.00
3.21
3.34
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.12
3.00
3.11
3.50
3.00
3.19
3.50
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.23
3.00
3.44
3.50
3.00
3.44
3.44
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15) บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.43
2.67
3.11
3.50
3.00
3.32
3.32
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.62
3.00
2.89
3.50
3.00
3.38
3.38
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.63
2.67
3.30
3.50
3.00
3.40
3.47
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.64
3.00
3.81
3.50
3.00
3.59
3.67
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16) บัณชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.58
3.00
3.30
3.50
3.00
3.46
3.46
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.98
3.33
3.11
3.50
3.00
3.41
3.48
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.44
3.33
3.48
3.50
2.00
3.49
3.56
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.28
3.00
4.00
3.25
3.00
3.50
3.74
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.50
3.33
3.63
3.50
4.00
3.68
3.68
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.74
3.00
3.37
3.50
3.00
3.35
3.61
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.25
3.33
3.81
3.50
2.00
3.53
3.53
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.08
3.33
3.81
3.50
3.00
3.58
3.58
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18) การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.66
2.67
3.25
3.50
3.00
3.39
3.39
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
4.66
3.00
3.25
3.25
3.00
0.00
3.49

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
3.00
3.68
4.00
4.00
3.64
3.51
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.50
2.00
3.01
3.00
3.00
3.00
3.46
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19) บธ.ม.การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.72
3.00
3.39
3.50
3.00
3.51
3.51
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
4.68
2.67
3.39
3.00
3.00
0.00
3.58

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.74
2.67
3.01
3.50
3.00
3.35
3.46
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.78
3.00
3.34
3.13
3.00
3.39
3.51
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20) บธ.ม.การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.84
2.67
3.39
3.50
3.00
3.45
3.45
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
2.50
2.33
3.06
2.75
2.00
0.00
3.50

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
2.50
3.00
3.91
3.50
3.00
3.61
3.61
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.78
3.00
3.91
3.50
3.00
3.64
3.71
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21) บธ.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.98
3.00
3.11
3.50
3.00
3.48
3.48
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
4.29
3.00
2.44
3.25
3.00
0.00
3.75

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
2.50
3.00
3.34
3.50
3.00
3.16
3.16
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.76
3.00
3.34
3.50
3.00
3.50
3.50
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22) บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.64
3.00
3.40
3.50
3.00
3.50
3.50
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.66
3.33
3.81
4.25
4.00
3.98
4.14
SAR
CAR
2559
ผ่าน
3.57
3.00
4.29
3.75
4.00
3.69
3.61
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.83
3.00
4.00
3.25
2.00
3.51
3.97
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23) ศ.ม.เศรษฐศาสตร์และการเงิน(เดิมชื่อ ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
5.00
3.00
2.72
2.75
3.00
3.17
3.17
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
4.84
2.33
3.19
3.00
3.00
0.00
3.79

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
2.16
2.67
4.00
3.50
3.00
3.18
3.18
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.69
2.67
3.67
3.50
2.00
3.41
3.57
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24) ปร.ด.การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาเอก
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
2.41
3.00
3.33
3.50
3.00
3.14
3.14
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.50
2.67
3.33
2.75
3.00
3.00
3.31
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.38
2.67
3.06
3.50
3.00
3.30
3.21
SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.54
3.00
3.39
3.50
3.00
3.53
3.33
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25) ปร.ด.การจัดการการตลาด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
ปริญญาเอก
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
0.00
2.67
3.42
3.50
3.00
2.94
2.94
SAR
CAR
2558
ผ่าน
2.34
2.33
3.42
2.75
2.00
2.69
3.23
SAR
CAR
2559
ผ่าน
2.88
3.33
3.39
3.50
3.00
3.30
3.22
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.85
3.00
3.39
3.50
3.00
3.53
3.35
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26) ปร.ด.การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ปริญญาเอก
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
2.55
3.00
3.58
3.50
3.00
3.22
3.22
SAR
CAR
2558
ผ่าน
2.22
3.67
3.92
4.25
4.00
3.71
3.78
SAR
CAR
2559
ผ่าน
3.98
3.00
3.67
3.50
3.00
3.46
3.77
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.76
3.33
4.33
3.50
2.00
3.73
3.93
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27) ปร.ด.เศรษฐศาสตร์และการเงิน (หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2560)
ปริญญาเอก
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
ผ่าน
0.00
1.00
3.00
2.00
1.00
2.89
2.17
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์
2557
ผ่าน
4.06
1.00
1.19
0.50
1.00
1.36
2.88

หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

CAR
2558
ผ่าน
4.08
2.00
2.11
2.00
1.00
2.27
2.48

หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.45
1.00
2.44
1.75
1.00
2.09
2.71

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548

SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.61
3.00
3.67
3.50
3.00
0.00
3.40
SAR
2561
ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ทดสอบ

29) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30) พย.ม.การพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะพยาบาลศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31) พย.ม.การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะพยาบาลศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32) วท.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
3.67
1.33
2.48
0.75
1.00
1.75
1.90

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.01
2.33
3.11
3.00
2.00
2.95
3.36
SAR
CAR
2559
ผ่าน
3.86
2.33
4.00
3.00
2.00
3.13
3.06
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.00
3.00
4.00
3.00
2.00
3.31
3.54
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33) ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
4.13
2.00
1.00
0.75
1.00
1.63
2.62

1. ควรระบุรายละเอียดของอาจารย์ประจำหลักสูตร เช่น ช่วงเวลาที่ลาฝึกอบรม, ลาศึกษาต่อ และช่วงเวลาที่เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

2. อาจารย์ประจำหลักสูตรขาดช่วงเกิน 3 เดือน

    3. มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 ท่าน ล่าช้าทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในช่วงระยะเวลาดำเนินการของหลักสูตร

SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.37
2.33
2.89
2.75
2.00
2.72
3.03
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.28
3.00
3.81
2.63
3.00
3.27
3.31
SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.39
3.33
3.41
3.75
3.00
3.46
3.46
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34) ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
3.84
1.00
2.57
0.75
1.00
1.72
2.88

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจากมีอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร คือ อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ และ ปร.ด.ไทศึกษา 

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.13
2.00
2.59
3.50
3.00
3.00
2.70
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.01
1.67
2.07
2.75
2.00
2.48
3.25
SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.77
2.00
3.63
3.00
2.00
2.96
3.26
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35) ศศ.บ.ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ผ่าน
4.51
1.67
2.30
2.63
1.00
2.49
2.53
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.09
2.00
1.74
3.50
1.00
2.65
3.11
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.30
3.33
3.30
2.75
2.00
3.19
2.81
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.23
2.67
3.30
2.50
2.00
2.95
2.95
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36) ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ผ่าน
4.52
2.00
1.56
2.75
2.00
2.52
2.52
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.03
2.33
2.56
3.00
3.00
2.90
3.44
SAR
CAR
2559
ไม่ผ่าน
4.16
2.67
2.00
2.63
2.00
0.00
3.22
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
  1) คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  2) จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  3) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.52
2.33
3.52
3.00
2.00
2.97
3.01
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37) ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
4.58
0.67
0.56
0.50
0.00
0.00
3.71

1. คุณสมบัติ อ. ประจำหลักสูตร วุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์ 2 คน (ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

    2. อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณสมบัติไม่ตรง แต่อาจารย์ท่านนี้มีประสบการณ์

    ด้านการสอน

SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.86
2.00
2.89
2.88
2.00
2.76
2.88
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.56
2.00
3.11
2.75
2.00
2.88
3.31
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.36
2.33
3.15
2.63
2.00
2.90
3.47
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ผ่าน
4.23
1.33
1.00
0.25
0.00
1.27
2.86
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.99
2.33
2.67
2.38
3.00
2.73
3.33
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.31
2.33
2.78
2.75
2.00
2.84
3.38
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.00
2.00
3.44
3.00
3.00
3.03
3.26
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (นานาชาติ/ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ผ่าน
3.90
1.33
0.67
0.50
0.00
1.22
2.47
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.19
2.33
1.67
3.00
3.00
2.72
3.03
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.38
3.00
1.67
2.75
2.00
2.75
3.14
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.08
2.33
2.56
3.00
3.00
2.91
3.35
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40) ศศ.บ.ภาษาเกาหลี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ผ่าน
4.33
2.67
1.56
3.25
3.00
2.87
2.46
SAR
CAR
2558
ผ่าน
0.00
3.00
2.56
3.50
3.00
3.06
3.21
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
3.33
2.89
3.75
3.00
3.33
3.33
SAR
CAR
2560
ไม่ผ่าน
4.11
3.00
2.33
3.00
3.00
3.01
3.70

สกอ. แจ้งปรับลดคะแนนตามหนังสือที่ ศธ 0506(3)/1825 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาการขอใช้หลักสูตรที่ระบุปีปรับปรุงในหน้าปกเล่ม มคอ.2 ไม่ตรงกับปีที่เริ่มใช้งาน

SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41) ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
4.16
1.67
2.07
3.00
1.00
0.00
4.48

1. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

    2. อาจารย์ประจำหลักสูตร ลาศึกษาต่อ 2 คน หลักสูตรจึงใช้อาจารย์ผู้ช่วยสอน (จบปริญญาตรี) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.89
2.33
2.96
3.13
3.00
3.01
3.24
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.54
2.67
3.30
2.75
2.00
3.07
3.46
SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.93
3.00
3.63
3.50
3.00
3.44
3.52
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42) ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 )
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.67
0.97
0.25
0.00
0.00
2.63

1. การดำเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรไม่ผ่านครบทั้ง 4 ข้อ

2. มี 4 สาขาวิชา ดังนั้น จึงต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตร  12 คน จึงทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ

3. ผู้เชี่ยวชาญลาออก

SAR
CAR
2558
ผ่าน
0.00
2.67
2.72
3.50
2.00
2.92
3.10
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.27
2.00
3.27
3.25
2.00
3.03
3.40
SAR
CAR
2560
ไม่ผ่าน
3.86
2.33
3.27
2.63
3.00
0.00
3.23

ข้อ 1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 = 2.92 คะแนน

SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43) ศศ.บ.ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ผ่าน
4.42
3.00
3.48
3.50
3.00
3.48
3.48
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.92
3.00
3.48
3.00
4.00
3.33
4.02
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.19
3.00
3.63
3.50
4.00
3.56
3.87
SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.99
2.67
4.00
3.25
3.00
3.25
3.87
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44) ศศ.บ.อังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
4.29
1.33
0.67
0.25
0.00
0.00
1.92

1. อ.ประจำหลักสูตร 1 คน เป็น อ.ประจำหลักสูตร มากกว่า 1 หลักสูตร

2. คุณสมบัติของ อ. ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์  (มี อ.ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพียง 4 คน)

    3. อาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คน โดย 3 คน เป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2 คนเป็นอาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งอาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่คณะ จึงทำให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.15
2.33
2.00
2.75
3.00
2.71
2.79
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.31
2.00
2.96
2.75
2.00
2.81
3.27
SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.83
3.00
2.44
3.50
3.00
3.15
3.26
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45) กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
2.30
0.67
0.89
0.75
1.00
0.00
1.99

1. อาจารย์ที่เกี่ยวข้องไม่มีรายงานประสบการณ์วิจัยที่เป็นรูปธรรม

2. อาจารย์สำเร็จการศึกษากลับมา ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย

   3. หลักสูตรเปิดรับอาจารย์ 1 คน ในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งอาจารย์มีประสบการณ์ด้านการวิจัย

SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
2.29
1.33
2.78
2.75
2.00
0.00
2.90

ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.60
2.00
3.11
2.50
2.00
2.81
3.27
SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.76
2.33
3.44
3.00
2.00
2.99
3.23
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46) ศศ.ม.ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ผ่าน
1.99
1.00
1.26
0.00
1.00
0.90
1.30
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.61
3.00
3.67
3.50
3.00
3.40
3.48
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.95
3.00
3.67
3.50
3.00
3.61
3.61
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.76
4.00
4.00
3.50
2.00
3.58
3.81
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47) ศศ.ม.วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ผ่าน
4.85
0.67
1.78
0.75
1.00
1.62
1.62
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.38
1.00
2.33
0.50
1.00
1.67
1.75
SAR
CAR
2559
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปิดหลักสูตร

2560
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปิดหลักสูตร

2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48) ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
1.33
1.97
2.00
1.00
1.72
1.27
SAR
CAR
2558
ผ่าน
0.00
2.33
3.19
3.13
3.00
2.92
3.42
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
2.00
2.56
2.75
2.00
2.42
3.33
SAR
CAR
2560
ผ่าน
0.00
3.00
3.33
3.25
2.00
3.09
3.30
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49) ปร.ด.ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
1.33
1.75
0.75
1.00
0.00
1.27

1. อ.ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

2. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

3.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ มีผลงานวิจัยไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ำเสมอ

SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
0.00
1.00
1.75
0.75
1.00
0.00
1.20

1. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

   2.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ มีผลงานวิจัยไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ำเสมอ

SAR
CAR
2559
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปิดหลักสูตร

2560
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปิดหลักสูตร

2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50) ปร.ด.ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ผ่าน
4.82
0.67
0.94
0.00
1.00
1.19
1.33
SAR
CAR
2558
ผ่าน
2.33
2.67
3.03
3.50
3.00
2.98
2.81
SAR
CAR
2559
ผ่าน
2.90
3.00
3.42
3.50
3.00
3.24
3.24
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.74
2.67
3.92
3.25
2.00
3.40
3.79
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51) ปร.ด.ไทศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
0.67
1.83
0.75
1.00
1.38
2.54
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปิดหลักสูตร

2559
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปิดหลักสูตร

2560
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปิดหลักสูตร

2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52) ศศ.บ.การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
2.67
1.20
1.13
4.50
1.55
3.75
2558
ผ่าน
0.00
1.00
3.00
3.25
3.00
2.55
3.36
2559
ผ่าน
0.00
2.67
3.30
3.50
3.00
3.17
3.26
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53) ศศ.ม.วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
2557
ผ่าน
4.73
1.67
2.53
0.75
1.00
1.99
5.00
2558
ไม่ผ่าน
4.25
1.33
2.86
3.50
3.00
2.93
3.58

ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันวงรอบ

2559
ผ่าน
4.81
2.33
3.57
2.88
2.00
3.14
3.40
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54) ปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาเอก
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
2557
ผ่าน
3.48
1.67
2.00
0.75
1.00
1.69
4.80
2558
ผ่าน
3.12
1.33
2.42
3.50
3.00
2.65
3.06
2559
ผ่าน
4.50
2.67
2.97
2.88
2.00
3.03
3.34
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
ผ่าน
4.64
1.33
1.97
1.88
1.00
2.13
3.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.59
2.67
2.61
2.75
3.00
3.00
2.95
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.44
2.67
2.96
3.13
2.00
3.10
3.44
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.50
2.66
4.47
3.75
3.00
3.09
3.73
SAR
CAR
2561
-
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56) วท.บ. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
ผ่าน
4.31
1.00
1.74
2.00
2.00
2.06
2.06
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.33
2.67
2.22
2.75
2.00
2.79
2.79
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.54
2.00
2.86
1.88
1.00
2.47
2.47
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.00
3.00
4.00
4.25
3.00
3.24
3.24
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57) วท.บ.ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
ผ่าน
4.85
1.33
2.30
1.88
1.00
2.24
2.24
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.56
2.67
2.96
3.25
1.00
3.08
3.08
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.54
3.00
3.63
3.25
2.00
3.38
3.44
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.54
3.00
3.22
3.50
3.00
3.59
3.59
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
ผ่าน
4.70
1.67
2.30
2.00
1.00
2.33
2.33
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.30
3.00
2.78
3.00
3.00
3.15
3.15
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.50
3.00
3.30
3.25
3.00
3.38
3.38
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.04
0.00
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
ผ่าน
4.31
1.67
1.74
2.25
2.00
2.30
2.70
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.51
3.00
4.00
3.25
3.00
3.60
3.55
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.25
3.00
3.26
2.88
3.00
3.21
3.38
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.10
3.00
4.00
3.80
3.00
3.48
3.90
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60) ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
ผ่าน
3.89
1.33
1.56
1.75
2.00
1.96
1.96
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.42
2.00
2.26
2.75
1.00
2.59
2.58
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.63
3.00
3.48
3.25
2.00
3.36
3.75
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.56
3.00
3.48
4.25
3.00
3.66
3.66
SAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61) วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
ปริญญาโท
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
ผ่าน
3.16
1.67
2.86
1.88
1.00
2.25
2.25
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.67
2.67
3.67
2.88
1.00
3.14
3.14
SAR
CAR
2559
ผ่าน
3.20
3.00
4.00
3.00
2.00
3.19
3.11
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.00
3.33
4.33
3.50
3.00
3.27
3.63
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62) วท.ม.สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาโท
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
ผ่าน
4.84
1.00
1.86
1.50
1.00
1.94
1.94
SAR
CAR
2558
ผ่าน
1.06
1.67
3.15
2.25
1.00
2.38
2.38
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.08
1.00
3.19
2.13
1.00
2.33
2.33
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.96
2.67
3.67
3.50
3.00
3.38
3.56
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63) วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.19

ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ค้นคว้าอิสระไม่เป็นไปตามเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.75
2.67
2.81
2.00
1.00
2.69
2.69
SAR
CAR
2559
ผ่าน
3.06
2.67
3.67
2.75
2.00
2.93
3.10
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.81
3.00
3.57
3.50
3.00
3.26
3.58
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64) ศศ.ม.สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
ผ่าน
3.41
1.00
2.06
1.88
1.00
1.88
1.88
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.85
2.33
3.25
2.75
3.00
2.88
2.88
SAR
CAR
2559
ผ่าน
5.00
2.33
3.86
3.00
3.00
3.22
3.47
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.19
3.00
4.00
3.50
3.00
3.40
3.63
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65) ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
ผ่าน
0.00
2.00
2.77
2.75
1.00
2.39
2.39
SAR
CAR
2558
ผ่าน
0.00
2.67
3.58
3.00
1.00
2.89
2.89
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
2.67
3.70
3.00
2.00
3.01
2.77
SAR
CAR
2560
ผ่าน
0.00
3.33
3.69
3.50
2.00
3.34
3.37
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66) วท.บ.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.52
1.67
3.33
2.00
2.00
2.62
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.47
2.67
3.67
3.25
2.00
3.30
3.53
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.75
2.67
4.00
2.88
2.00
3.31
3.65
SAR
CAR
2560
ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67) วท.บ.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.24
2.67
3.15
3.50
2.00
3.23
0.00
CAR
2558
ผ่าน
4.34
2.33
3.48
2.63
3.00
3.05
3.51
CAR
2559
ผ่าน
4.62
3.00
2.78
3.25
3.00
3.27
3.43
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.26
2.67
3.30
3.24
2.00
3.24
3.63
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68) วท.บ.ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.63
2.00
3.00
2.38
1.00
2.67
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.03
3.00
3.67
3.00
3.00
3.31
3.92
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.33
3.00
3.67
3.25
3.00
3.44
3.82
CAR
2560
ผ่าน
4.08
3.00
3.48
3.50
2.00
3.35
3.66
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69) วท.บ.ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.66
2.00
2.67
1.88
2.00
2.52
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.72
1.67
3.33
2.13
3.00
2.76
3.57
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.53
2.67
3.67
2.75
3.00
3.24
3.54
CAR
2560
ผ่าน
3.66
2.67
3.67
3.00
2.00
3.10
3.56
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70) วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.57
1.33
2.33
1.88
1.00
2.20
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.56
2.00
3.00
2.88
2.00
2.89
3.62
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.63
2.33
3.67
2.75
2.00
3.10
3.63
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.43
2.33
2.91
2.50
3.00
2.89
2.94
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71) วท.บ.สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.35
2.33
2.81
2.00
1.00
2.55
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.43
1.67
3.15
2.50
1.00
2.64
2.87
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.63
2.67
3.67
2.75
2.00
3.17
3.56
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.23
2.67
3.67
2.75
2.00
3.11
3.57
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72) วท.บ.เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.44
1.66
2.67
2.75
1.00
2.61
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.50
3.00
3.00
2.75
2.00
3.08
3.23
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.77
2.67
3.33
3.25
2.00
3.27
3.66
SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.90
2.67
3.67
3.50
3.00
3.37
3.52
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73) กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.79
1.33
2.25
2.00
1.00
2.27
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.86
1.33
2.53
2.50
1.00
2.48
2.87
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.79
2.33
2.92
2.88
3.00
3.06
3.18
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74) วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.63
1.67
2.72
2.25
1.00
2.45
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.53
2.67
3.06
2.75
2.00
3.02
3.17
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.68
2.67
3.39
3.00
3.00
3.27
3.50
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.85
3.00
3.67
3.50
3.00
3.59
3.59
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75) วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
5.00
1.33
2.92
2.50
1.00
2.40
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
2.50
2.33
3.33
2.13
1.00
2.42
2.92
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.50
2.00
3.00
2.75
3.00
2.92
3.31
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.72
2.00
4.00
2.75
2.00
3.11
3.57
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76) วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
2.33
3.00
2.75
1.00
2.55
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
0.00
2.33
3.00
3.00
3.00
2.82
2.91
SAR
CAR
2559
ผ่าน
2.33
4.00
3.00
3.00
3.00
3.09
3.36
SAR
CAR
2560
ผ่าน
5.00
2.67
3.67
3.25
3.00
3.33
3.33
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77) วท.ม.ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.74
2.33
3.00
2.25
2.00
2.81
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.49
2.33
3.67
2.75
3.00
3.15
3.39
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.71
2.67
4.00
3.00
3.00
3.42
3.65
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.81
2.33
4.00
3.25
3.00
3.43
3.66
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78) วท.ม.ชีววิทยาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.98
2.00
3.00
2.13
2.00
2.73
0.00
CAR
2558
ผ่าน
4.88
1.67
3.00
2.50
3.00
2.83
3.83
SAR
CAR
2559
ผ่าน
3.44
3.00
3.33
3.25
3.00
3.22
3.54
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.93
3.00
3.67
3.50
3.00
3.60
3.53
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79) วท.ม.บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
2.00
3.11
2.50
3.00
2.58
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
0.00
2.00
3.00
2.50
1.00
2.36
3.09
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
2.00
3.67
2.50
2.00
2.64
2.55
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80) วท.ม.ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.71
1.33
2.67
1.88
1.00
2.30
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
2.36
2.00
3.00
2.75
3.00
2.81
3.39
SAR
CAR
2559
ผ่าน
5.00
3.00
3.33
3.25
2.00
3.25
3.50
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.50
3.00
3.67
3.50
3.00
3.54
3.77
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81) วท.ม.วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรัยปรุง 2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.49
2.67
2.39
2.25
1.00
2.63
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.60
3.00
3.46
3.00
1.00
3.20
3.35
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.88
3.00
3.13
3.25
2.00
3.32
3.70
SAR
CAR
2560
ผ่าน
5.00
3.00
3.67
3.00
2.00
3.38
0.00
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82) วท.ม.เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.11
1.33
2.53
1.88
1.00
2.02
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.71
2.67
3.33
2.25
3.00
3.03
3.42
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.49
2.33
3.67
2.75
3.00
3.15
3.54
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.32
3.00
4.00
3.25
2.00
3.43
3.59
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83) วท.ม.เคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.75
1.33
3.00
1.75
1.00
2.35
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
2.50
2.33
3.67
3.50
3.00
3.33
3.17
SAR
CAR
2559
ผ่าน
5.00
2.33
4.00
3.50
2.00
3.33
3.67
CAR
2560
ผ่าน
4.85
3.00
4.00
3.50
3.00
3.59
3.67
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84) ปร.ด.จุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
1.00
2.77
3.00
1.00
2.33
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
0.00
0.67
3.00
0.75
1.00
1.36
1.45
SAR
CAR
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85) ปร.ด.ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
1.33
2.33
1.63
1.00
1.68
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.83
2.67
3.67
3.50
3.00
3.51
3.51
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.83
3.00
4.00
3.00
3.00
3.51
3.67
CAR
2560
ผ่าน
4.86
3.00
3.67
3.25
3.00
3.52
3.82
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86) ปร.ด.บรรพชีวิน (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.21
2.00
3.17
2.50
3.00
2.73
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
0.00
2.00
3.25
2.50
2.00
2.52
3.07
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
2.67
3.92
2.75
2.00
2.73
3.06
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.98
2.67
3.50
3.50
2.00
3.42
3.73
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87) ปร.ด.ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
1.33
2.40
2.00
1.00
1.84
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
0.00
1.67
2.92
2.75
3.00
2.52
3.34
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
2.67
3.94
3.25
3.00
3.26
3.44
SAR
CAR
2560
ผ่าน
0.00
3.00
3.97
3.50
3.00
3.45
4.17
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88) ปร.ด.เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.92
1.67
2.33
2.00
1.00
2.45
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.71
2.67
3.33
3.00
3.00
3.26
3.34
SAR
CAR
2559
ผ่าน
5.00
2.67
3.33
3.00
3.00
3.31
3.62
CAR
2560
ผ่าน
4.81
3.00
4.00
3.25
2.00
3.51
3.66
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89) วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90) วศ.บ.วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91) วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92) วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93) วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94) วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95) วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96) วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97) วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98) วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552)
ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99) ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100) ปร.ด.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101) ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552)
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102) ศป.บ.ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
4.90
1.33
1.33
1.00
2.00
1.74
0.00

มคอ.3 , มคอ.4 , มคอ.5 , และ มคอ.6  ไม่ครบทุกรายวิชา  ยกเลิกเกณฑ์ต้องผ่านตัวบ่งชี้ที่ 1-5

CAR
2558
ผ่าน
4.28
2.00
3.00
3.75
2.00
3.12
3.82
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.90
1.67
3.15
3.75
3.00
3.25
4.71
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103) ศป.บ.ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557
ผ่าน
4.57
2.33
2.81
2.00
2.00
2.66
0.00
CAR
2558
ไม่ผ่าน
4.64
2.00
3.19
3.25
2.00
3.06
3.06

อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ (12 คน) เนื่องจากหลักสูตรเป็นแขนงวิชา

SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.53
2.00
3.58
3.25
2.00
3.17
4.21
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104) ศป.ม.ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557
ผ่าน
2.50
1.33
2.34
0.75
1.00
1.54
0.00
CAR
2558
ผ่าน
4.56
3.00
3.34
4.25
3.00
3.70
3.70
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.69
2.00
3.15
3.00
2.00
2.99
4.29
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105) ศศ.ม.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
3.90
2.33
2.51
2.00
2.00
2.49
0.00

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

CAR
2558
ไม่ผ่าน
3.81
2.33
2.85
2.00
2.00
2.55
3.38

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.58
2.67
3.67
3.13
2.00
3.17
3.47
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106) ปร.ด.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
ปริญญาเอก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
2.30
2.33
2.42
3.25
2.00
2.96
0.00

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

CAR
2558
ไม่ผ่าน
3.86
2.33
3.08
3.13
2.00
2.60
3.22

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.31
2.67
3.67
3.25
2.00
3.28
3.51
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107) กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.72
1.33
1.93
1.75
1.00
2.09
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.33
2.33
3.00
2.75
2.00
2.90
3.31
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.35
2.33
3.67
2.75
1.00
2.98
3.64
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.67
3.00
3.81
3.00
3.00
3.44
3.91
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108) กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.37
1.67
2.56
0.75
1.00
1.95
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.72
3.00
3.48
3.25
2.00
3.38
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.43
3.00
3.63
3.50
3.00
3.52
3.66
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.46
3.67
3.63
3.75
3.00
3.75
3.81
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109) กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.68
1.00
1.96
0.75
1.00
1.71
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.60
2.00
2.30
2.55
2.00
2.54
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.64
3.00
2.96
3.00
3.00
3.24
4.48
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.25
3.00
3.30
3.00
2.00
3.18
3.91
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110) กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.75
1.33
3.00
1.88
1.00
2.38
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.37
2.33
3.00
2.25
1.00
2.67
3.00
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.53
2.33
3.33
2.88
2.00
3.04
3.04
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111) กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.71
2.67
2.07
3.00
2.00
2.89
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.49
2.33
2.63
3.50
3.00
3.14
3.17
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.14
3.00
2.93
3.50
3.00
3.31
3.81
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112) กศ.บ.ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.47
2.00
2.48
1.00
1.00
2.11
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.73
3.33
3.30
3.75
3.00
3.64
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.74
4.00
3.63
3.75
3.00
3.87
3.88
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.50
3.67
3.63
3.75
3.00
3.76
3.89
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113) กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.30
1.33
2.57
1.60
1.00
2.14
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.63
2.33
3.42
3.00
2.00
3.12
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.84
2.67
3.09
3.25
3.00
3.30
3.51
SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.89
2.67
3.60
3.50
3.00
3.35
3.65
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114) วท.บ.จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.64
1.67
2.00
2.75
2.00
2.56
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.66
3.00
3.27
3.50
3.00
3.47
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.16
3.00
3.27
3.00
1.00
3.09
3.39
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.60
3.00
3.11
3.50
3.00
3.42
3.28
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.42
2.33
2.41
2.63
2.00
2.74
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.37
3.00
2.85
3.38
3.00
3.29
3.34
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.24
2.67
2.74
3.25
3.00
3.13
2.94
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116) กศ.ม สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

 

2558
ผ่าน
0.00
0.00
3.33
3.50
3.00
3.11
0.00
CAR
2559
ผ่าน
0.00
1.00
3.67
3.00
3.00
3.00
3.64
SAR
CAR
2560
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117) กศ.ม.การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
2.61
1.67
2.89
2.38
3.00
2.41
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.79
2.67
3.67
3.00
1.00
3.20
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.49
3.00
3.67
3.50
3.00
3.54
3.67
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.10
3.33
4.00
3.50
3.00
3.63
3.52
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118) กศ.ม.การวัดผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.67
1.33
2.53
2.63
2.00
2.57
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.95
2.00
2.67
2.55
2.00
2.68
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.85
2.00
3.33
2.75
2.00
2.98
2.92
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.72
2.50
3.24
3.00
2.00
3.18
3.03
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119) กศ.ม.การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
3.98
2.00
3.00
2.75
2.00
2.77
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.86
3.00
3.67
3.50
3.00
3.59
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.73
3.00
3.67
3.50
3.00
3.57
3.58
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.75
2.33
3.33
3.25
2.00
3.19
0.00
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120) กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
1.00
2.06
2.00
1.00
1.65
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
5.00
2.33
2.72
3.25
3.00
3.01
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.67
2.67
3.25
3.25
3.00
3.27
3.63
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.67
3.33
3.68
3.25
3.00
3.57
0.00
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121) กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.84
1.00
2.11
2.00
2.00
2.23
0.00
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ

SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.59
3.00
3.24
3.00
1.00
3.03
2.92
SAR
CAR
2560
ผ่าน
5.00
2.00
3.33
2.75
2.00
2.83
3.21
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122) กศ.ม.หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.84
2.33
3.19
2.75
2.00
3.02
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.46
2.33
3.24
3.00
2.00
3.08
2.99
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.83
2.67
3.67
3.50
2.00
3.44
0.00
SAR
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123) กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.53
1.33
3.06
2.25
1.00
2.48
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.86
2.67
4.00
3.00
3.00
3.44
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.80
2.00
3.33
2.75
2.00
3.20
3.51
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.35
2.33
3.57
3.25
2.00
3.19
3.46
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
124) วท.ม.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง 2556)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.69
1.00
2.06
2.00
1.00
2.12
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.72
2.67
2.58
3.50
3.00
3.24
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.64
2.33
3.03
3.00
3.00
3.10
3.27
SAR
CAR
2560
ผ่าน
3.89
2.00
2.78
2.75
3.00
2.78
3.32
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125) กศ.ด. สาขาการนิเทศการศึกษา
ปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

CAR
2558
ผ่าน
0.00
2.33
3.33
3.50
3.00
3.09
0.00
CAR
2559
ผ่าน
0.00
2.67
3.67
3.50
3.00
3.27
3.64
SAR
CAR
2560
ผ่าน
0.00
3.00
3.83
3.50
4.00
3.50
3.62
CAR
2561
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126) กศ.ด.การบริหารและพัฒนาการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.94
1.67
2.75
2.63
3.00
2.82
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.75
3.00
3.58
3.00
1.00
3.25
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.81
3.00
3.50
3.50
3.00
3.55
4.00
SAR
CAR
2560
ผ่าน
4.26
3.00
3.89
3.75
3.00
3.63
2.58