คณะ/หน่วยงาน :      To Excel
หลักสุตร
ปีการศึกษา

องค์ 1
(ฝ่าน/ไม่ผ่าน)

(โดยกรรมการ)

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ

(โดยกรรมการ)

คะแนนเฉลี่ย

(โดยกรรมการ)

คะแนนเฉลี่ย
(ประเมินตนเอง)
หมายเหตุ
กรณีไม่ผ่านองค์ 1 โปรดระบุสาเหตุ / เหตุผลที่ไม่ผ่าน
เอกสาร
ผลประเมินตนเอง (SAR)และ ผลประเมินสุทธิ (CAR)
2
3
4
5
6
1) ศศ.บ.การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาตรี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
2) ศศ.บ.การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาตรี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3) ศศ.บ.การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาตรี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4) ศศ.ม.การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาโท
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5) ปร.ด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาเอก
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6) บช.บ. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
ผ่าน
0.00
2.67
2.63
3.25
3.00
2.90
3.08
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
3.00
3.30
3.00
3.00
3.08
3.08
SAR
CAR
7) บธ.บ.การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.61
3.33
3.44
3.50
3.00
3.58
3.58
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.86
3.33
3.11
3.50
3.00
3.39
3.39
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.20
3.00
3.81
3.50
3.00
3.53
3.60
SAR
CAR
8) บธ.บ.การจัดการการประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.78
2.67
3.11
3.50
3.00
3.38
3.38
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.47
3.00
3.11
3.50
3.00
3.25
3.25
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.08
3.00
3.63
3.50
3.00
3.46
3.46
SAR
CAR
9) บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.64
2.67
3.30
3.50
3.00
3.40
3.40
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.02
2.67
2.96
3.25
2.00
3.07
3.38
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.49
2.67
3.30
3.50
3.00
3.37
3.45
SAR
CAR
10) บธ.บ.การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
3.44
3.00
3.30
3.50
3.00
3.44
3.44
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.54
2.67
2.81
3.25
3.00
3.04
3.35
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.66
3.00
2.74
2.50
3.00
3.04
3.43
SAR
CAR
11) บธ.บ.การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.61
2.67
3.30
3.50
3.00
3.39
3.39
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.74
2.67
2.96
3.25
3.00
3.10
3.03
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.01
3.00
3.81
3.50
3.00
3.50
3.50
SAR
CAR
12) บธ.บ.การบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.54
3.00
2.78
3.50
3.00
3.34
3.34
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.97
3.00
3.15
3.00
3.00
3.18
3.57
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.27
3.00
3.67
3.25
3.00
3.43
3.50
SAR
CAR
13) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.55
3.00
2.44
3.50
3.00
3.26
3.26
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.03
3.00
2.56
3.50
3.00
3.21
3.21
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.18
3.00
3.00
3.50
3.00
3.34
3.49
SAR
CAR
14) บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.19
3.00
2.78
3.50
3.00
3.29
3.29
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.74
3.00
2.33
3.25
3.00
3.21
3.34
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.12
3.00
3.11
3.50
3.00
3.19
3.50
SAR
CAR
15) บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.43
2.67
3.11
3.50
3.00
3.32
3.32
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.62
3.00
2.89
3.50
3.00
3.38
3.38
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.63
2.67
3.30
3.50
3.00
3.40
3.47
SAR
CAR
16) บัณชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.58
3.00
3.30
3.50
3.00
3.46
3.46
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.98
3.33
3.11
3.50
3.00
3.41
3.48
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.44
3.33
3.48
3.50
2.00
3.49
3.56
SAR
CAR
17) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.50
3.33
3.63
3.50
4.00
3.68
3.68
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.74
3.00
3.37
3.50
3.00
3.35
3.61
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.25
3.33
3.81
3.50
2.00
3.53
3.53
SAR
CAR
18) การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.66
2.67
3.25
3.50
3.00
3.39
3.39
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
4.66
3.00
3.25
3.25
3.00
0.00
3.49

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
3.00
3.68
4.00
4.00
3.64
3.51
SAR
CAR
19) บธ.ม.การจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.72
3.00
3.39
3.50
3.00
3.51
3.51
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
4.68
2.67
3.39
3.00
3.00
0.00
3.58

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.74
2.67
3.01
3.50
3.00
3.35
3.46
SAR
CAR
20) บธ.ม.การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.84
2.67
3.39
3.50
3.00
3.45
3.45
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
2.50
2.33
3.06
2.75
2.00
0.00
3.50

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
2.50
3.00
3.91
3.50
3.00
3.61
3.61
SAR
CAR
21) บธ.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.98
3.00
3.11
3.50
3.00
3.48
3.48
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
4.29
3.00
2.44
3.25
3.00
0.00
3.75

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
2.50
3.00
3.34
3.50
3.00
3.16
3.16
SAR
CAR
22) บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
4.64
3.00
3.40
3.50
3.00
3.50
3.50
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.66
3.33
3.81
4.25
4.00
3.98
4.14
SAR
CAR
2559
ผ่าน
3.57
3.00
4.29
3.75
4.00
3.69
3.61
SAR
CAR
23) ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
5.00
3.00
2.72
2.75
3.00
3.17
3.17
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
4.84
2.33
3.19
3.00
3.00
0.00
3.79

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

SAR
CAR
2559
ผ่าน
2.16
2.67
4.00
3.50
3.00
3.18
3.18
SAR
CAR
24) ปร.ด.การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาเอก
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
2.41
3.00
3.33
3.50
3.00
3.14
3.14
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.50
2.67
3.33
2.75
3.00
3.00
3.31
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.38
2.67
3.06
3.50
3.00
3.30
3.21
SAR
CAR
25) ปร.ด.การจัดการการตลาด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
ปริญญาเอก
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
0.00
2.67
3.42
3.50
3.00
2.94
2.94
SAR
CAR
2558
ผ่าน
2.34
2.33
3.42
2.75
2.00
2.69
3.23
SAR
CAR
2559
ผ่าน
2.88
3.33
3.39
3.50
3.00
3.30
3.22
SAR
CAR
26) ปร.ด.การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาเอก
คณะการบัญชีและการจัดการ
2557
ผ่าน
2.55
3.00
3.58
3.50
3.00
3.22
3.22
SAR
CAR
2558
ผ่าน
2.22
3.67
3.92
4.25
4.00
3.71
3.78
SAR
CAR
2559
ผ่าน
3.98
3.00
3.67
3.50
3.00
3.46
3.77
SAR
CAR
27) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์
2557
ผ่าน
4.06
1.00
1.19
0.50
1.00
1.36
2.88

หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.08
2.00
2.11
2.00
1.00
2.27
2.48

หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.45
1.00
2.44
1.75
1.00
2.09
2.71

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548

SAR
CAR
28) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29) พย.ม.การพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะพยาบาลศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30) พย.ม.การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะพยาบาลศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31) วท.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32) ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33) ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34) ศศ.บ.ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35) ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36) ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2556)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาขาติ (นานาขาติ/ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39) ศศ.บ.ภาษาเกาหลี (หลักสูตรใหม่ 2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40) ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41) ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรใหม่ 2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42) ศศ.บ.ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43) ศศ.บ.อังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44) กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45) ศศ.ม.ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46) ศศ.ม.วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47) ปร.ด.ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48) ปร.ด.ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49) ปร.ด.ไทศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50) ศศ.บ.การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
2.67
1.20
1.13
4.50
1.55
3.75
2558
ผ่าน
0.00
1.00
3.00
3.25
3.00
2.55
3.36
2559
ผ่าน
0.00
2.67
3.30
3.50
3.00
3.17
3.26
SAR
CAR
51) ศศ.ม.วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
2557
ผ่าน
4.73
1.67
2.53
0.75
1.00
1.99
5.00
2558
ไม่ผ่าน
4.25
1.33
2.86
3.50
3.00
2.93
3.58

ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันวงรอบ

2559
ผ่าน
4.81
2.33
3.57
2.88
2.00
3.14
3.40
SAR
CAR
52) ปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาเอก
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
2557
ผ่าน
3.48
1.67
2.00
0.75
1.00
1.69
4.80
2558
ผ่าน
3.12
1.33
2.42
3.50
3.00
2.65
3.06
2559
ผ่าน
4.50
2.67
2.97
2.88
2.00
3.03
3.34
SAR
CAR
53) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
54) วท.บ. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
55) วท.บ.ภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
56) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
57) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
58) ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
59) วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
ปริญญาโท
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
60) วท.ม.สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาโท
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
61) วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
62) ศศ.ม.สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
63) ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
64) วท.บ.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
65) วท.บ.จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66) วท.บ.ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67) วท.บ.ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68) วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69) วท.บ.สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70) วท.บ.เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71) กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72) วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73) วท.ม.คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74) วท.ม.จุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75) วท.ม.ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76) วท.ม.ชีววิทยาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77) วท.ม.บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78) วท.ม.ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79) วท.ม.วิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรัยปรุง 2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80) วท.ม.เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81) วท.ม.เคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82) ปร.ด.จุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83) ปร.ด.ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84) ปร.ด.บรรพชีวิน (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85) ปร.ด.ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86) ปร.ด.เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87) วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88) วศ.บ.วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89) วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90) วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91) วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92) วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93) วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94) วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95) วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96) วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552)
ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97) ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98) ปร.ด.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99) ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552)
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100) ศป.บ.ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
4.90
1.33
1.33
1.00
2.00
1.74
0.00

มคอ.3 , มคอ.4 , มคอ.5 , และ มคอ.6  ไม่ครบทุกรายวิชา  ยกเลิกเกณฑ์ต้องผ่านตัวบ่งชี้ที่ 1-5

2558
ผ่าน
4.28
2.00
3.00
3.75
2.00
3.12
0.00
2559
ผ่าน
4.90
1.67
3.15
3.75
3.00
3.25
0.00
101) ศป.บ.ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557
ผ่าน
4.57
2.33
2.81
2.00
2.00
2.66
0.00
2558
ไม่ผ่าน
4.64
2.00
3.19
3.25
2.00
3.06
0.00

อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ (12 คน) เนื่องจากหลักสูตรเป็นแขนงวิชา

2559
ผ่าน
4.53
2.00
3.58
3.25
2.00
3.17
0.00
102) ศป.ม.ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557
ผ่าน
2.50
1.33
2.34
0.75
1.00
1.54
0.00
2558
ผ่าน
4.56
3.00
3.34
4.25
3.00
3.70
0.00
2559
ผ่าน
4.69
2.00
3.15
3.00
2.00
2.99
0.00
103) ศศ.ม.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
3.90
2.33
2.51
2.00
2.00
2.49
0.00

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

2558
ไม่ผ่าน
3.81
2.33
2.85
2.00
2.00
2.55
0.00

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

2559
ผ่าน
4.58
2.67
3.67
3.13
2.00
3.17
0.00
104) ปร.ด.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
ปริญญาเอก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
2.30
2.33
2.42
3.25
2.00
2.96
0.00

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

2558
ไม่ผ่าน
3.86
2.33
3.08
3.13
2.00
2.60
0.00

ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

2559
ผ่าน
4.31
2.67
3.67
3.25
2.00
3.28
0.00
105) กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.72
1.33
1.93
1.75
1.00
2.09
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.33
2.33
3.00
2.75
2.00
2.90
3.31
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.35
2.33
3.67
2.75
1.00
2.98
3.64
SAR
CAR
106) กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.37
1.67
2.56
0.75
1.00
1.95
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.72
3.00
3.48
3.25
2.00
3.38
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.43
3.00
3.63
3.50
3.00
3.52
3.66
SAR
CAR
107) กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.68
1.00
1.96
0.75
1.00
1.71
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.60
2.00
2.30
2.55
2.00
2.54
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.64
3.00
2.96
3.00
3.00
3.24
4.48
SAR
CAR
108) กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.75
1.33
3.00
1.88
1.00
2.38
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.37
2.33
3.00
2.25
1.00
2.67
3.00
SAR
CAR
109) กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.71
2.67
2.07
3.00
2.00
2.89
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.49
2.33
2.63
3.50
3.00
3.14
3.17
SAR
CAR
110) กศ.บ.ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.47
2.00
2.48
1.00
1.00
2.11
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.73
3.33
3.30
3.75
3.00
3.64
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.74
4.00
3.63
3.75
3.00
3.87
3.88
SAR
CAR
111) กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.30
1.33
2.57
1.60
1.00
2.14
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.63
2.33
3.42
3.00
2.00
3.12
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.84
2.67
3.09
3.25
3.00
3.30
3.51
SAR
CAR
112) วท.บ.จิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.64
1.67
2.00
2.75
2.00
2.56
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.66
3.00
3.27
3.50
3.00
3.47
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.16
3.00
3.27
3.00
1.00
3.09
3.39
SAR
CAR
113) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.42
2.33
2.41
2.63
2.00
2.74
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.37
3.00
2.85
3.38
3.00
3.29
3.34
SAR
CAR
114) กศ.ม สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

 

2558
ผ่าน
0.00
0.00
3.33
3.50
3.00
3.11
0.00
CAR
2559
ผ่าน
0.00
1.00
3.67
3.00
3.00
3.00
3.64
SAR
CAR
115) กศ.ม.การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
2.61
1.67
2.89
2.38
3.00
2.41
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.79
2.67
3.67
3.00
1.00
3.20
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.49
3.00
3.67
3.50
3.00
3.54
3.67
SAR
CAR
116) กศ.ม.การวัดผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.67
1.33
2.53
2.63
2.00
2.57
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.95
2.00
2.67
2.55
2.00
2.68
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.85
2.00
3.33
2.75
2.00
2.98
2.92
SAR
CAR
117) กศ.ม.การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
3.98
2.00
3.00
2.75
2.00
2.77
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.86
3.00
3.67
3.50
3.00
3.59
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.73
3.00
3.67
3.50
3.00
3.57
3.58
SAR
CAR
118) กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
1.00
2.06
2.00
1.00
1.65
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
5.00
2.33
2.72
3.25
3.00
3.01
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.67
2.67
3.25
3.25
3.00
3.27
3.63
SAR
CAR
119) กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.84
1.00
2.11
2.00
2.00
2.23
0.00
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ

SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.59
3.00
3.24
3.00
1.00
3.03
2.92
SAR
CAR
120) กศ.ม.หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.84
2.33
3.19
2.75
2.00
3.02
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.46
2.33
3.24
3.00
2.00
3.08
2.99
SAR
CAR
121) กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.53
1.33
3.06
2.25
1.00
2.48
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.86
2.67
4.00
3.00
3.00
3.44
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.80
2.00
3.33
2.75
2.00
3.20
3.51
SAR
CAR
122) วท.ม.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง 2556)
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.69
1.00
2.06
2.00
1.00
2.12
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.72
2.67
2.58
3.50
3.00
3.24
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.64
2.33
3.03
3.00
3.00
3.10
3.27
SAR
CAR
123) กศ.ด. สาขาการนิเทศการศึกษา
ปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

CAR
2558
ผ่าน
0.00
2.33
3.33
3.50
3.00
3.09
0.00
CAR
2559
ผ่าน
0.00
2.67
3.67
3.50
3.00
3.27
3.64
SAR
CAR
124) กศ.ด.การบริหารและพัฒนาการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.94
1.67
2.75
2.63
3.00
2.82
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.75
3.00
3.58
3.00
1.00
3.25
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.81
3.00
3.50
3.50
3.00
3.55
4.00
SAR
CAR
125) ปร.ด.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
ปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.75
1.00
1.88
2.00
2.00
2.16
0.00
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ

SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.94
2.67
3.19
3.00
1.00
2.96
2.27
SAR
CAR
126) ปร.ด.วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
4.50
1.33
2.45
2.00
1.00
2.26
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.76
2.67
3.67
3.50
3.00
3.35
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.91
3.00
3.61
3.50
3.00
3.59
3.57
SAR
CAR
127) ปร.ด.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
1.00
1.58
2.00
1.00
1.52
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
0.00
2.67
2.44
2.88
3.00
2.71
0.00
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
2.67
2.92
3.00
3.00
2.89
2.89
SAR
CAR
128) ปร.ด.หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
ปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
5.00
1.33
2.42
0.75
1.00
1.94
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.25
3.00
3.50
2.88
2.00
3.04
3.18
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.78
3.00
3.86
3.00
2.00
3.40
2.99
SAR
CAR
129) ปร.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์
2557
ผ่าน
5.00
1.00
2.55
1.88
1.00
2.24
0.00
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.30
2.33
3.92
2.75
2.00
3.10
3.95
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.80
2.33
3.67
3.25
3.00
3.38
3.95
SAR
CAR
130) ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131) วท.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ปริญญาตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132) ศป.บ.นฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133) สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ปริญญาตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134) สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)(หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
136) สถ.ม.การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
ปริญญาโท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) (หลักสูตร 6 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138) วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
CAR
139) วม.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
CAR
140) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
CAR
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
CAR
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
CAR
141) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
CAR
142) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ปริญญาเอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAR
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
CAR
143) วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1. เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุ

2. อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.83
2.67
2.07
3.00
3.00
2.99
3.39
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.86
3.00
3.27
2.63
2.00
3.16
3.33
SAR
CAR
144) วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2557
ผ่าน
4.56
1.33
2.81
0.75
1.00
1.97
3.41
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.95
3.00
3.81
3.50
4.00
3.72
4.25
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.80
3.67
4.15
4.25
4.00
4.16
4.22
CAR
145) วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.70

มีคณาจารย์ 3 คน ไม่ครบ 5 คน เนื่องจากลาศึกษาต่อ 2 คน ทั้งนี้ มีคณาจารย์มาทำงานแทน 2 คน โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได้ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรใน มคอ.2 แล้ว แต่ไม่ครบ 9 เดือน ตามเกณฑ์

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.56
2.33
2.96
2.88
3.00
3.04
3.62
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.61
2.00
3.30
3.25
2.00
3.09
0.00
SAR
CAR
146) วท.ม.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

CAR
2558
ผ่าน
4.82
2.33
2.86
2.75
2.00
2.78
3.80
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.00
3.00
3.86
3.25
3.00
3.38
0.00
SAR
CAR
147) วท.ม.สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ครบ 5 ท่านน้อยกว่า 9 เดือน มคอ.5 ไม่ครบ 100% ตามกำหนดกรอบเวลา

SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.99
3.00
3.72
4.00
4.00
3.86
4.30
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.59
3.33
4.06
4.25
4.00
4.03
0.00
CAR
148) วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2557
ผ่าน
4.34
1.33
2.25
1.63
3.00
2.23
0.00
CAR
2558
ผ่าน
4.87
2.33
2.78
2.75
3.00
3.01
3.44
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.47
2.67
3.72
2.75
3.00
3.24
0.00
SAR
CAR
149) ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาเอก
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2557
ไม่ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ครบ 5 ท่าน น้อยกว่า 9 เดือน มคอ.5 ไม่ครบ 100% ตามกำหนดกรอบเวลา

SAR
CAR
2558
ผ่าน
5.00
3.00
3.42
4.00
4.00
3.69
4.49
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.64
3.67
4.08
4.25
4.00
4.12
0.00
CAR
150) วท.บ.ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
3.93
2.33
2.26
2.75
1.00
2.59
2.59
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.40
3.00
3.48
2.75
2.00
3.17
3.17
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.15
3.33
3.67
3.25
3.00
3.48
3.48
SAR
CAR
151) วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
4.28
1.67
2.63
2.25
2.00
2.50
2.50
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.24
2.33
3.67
3.00
3.00
3.19
3.19
SAR
CAR
2559
ผ่าน
3.82
2.67
3.67
3.25
3.00
3.28
3.28
SAR
CAR
152) วท.บ.สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
4.40
1.00
2.67
2.13
1.00
2.25
2.25
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.04
3.00
3.67
3.00
3.00
3.31
3.31
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.52
3.00
4.00
3.50
3.00
3.62
3.62
SAR
CAR
153) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
4.45
1.33
2.11
2.00
1.00
2.17
2.17
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.26
2.33
2.78
2.75
2.00
2.83
2.83
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.14
2.67
3.30
2.75
3.00
3.09
3.09
SAR
CAR
154) วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (ปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
3.70
2.00
2.57
2.12
2.00
2.43
2.43
SAR
CAR
2558
ผ่าน
3.85
3.00
4.00
3.00
4.00
3.44
3.44
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.19
3.00
4.00
3.50
4.00
3.64
3.64
SAR
CAR
155) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (ปรับปรุง 2555)
ปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
4.08
2.00
3.15
1.88
1.00
2.47
2.47
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.21
2.67
3.15
3.50
3.00
3.30
3.30
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.23
3.00
3.30
3.00
3.00
3.26
3.26
SAR
CAR
156) วท.ม.สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาโท
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
4.57
2.00
2.72
2.00
1.00
2.49
2.49
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.45
3.00
3.86
3.00
2.00
3.35
3.35
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.50
3.00
4.19
3.00
3.00
3.51
3.51
SAR
CAR
157) วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาโท
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
4.91
1.67
2.33
2.00
1.00
2.37
2.37
SAR
CAR
2558
ไม่ผ่าน
4.43
2.00
2.17
2.25
3.00
2.57
0.00

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

CAR
2559
ผ่าน
4.97
2.33
3.53
3.00
2.00
3.19
3.19
SAR
CAR
158) วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
4.58
2.33
3.66
3.00
1.00
3.09
3.09
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.52
2.33
3.06
1.50
3.00
2.63
2.63
SAR
CAR
2559
ไม่ผ่าน
4.06
3.00
3.33
2.75
3.00
3.16
0.00

อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

SAR
CAR
159) วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาโท
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
4.62
1.33
2.67
1.38
1.00
2.13
2.13
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.78
2.33
3.33
1.75
2.00
2.74
2.74
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.80
2.33
3.67
2.25
2.00
2.82
2.82
SAR
CAR
160) ปร.ด.สัตวศาสตร์
ปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

หลักสูตรยังไม่เปิดดำเนินการ

2558
ผ่าน
0.00
1.33
3.00
1.00
1.00
1.50
1.50
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
2.00
3.50
1.00
1.00
2.21
2.21
SAR
CAR
161) ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
5.00
1.67
2.58
2.00
1.00
2.23
2.23
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.30
2.33
3.58
2.25
1.00
2.80
2.80
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.94
2.33
3.92
3.25
2.00
3.22
3.22
SAR
CAR
162) ปร.ด.เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
0.00
1.66
2.92
1.75
1.00
1.98
1.98
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.87
2.00
3.39
1.50
3.00
2.68
2.68
SAR
CAR
2559
ผ่าน
5.00
2.33
3.67
3.00
3.00
3.17
3.17
SAR
CAR
163) ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยี
2557
ผ่าน
0.00
1.67
2.58
1.50
1.00
1.80
1.80
SAR
CAR
2558
ผ่าน
5.00
2.33
3.22
1.75
2.00
2.56
2.56
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.98
2.33
3.67
2.25
2.00
2.83
2.83
SAR
CAR
164) ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
คณะเภสัชศาสตร์
2557
ผ่าน
4.39
2.67
2.91
2.00
3.00
3.06
3.36
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.68
3.33
3.67
3.50
4.00
3.72
3.95
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
165) ภ.ม. สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ รหัสการบันทึกคะแนน
ปริญญาโท
คณะเภสัชศาสตร์
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
ผ่าน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAR
CAR
166) ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะเภสัชศาสตร์
2557
ผ่าน
5.00
3.00
3.00
3.75
2.00
3.12
3.31
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.90
3.00
4.58
3.88
4.00
3.76
3.57
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.22
3.00
4.33
3.38
4.00
3.69
3.84
SAR
CAR
167) วท.ม.สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาโท
คณะเภสัชศาสตร์
2557
ผ่าน
4.97
2.67
3.33
2.75
3.00
3.23
3.63
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.65
2.67
3.33
3.50
3.00
3.41
3.95
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.62
2.67
4.00
3.50
3.00
3.56
3.87
SAR
CAR
168) ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (หลักสุตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ปริญญาเอก
คณะเภสัชศาสตร์
2557
ผ่าน
0.00
1.67
2.58
2.50
1.00
2.16
3.79
SAR
CAR
2558
ผ่าน
0.00
2.67
3.33
3.38
3.00
3.14
3.45
SAR
CAR
2559
ผ่าน
0.00
3.00
5.00
3.50
3.00
3.45
3.45
SAR
CAR
169) การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
คณะแพทยศาสตร์
2557
ผ่าน
4.20
3.00
2.56
2.13
2.00
2.74
3.02
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.67
3.00
2.11
4.00
3.00
3.36
3.97
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.23
2.67
2.33
3.60
3.00
3.11
3.40
SAR
CAR
170) วท.บ.เวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
ปริญญาตรี
คณะแพทยศาสตร์
2557
ผ่าน
4.65
3.33
2.57
3.38
3.00
3.31
4.65
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.98
4.00
3.63
4.25
4.00
3.89
4.05
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.90
3.00
3.93
3.50
3.00
3.60
4.22
SAR
CAR
171) แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (หลักสูตร 6 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาตรี
คณะแพทยศาสตร์
2557
ผ่าน
4.44
1.33
2.67
0.75
1.00
1.91
4.89
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.41
3.33
3.33
3.63
3.00
3.56
4.45
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.37
3.33
4.00
3.63
3.00
3.71
4.21
SAR
CAR
172) วท.ม..วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
คณะแพทยศาสตร์
2557
ผ่าน
5.00
2.33
3.67
2.88
3.00
3.13
3.13
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.74
2.67
3.57
3.25
4.00
3.48
4.17
SAR
CAR
2559
ผ่าน
2.20
2.67
4.00
3.50
3.00
3.18
3.95
SAR
CAR
173) ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาเอก
คณะแพทยศาสตร์
2557
ผ่าน
5.00
2.33
3.67
2.88
3.00
3.13
4.17
SAR
CAR
2558
ผ่าน
4.98
3.33
4.19
3.50
4.00
3.72
3.95
SAR
CAR
2559
ผ่าน
4.47
3.33
3.30
3.75
3.00
3.66
4.22
SAR
CAR
174) รป.บ.การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
175) รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ปริญญาตรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176) ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาตรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177) ร.ม.การเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178) รป.ม.นโยบายสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ปริญญาโท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2557
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2558
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2559
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
179) ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
2557
ผ่าน
4.47
1.33
1.74
1.75
1.00
3.17
2.01
2558
ผ่าน
4.09
2.67
2.96
3.25
3.00
0.00
3.16
2559
ผ่าน
4.49
3.00
2.33
2.50
2.00
3.04
2.54
SAR
CAR
180) ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาโท
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
2557
ผ่าน
2.07
1.33
1.97
1.00
1.00
2.39
1.40
2558
ผ่าน
5.00
3.00
3.53
3.75
3.00
3.66
3.36
2559
ผ่าน
2.07
2.00
2.58
3.25
2.00
2.96
2.81
SAR
CAR
181) ปร.ด.ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ปริญญาเอก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
2557
ผ่าน
3.24
1.33
2.08
0.00
1.00
2.23
1.36
2558
ผ่าน
3.20
3.00
3.42
3.75
3.00
3.69
3.36
2559
ผ่าน
2.64
2.00
2.14
2.75
2.00
2.52
2.36
SAR
CAR
182) วท.ม.ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
ปริญญาโท
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
2557
ผ่าน
5.00
1.67
2.53
2.50
1.00
0.00
2.38
2558
ผ่าน
4.69
2.67
3.67
2.00
3.00
3.38
3.03
2559
ผ่าน
4.76
2.33
3.67
3.50
3.00
3.42
3.54
SAR
183) ปร.ด.ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปริญญาเอก
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
2557
ผ่าน
0.00
2.00
2.50
2.38
1.00
2.42
0.00
2558
ผ่าน
5.00
2.67
3.67
3.38
3.00
3.38
0.00
2559
ผ่าน
0.00
2.67
3.58
3.00
3.00
3.07
3.30
SAR

คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวมระดับคณะ

2557
1.08
0.88
2558
1.41
1.14
2559
1.59
1.45