ประเภทหน่วยงาน :     

คณะ/หน่วยงาน 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2) คณะการบัญชีและการจัดการ
3) คณะนิติศาสตร์
4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) คณะวัฒนธรรมศาสตร์
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) คณะศึกษาศาสตร์
8) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
9) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
1) คณะเทคโนโลยี
2) คณะวิทยาการสารสนเทศ
3) คณะวิทยาศาสตร์
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์
5) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
6) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
7) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
1) คณะพยาบาลศาสตร์
2) คณะแพทยศาสตร์
3) คณะเภสัชศาสตร์
4) คณะสัตวแพทยศาสตร์
5) คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
2) สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1) บัณฑิตวิทยาลัย
2) สำนักคอมพิวเตอร์
3) สำนักงานอธิการบดี
4) สำนักวิทยบริการ
5) สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)