ผู้พัฒนาระบบ ฯ


     ที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบฯ
          1) รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  สมัปปิโต   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          2) นางสาวพนมพร  ปัจจวงษ์                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
          3) นายกัมปนาท  อาชา                               นักวิชาการศึกษา
          4) นางสาวสมสมัย  บุญทศ                          นักวิชาการศึกษา

     ผู้พัฒนาระบบฯ
          1) นายจรัญ  รัตนทิพย์                                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     ช่องทางการติดต่อ
          โทร : 043-754313 เบอร์ภายใน 1254
          E-mail :